Advokaten 3 - Advokaters tavshedspligt i forbindelse med omkostningsgodtgørelse i skattesager

Print Print
14-04-2008
Advokaters tavshedspligt kan ikke tilsidesættes i forbindelse med krav om yderligere dokumentation for salærkrav – SKAT kan ikke kræve juridiske redegørelser udleveret.

Efter skatteforvaltningsloven er der, såfremt en række betingelser er opfyldt, mulighed for at få omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager. Reglerne om omkostningsgodtgørelse findes i skatteforvaltningslovens kapitel 19.

Efter skatteforvaltningslovens § 58 kan skatteministeren bestemme, hvilke oplysninger der skal følge en ansøgning om omkostningsgodtgørelse, og med hjemmel heri er udstedt bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 19.

Efter bekendtgørelsens § 4 kan told- og skatteforvaltningen til brug for behandlingen af en ansøgning om omkostningsgodtgørelse anmode den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige om yderligere oplysninger.

Denne bestemmelse har givet anledning til en del drøftelser mellem Advokatrådet og SKAT, idet der har været uenighed omkring advokaternes pligt til at udlevere eksempelvis juridiske redegørelser.

Bekendtgørelsens § 4 er bredt formuleret og giver således ikke i sig selv en afgrænsning i forhold til, hvilket materiale der supplerende kan indhentes i forbindelse med SKAT’s kontrol og vurdering af honorarkravet.

Det har hele tiden været Advokatrådets opfattelse, at SKAT ikke kan anmode om og få udleveret juridiske redegørelser udarbejdet af advokaten i forbindelse med dennes rådgivning, idet en udlevering heraf vil være i strid med advokatens tavshedspligt. SKAT har nu anerkendt dette og har udsendt intern meddelelse herom.

Det kan i øvrigt oplyses, at der findes en vejledning om udbetaling af omkostningsgodtgørelse på SKAT’s hjemmeside www.skat.dk. Advokater har pligt til at oplyse deres klienter om muligheden for omkostningsgodtgørelse i skattesager.