Advokaten 2 - Leder - Det lokale element

Print Print
18-02-2008
Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

På det sidste advokatmøde i Kolding var der en kredsformand, som foreslog, at Advokatmødet skulle vedtage en henstilling til Advokatrådet om at arbejde for nedlæggelsen af advokatkredsene. Argumentet var, at der kun ville være nogle få opgaver tilbage i kredsene – opgaver som lige så vel kunne placeres i andet regi. Forslaget blev ikke vedtaget, hvilket var meget heldigt, for det forslag til ny vedtægt, som rådet snart vil præsentere på et ekstraordinært advokatmøde, bygger på den stik modsatte tankegang – nemlig at styrke det lokale element og dets indflydelse på fremtidens advokatsamfund. Dermed rykkes beslutningerne og indflydelsen tættere på den enkelte advokat.

Advokatrådets udgangspunkt for overvejelserne om fremtidens struktur har været den ganske klare tilkendegivelse, vi fik på Advokatmødet om, at Advokatsamfundet skulle holde fast i princippet om, at samfundet består af alle advokater, og at princippet om en mand en stemme derfor ikke kan fraviges. Samtidig har vi fået mange tilkendegivelser om, at det ville være bekymrende, hvis både valghandlinger, tilsynsopgaver og behandling af klagesager mistede den lokale forankring, som er med til at sikre bredde og engagement i opgaveløsningen. Rådet deler disse synspunkter og har søgt at imødegå bekymringerne i den model, der nu arbejdes med.

Advokatrådet forestiller sig, at fremtidens kredsstruktur skal bygges op om nogle kredse, hvis geografiske grænser følger retskredsstrukturen. Fremtidens kredse skal være større, og mange vil komme til at bestå af flere retskredse, men der vil blive taget udgangspunkt i, at en kreds også skal have en “naturlig” geografisk afgrænsning.

Fremtidens kredse får mange meget vigtige opgaver.

Først og fremmest vil kredsmøderne blive fastholdt som valgforum til kredsbestyrelser, Advokatnævnet og Advokatrådet.

Som det fremgik af sidste nummer af Advokaten, skal kredsene imidlertid også i fremtiden deltage i behandlingen af klagesager. Den indflydelse kredsene får på praksis, bliver ikke mindre end nu – måske snarere tværtimod. For i fremtiden vil kredsene blive bedt om at forholde sig til de vanskeligste sager og sager, som forudsætter indsigt i den praktiske drift af advokatvirksomhed. I særligt principielle sager kan nævnet vælge at indhente en udtalelse fra flere eller alle kredsene.

Kredsene vil også komme til at spille en vigtig opgave i det tilsyn, Advokatrådet skal udøve. Det kommer både til at dreje sig om konkrete opgaver, som kollegiale samtaler, men derudover skal kredsbestyrelserne være organisationens lokale tillidsrepræsentanter, som med lokalkendskabet som afsæt, søger at forebygge problemer eller at løse problemer, som kan skade standens omdømme.

Advokatrådet skal stadig have en tæt dialog med domstolene for at sikre klienternes adgang til domstolene og dermed også om advokatens stilling i retsplejen.

På centralt hold vil Advokatrådet stadig have kontaktudvalg med de overordnede retter og Dommerforeningen, men med den nye retskredsstruktur og den nye opgavefordeling, hvor meget lægges ud til byretterne, er det også vigtigt med en lokal kontakt. Derfor vil den nye vedtægt indeholde et forslag om, at der i alle advokatkredse udpeges en lokalrepræsentant, som repræsenterer alle retskredsens advokater i forhold til den lokale byret.
De nye kredsbestyrelser, lokalrepræsentanterne, advokatmedlemmerne af nævnet og medlemmerne af Advokatrådet udgør tilsammen “Fællessamlingen”.

Fællessamlingen skal, efter de tanker vi arbejder med i rådet, mødes mindst en gang årligt for at drøfte emner af fælles interesse inden for Advokatsamfundets formål. Det kan være de advokatetiske regler, nævnspraksis, rådets praksis på forskellige tilsynsområder, spørgsmål om advokatens stilling i retsplejen eller spørgsmål af mere generel retssikkerhedsmæssig karakter. Det er også den foreløbige tanke at tillægge Fællessamlingen en væsentlig indflydelse på Advokatsamfundets budget og vedtægt.
I den nye vedtægt vil rådet foreslå at tillægge de lokalt valgte repræsentanter en større indflydelse end nogen sinde før. Hermed vil kredsmøderne kunne fastholdes som det centrale forum, ikke blot for valghandlinger, men også for drøftelser af spørgsmål, som berører enhver advokat. Det gør vi for at flytte beslutningerne så tæt ud på den enkelte advokat som muligt, hvilket er både naturligt og nødvendigt i en organisation, som består af alle advokater med beskikkelse.