Advokaten 10 - Retssikkerhed med Ho Chi Minh som tilskuer

Print Print
15-12-2008

Hvordan ser det ud for borgernes retssikkerhed og advokaternes rolle i retssystemet i et land, som er mest kendt som et amerikansk krigstraume? Følg advokat Hanne Rahbæk på mission i Vietnam.

Af Hanne Rahbæk, advokat, Nyborg & Rørdam

Skybrud over Hanoi
November skal egentlig være en behagelig og solrig måned i det nordlige Vietnam, men allerede ved indflyvningen over Hanoi kan jeg se, at tingene ikke er som beskrevet:
Fire dages skybrud har givet 40 cm regn. De værste regnskyl og oversvømmelser i 20 år. Gader står under vand, trafikken er endnu mere kaotisk end vanligt og flere mennesker mister livet i den uge, som jeg tilbringer i Vietnam.
På turen fra lufthavnen til Hanoi bliver jeg mindet om drivkraften i landet: De mange mennesker, som alle koncentreret arbejder for fremtiden, for økonomisk vækst for sig selv og for samfundet. Trafikken er halsbrækkende med hundredvis af motorcykler ofte med forældrene forrest og bagerst og så nogle børn imellem eller også lastet med varer, som gør ethvert udsyn umuligt. Hornet bliver flittigt brugt af alle. En menneskelig myretue.
Jeg er i Vietnam, fordi Advokatsamfundet er blevet bedt om at hjælpe en gryende retsstat. Vi er blevet bedt om at støtte dannelsen af et nationalt advokatsamfund i Vietnam, hvilket ikke er helt let i et land uden tradition for advokaters deltagelse i retssager og med kun godt 5.000 advokater til 80 mio. mennesker.

Vejen mod et retssamfund
Den vietnamesiske regering indså i 1990’erne, at en deltagelse i verdenshandelsorganisationen (WTO) stillede krav om en reform af retssektoren.
Danmark har siden 1997 gennem Danida været aktivt involveret i udviklingen af retssektoren i Vietnam. Det projekt har blandt andet omfattet støtte til udvikling af kvalitet i lovgivningsprocessen, understøttelse af en udvikling i retning af mere uafhængige domstole samt generel støtte til uddannelse af dommere, anklagere og advokater.
Flere af mine danske advokatkolleger har i den sammenhæng deltaget i kursusafholdelse i Vietnam.
Opgaven i Vietnam er for det første at bidrage med indlæg om praktiske erfaringer vedrørende driften af advokatsamfund i Danmark og dernæst at beskrive advokatens rolle mere bredt i samfundet, hvilket skete på et to dages seminar.
Den danske ambassade har lagt meget store kræfter i seminaret, som er arrangeret i samarbejde med det svenske advokatsamfund og det vietnamesiske justitsministerium. Hvis et sådant seminar skulle arrangeres i Danmark, ville vi ved et tryk på knappen i Advokatsamfundet kunne udsende en invitation til samtlige advokater i landet, og vi ville ikke spørge om lov nogen steder.
Så let er det ikke i Vietnam, hvor justitsministeriet er en central aktør i dannelsen af det nationale advokatsamfund, og blandt andet har udpeget de advokater, som skulle lave udkast til vedtægterne for det vietnamesiske advokatsamfund.
På kraftig opfordring fra de lande, som økonomisk støtter projektet, blev denne gruppe af mænd på 60+ suppleret af et support-team, hvor der blev fundet plads til både noget yngre advokater og endda kvinder.
Justitsministeriet ville selv udsende invitationerne til seminaret, og da det i Vietnam altid sker med kort varsel, var det med spænding, vi afventede antallet af deltagere i seminaret.

Fædrelandets front
Den første dag er fremmødet ikke overvældende, men det viser sig, at flere advokaters kontorer har stået under vand. De kommer dagen efter, da de har fået styr på sagerne.
Allerede på seminarets første dag står det os klart, at et vietnamesisk advokatsamfund ikke bliver uafhængigt i klassisk forstand, men at mindre måske til en begyndelse kan gøre det i en stat, hvor domstolene ikke kan fortolke loven, men alene skal anvende den.
Jeg har lugtet problemstillingen og gør meget ud af både internationale anbefalinger om uafhængighed for både advokater og advokatsamfund og af vores egen uafhængighed, selv om Justitsministeriet også hos os i Danmark skal godkende vedtægterne.
Seminarets mest ophedede diskussion finder sted, da en advokat gør sig til fortaler for, at det fremtidige vietnamesiske advokatsamfund ikke kan være medlem af Fatherland Front. Fronten er den ene af de fire grundpiller i forfatningen, og alle socio-økonomiske foreninger i Vietnam er medlemmer.
Flere talere fremhæver, at det fremgår direkte af forfatningen, at alle foreninger skal være medlem af Fatherland Front, mens andre mener, at det nystiftede advokatsamfund selv må tage stilling til, om man vil søge medlemskab. Det må nok anses for givet, at det nystiftede advokatsamfund bliver medlem af Fatherland Front, men for få år siden var det spørgsmål ikke blevet diskuteret. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at bestemmelsen i vedtægtsudkastet om, at det nye advokatsamfund arbejder under kommunistpartiets lederskab, ikke bliver drøftet.
Der er under seminaret entydig opbakning til dannelsen af et nationalt advokatsamfund, både for at styrke advokatens rolle og anseelse i samfundet, men også for at få en platform for deltagelse i det internationale advokatsamarbejde. Samtidig gør flere af de regionale advokatsamfund opmærksom på, at de med fem til ti medlemmer inden for meget store geografiske områder er afhængige af økonomisk støtte fra staten eller andre, da de ellers ikke vil have midler til at drive et advokatsamfund.

Under onkel Ho’s billede
De resterende tre dage i Vietnam bruger vi på besøg hos advokatsamfundene i Hanoi og Ho Chi Minh City samt hos en række institutioner og organisationer spændende fra Hanoi University of Law til møde med vicejustitsministeren.
Vores opgave er at forsøge at lokalisere udfordringerne i forbindelse med dannelsen af et nationalt advokatsamfund og mulighederne for i fremtiden at understøtte det nationale advokatsamfund.
Advokatrådet har besluttet at deltage i dette projekt på baggrund af en henvendelse fra den danske ambassade og i erkendelse af, at der gennem det mangeårige samarbejde om udviklingen af retssektoren er skabt en række kontakter til Vietnam. Disse kontakter vil kunne anvendes positivt i et fremtidigt samarbejde. Støtten til etableringen af et advokatsamfund i Vietnam ligger fint i forlængelse af Advokatrådets prioritering af det internationale samarbejde, herunder udbredelsen af the rule of law og internationalt anerkendte grundprincipper inden for blandt andet strafferetsplejen. En række af de advokater, vi møder, har tidligere været på besøg i Danmark eller Sverige.
Vi når frem til Hanois advokatsamfund, hvor der i mødelokalet er opstillet smalle stole omkring et bord, hvorpå der er placeret en af de smukke farverige blomsteropsatser, som vietnameserne bruger ved mere festlige lejligheder.
På stolene for enden af bordet sidder formand og næstformand for Hanoi Bar med bestyrelsens øvrige medlemmer placeret i rangfølge ned langs siden. Skik følge eller land fly, så vi får os arrangeret efter et tilnærmet princip på pladserne over for. På væggen bag formændene hænger et billede af Ho Chi Minh, som uanset at han døde i 1969, fortsat har en stor stjerne i befolkningen og flere gange under vort besøg bliver omtalt som “onkel Ho”.
Loven om advokater trådte først i kraft i 2007 og forudsætter etableringen af et nationalt advokatsamfund. Der blev allerede i tiden efter årtusindskiftet dannet lokale advokatsamfund i alle regioner udover en enkelt. De regionale advokatsamfund vedtog på baggrund af et udkast fra justitsministeriet deres egne advokatetiske regler. Advokatsamfundene i Hanoi og Ho Chi Minh City er klart de største med ca. 1200 og 2500 medlemmer.
Vi får rigtig mange oplysninger under vores besøg, men nogen egentlig dialog bliver det aldrig til. På halvanden time når vi at stille to spørgsmål, som bliver besvaret meget langt og ad krogede veje, før vi når frem til noget, som ligner et svar. Som dansker vil det være lettere med et ja eller nej, men sådant opfattes vist som uhøfligt af vietnameserne.
Hanois advokatsamfund peger fortrinsvis på behovet for uddannelse generelt, men navnlig inden for it og juridisk engelsk. Mødet forstærker samtidig vores fornemmelse fra seminaret om, at der tilsyneladende foregår en seriøs konkurrence i mange henseender mellem advokatsamfundene i de to store byer.

Minister i hovedrolle
Vi besøger én af dagene justitsministeriet, hvor vi har fået en aftale med vicejustitsministeren.
Justitsministeriet er en af hovedrolleindehaverne i udviklingen af retssektoren i Vietnam og også for etableringen af advokatsamfundet. Det har været en langvarig proces, både på grund af den totale mangel på en tradition for advokaters deltagelse retssystemet eller samfundet i øvrigt. Dertil kommer forlydender om interne magtkampe i partiet, så det ikke for tiden er helt nemt at agere. Justitsministeriet er efter advokatloven, som trådte i kraft i 2007, tiltænkt en meget central rolle i forhold til den fremtidige drift af advokatsamfundet.
Justitsministeriet er beliggende i den tidligere russiske ambassade i Hanoi. Bygningen husede dengang 700 medarbejdere. Vi bliver modtaget i repræsentationslokalerne, hvor behagelige store brede træstole med veloursæder er opstillet på række over for hinanden. Også her bliver vi placeret over for hinanden og med en kop te, inden drøftelserne går i gang. Vi drøfter uafhængighed og ikke-advokaters udøvelse af retshjælp. Der er ingen tvivl om, at Vietnam har et endog meget stort underskud af advokater. Det er derfor nødvendigt at understøtte udviklingen i antallet af advokater. Indtil dette mål er nået, må det overvejes at skaffe befolkningen adgang til retshjælp også på anden vis.
Efter tre dage med møder fra morgen til aften må vi konkludere, at der vil være mange udfordringer for et nationalt advokatsamfund. Der findes forskellige til tider modsatrettede interesser, som kan være vanskelige at håndtere, blandt andet fordi de påvirker magtbalancen mellem forskellige aktører.
Dertil kommer de mere håndgribelige udfordringer på kort sigt, nemlig færdiggørelse af vedtægtsudkastet og afholdelse af den stiftende generalforsamling. På lidt længere sigt kommer den fysiske etablering og drift af advokatsamfundet, kontrollen med f.eks. uddannelse og forsikringsforhold, arbejdet med en bredere rekruttering til branchen blandt andet ved at øge advokaternes indtægt og anseelse i samfundet, afbalancering af forholdet mellem nord og syd mv.
Der er i Vietnam stadig meget lang vej til et samfund, hvor grundlæggende rettigheder til beskyttelse af individet respekteres, men etableringen af et nationalt advokatsamfund kan være et skridt i den rigtige retning.

Advokatsamfundets rolle
Rejsen til Vietnam blev gennemført for DANIDA med deltagelse af generalsekretærerne for det danske og svenske advokatsamfund Henrik Rothe og Anne Ramberg, advokat Rolf Larsson, Sverige, advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes fra sekretariatet og advokat og rådsmedlem Hanne Rahbæk, Nyborg & Rørdam.
Der er aflagt rapport til DANIDA om rejsen, og stillingtagen til evt. yderligere støtte til det kommende nationale advokatsamfund i Vietnam fra Advokatsamfundets side vil først og fremmest afvente bemærkninger fra DANIDA vedr. delegationens observationer og forslag til mulige indsatsområder. Omkostningerne til rejsen og Advokatsamfundets interne udgifter til projektet er fuldt ud dækket af DANIDA.

Advokater i Vietnam
Der er i Vietnam ca. 5.000 advokater til 80 mio. mennesker. I mange af landdistrikterne er der ikke uddannede advokater.
Advokater har ikke traditionelt spillet nogen rolle i det vietnamesiske samfund. Advokater kæmper for at opnå mere anseelse, men det anses stadig for mere attraktivt at blive ansat som embedsmand eller dommer.
Domstolene i Vietnam kan ikke fortolke loven. Hvis der opstår fortolkningstvivl, må spørgsmålet forelægges centralkomiteen for afklaring. Der er udbredte problemer med korruption inden for retssystemet.

Læs mere om tilblivelsen af et advokatsamfund i Vietnam på Udenrigsministeriets hjemmeside:
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/ANationalBarAssociationInTheMaking.htm