Advokaten 10 - Leder - Den globale advokatverden

Print Print
15-12-2008

Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Der var engang – ja det er såmænd ikke så længe siden – hvor hvert lands advokater kunne indrette sig i tillid til, at advokatregulering var et nationalt, ja måske endog et regionalt, anliggende, som den store verden ikke blandede sig i. Det var måske ikke så underligt, for også retsvæsnet, som advokaterne er en del af, er stadig i høj grad et nationalt anliggende i det meste af verden.
Der var derfor stor forskel på, hvorledes man regulerede advokaterne og deres organisationer, selv i lande, som ellers mente at ligne hinanden ret meget. F.eks. var og er retssystemerne, advokatreguleringen og advokaternes arbejdsopgaver faktisk ret forskellige i Norge, Sverige og Danmark.
Forskellene indsnævres imidlertid, ikke mindst i Europa, hvor EU’s institutioner har en målsætning om at få det indre marked til at fungere bedre, blandt andet ved at harmonisere retsvæsnet og rammevilkårene for serviceerhvervene, herunder advokatprofessionen.
På advokatområdet fik vi allerede for år tilbage en række sektordirektiver, hvoraf det vigtigste er Etableringsdirektivet. Det åbnede mulighed for fri etableringsret på tværs af landegrænserne i EU/EØS området, og et stigende antal advokater og advokatfirmaer benytter sig heraf.
Sidst er Servicedirektivet kommet til. Også dette stiller en række krav til den nationale advokatregulering. Disse krav forventer vi her i landet implementeret i en generel lov for alle erhverv og også i Advokatsamfundets vedtægt, idet der vil være en række pligter for advokater, som skal kunne håndhæves af Advokatrådet som tilsynsmyndighed.
Hvidvaskreguleringen er et andet godt eksempel på, at internationale regelsæt får stor betydning for advokater på det nationale plan.
På professionsniveau har Sammenslutningen af officielt anerkendte advokatsamfund (CCBE) udstedt en code of conduct, som regulerer grænseoverskridende virksomhed. Og der vedtages løbende i CCBE principerklæringer, som medlemsorganisationerne forpligter sig til at fremme nationalt. Endvidere er CCBE de europæiske advokaters talerør: ikke alene i forhold til EU-institutionerne, men også i forhold til WTO og andre organisationer som f.eks. de amerikanske, japanske og kinesiske advokatorganisationer.
Globalt drøftes advokatregulering, etik, uddannelse, the rule of law og andre emner inden for advokatsamfundets virke i IBA (International Bar Association).
Advokatsamfundet har gennem flere år investeret betydelige ressourcer i det internationale arbejde. Det er nemlig rådets opfattelse, at det er af stor betydning, ikke alene for den enkelte advokat og advokatvirksomhed, men også for vores klienter, at retssystemet både på europæisk plan og globalt udvikler sig på en måde, så stadigt flere jurisdiktioner kan kalde sig for retsstater.
Vi har fra dansk side opnået en betydelig indflydelse i internationale fora, trods vores i international sammenhæng beskedne antal. Dels har vi gjort os umage med at have dygtige folk til at repræsentere os på alle niveauer i det internationale arbejde, dels er vi blandt de bedst forberedte til møderne.
Det mest synlige resultat i nyere tid er valget af Advokatrådets Anne Birgitte Gammeljord til præsident for Europas mere end 700.0000 advokater repræsenteret i CCBE. Det medvirker ikke alene til at sørge for, at dansk retstradition får en betydelig indflydelse, men det skaber respekt om den danske advokatprofession mange steder, og på mange niveauer, i Europa og i resten af verden.
Den omstændighed, at IBA har valgt at placere sit mid-year meeting for ledelsen af IBA og de tilknyttede organisationer fra hele verden i København i 2010 er også udtryk for den position, Advokatsamfundet har i den internationale advokatverden.
Vi har i årenes løb opbygget en platform og et netværk, som nu giver os stor indflydelse. Senest har det givet sig udtryk i, at Advokatsamfundets generalsekretær er repræsenteret i en eksklusiv fire-mands arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny organisationsstruktur i CCBE.
Vi har også haft den glæde, at Udenrigsministeriet har anmodet os om hjælp til at opbygge et uafhængigt advokatsamfund i Vietnam. Den opgave, som er fuldt finansieret af DANIDA, har vi påtaget os, fordi vi har megen nyttig viden at dele ud af. Og ved at gøre det, bidrager vi til at skabe et mere sikkert globalt retssamfund.
Advokatrådet vil derfor også i fremtiden prioritere det internationale arbejde til gavn for alle danske advokater - og for retssamfundet.