Advokaten 1 - Mulighed for prøve i fiktiv sag

Print Print
29-01-2008
Her følger en oversigt over de vigtigste træk ved den nye retssagsprøve.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

For at blive advokat skal man i fremtiden bestå en teoretisk prøve baseret på undervisningen på advokatuddannelsen, og en praktisk prøve i retssagsbehandling (retssagsprøven). Retssagsprøven kan aflægges fra januar 2008 og kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i fuldmægtigtiden. Der er ikke krav om, at fuldmægtigen forinden har tilmeldt sig eller gennemført advokatuddannelsen, selvom det selvfølgelig vil være en fordel at have deltaget på kurserne i retssagsbehandling og kommunikation. Fuldmægtigen har tre forsøg til at bestå prøven.
Advokatsamfundet, Justitsministeriet og domstolene har i en arbejdsgruppe drøftet tilrettelæggelsen af retssagsprøven. Dette har ført til udarbejdelsen af et sæt retningslinjer, som er godkendt af Justitsministeriets kursusudvalg i henhold til bekendtgørelsen om grunduddannelsen. Retningslinjerne henvender sig både til retterne, censorerne og fuldmægtigene.
Retssagsprøven kan aflægges ved byret, landsret og Sø- og Handelsretten. Retten skal tage stilling til, om en given sag er egnet til retssagsprøven, og fuldmægtigen skal derfor ansøge retten om at godkende sagen. Som udgangspunkt skal sagen indeholde både forelæggelse, afhøringer og procedure for at blive godkendt, men retten vil foretage en overordnet vurdering af, om sagen er egnet som bedømmelsesgrundlag. Denne afgørelse kan ikke kæres eller på anden måde påklages. Hvis forudsætningerne for godkendelsen ændrer sig, kan retten på ethvert tidspunkt beslutte at tilbagekalde godkendelsen. Det er muligt at aflægge retssagsprøven og landsretsprøven samtidig, hvis sagen føres for tre dommere, og hvis den kan godkendes til landsretsprøven.

Prøve i en fiktiv retssag
Når sagen er godkendt, skal fuldmægtigen anmelde sagen til Advokatsamfundet, som sørger for at udsende en censor. Fristen for anmeldelse er fire uger inden hovedforhandlingen, og foregår via www.advokatsamfundet.dk.
Dommer og censor voterer som udgangspunkt umiddelbart efter hovedforhandlingen, dog har dommerens forpligtelser i forhold til selve retssagen naturligvis første prioritet. Dommer og censor tager stilling til, om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis prøven ikke er bestået, giver dommer og censor en kortfattet begrundelse herfor. Fuldmægtigen kan klage over bedømmelsen til Justitsministeriets kursusudvalg.
Når fuldmægtigen har bestået retssagsprøven, udsteder Advokatsamfundet et eksamensbevis. Eksamensbeviset skal fremlægges for Justitsministeriet, når fuldmægtigen vil søge om beskikkelse som advokat. Der betales et gebyr for at aflægge retssagsprøven.
Advokatrådet har indstillet ca. 50 advokater som censorer til Justitsministeriets Kursusudvalg, der udpeger censorerne. Der er tale om advokater med møderet for landsret eller Højesteret og en betydelig erfaring med retssagsbehandling.
Hvis det ikke er muligt for fuldmægtigen at finde en egnet retssag til retssagsprøven, kan man gå op i en fiktiv sag. Prøven i den fiktive sag tilrettelægges og udbydes af Advokatsamfundet to gange om året, og vil første gang blive afholdt i efteråret 2008, under forudsætning af at der er behov herfor.
Fuldmægtigen skal ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om at aflægge prøven i en fiktiv retssag, og ansøgningen kan indgives, når der resterer højst et år af fuldmægtigtiden. Deltagerne i denne prøve afholder alle omkostninger forbundet med at forberede og gennemføre prøven.