Advokaten 1 - Advokater og fuldmægtige får pligt til at efteruddanne sig

Print Print
29-01-2008
Det bliver en bred vifte af aktiviteter, som kan godskrives som obligatorisk efteruddannelse. Til gengæld kan det betragtes som et brud på god advokatskik, hvis advokater eller autoriserede fuldmægtige under en advokat ikke lever op til kravene.

Af Lise-Lotte Skovsager Gümoes, advokat, Advokatsamfundet

Fra 1. januar 2008 skal alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark (evt. under deres hjemlands titel), inden for perioder på tre år deltage i mindst 54 lektioners løbende efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, jf. retsplejelovens § 126, stk. 5. Fra 1. januar 2008 skal man derfor gemme dokumentation for deltagelse i efteruddannelse, herunder attesterede kursusbeviser, kursusbeskrivelse m.v., samt dokumentation for forfatter- og/eller undervisningsvirksomhed. Denne artikel indeholder en nærmere gennemgang af de regler, som Justitsministeriet har fastsat i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Hvem omfattes af kravet om løbende obligatorisk efteruddannelse?
Enhver som autoriseres som advokatfuldmægtig og alle, der virker som advokat i Danmark, herunder også EU-advokater der virker under deres hjemlands titel, er omfattet af kravet i retsplejelovens § 126, stk. 5 om deltagelse i løbende efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, jf. bekendtgørelsens § 1.
For advokatfuldmægtige betyder det, at de ud over deltagelsen i de 20 dages obligatorisk grunduddannelse, også skal deltage i løbende obligatorisk efteruddannelse. Da den obligatoriske efteruddannelse er et 3-årigt krav, har man dog den mulighed at undlade anden uddannelse det år, hvor grunduddannelsen følges, og i stedet øge omfanget af efteruddannelse i de øvrige to år af den 3-årige periode.
Har man både en dansk og udenlandsk beskikkelse som advokat, og er man også undergivet krav om obligatorisk efteruddannelse i udlandet, vil det være relevant at undersøge, hvorvidt man også dér har en bestemmelse som bekendtgørelsens § 11 om EU-advokater. Efter bestemmelsen vil en EU-advokat med virksomhed i Danmark kunne opfylde kravet ved at dokumentere efterlevelse af sit hjemlands regler om efteruddannelse. Vurderingen af om kravene i § 11 er opfyldt, vil blive foretaget af Advokatsamfundet, forventeligt i forbindelse med registrering af en EU-advokat.

Hvor mange timers efteruddannelse skal man deltage i?
Efteruddannelseskravet er på mindst 54 lektioner af hver 45 minutters varighed inden for en periode på tre år. Det svarer således til gennemsnitligt 18 lektioner pr. år eller tre hele kursusdage af hver seks lektioner pr. år. Hvorvidt man ønsker at fordele kravet ligeligt ud over hver 3-årig periode eller at samle det på ét år, er op til den enkelte.
For advokater beregnes den 3-årige periode fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af beskikkelse, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For alle, der har opnået beskikkelse som advokat forud for den 1. januar 2008, løber den første 3-årige periode derfor fra 1. januar 2008 til 31. december 2010. Opnår man beskikkelse som advokat i løbet af januar 2008, vil den 3-årige periode løbe fra 1. februar 2008 til 31. januar 2011. Og så fremdeles.
Tilsvarende regnes den 3-årige periode for advokatfuldmægtige fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For alle, der er autoriseret forud for den 1. januar 2008, løber den første 3-årige periode derfor tidligst fra 1. januar 2008 til 31. december 2010. Opnår man for første gang autorisation i løbet af januar 2008, vil den 3-årige periode løbe fra 1. februar 2008 til 31. januar 2011.
Autoriserede fuldmægtige, som er tilmeldt den hidtil gældende advokatfuldmægtiguddannelse (jf. bekendtgørelse nr. 1129 af 13. december 1996 med senere ændringer), bliver dog tidligst omfattet af efteruddannelseskravet, når de har gennemført deres fuldmægtiguddannelses obligatoriske kurser, eller når disse ikke længere udbydes af Advokatsamfundet. Sidste gang den almindelige del på den hidtidige fuldmægtiguddannelse blev udbudt, var for det hold, som begyndte i august 2007, og det forventes, at speciel del udbydes sidste gang i efteråret 2009.
Endelig gælder det for EU-advokater, at den 3-årige periode regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter tidspunktet for registrering hos Advokatsamfundet, dog tidligst fra den 1. januar 2008.

Hvad hvis jeg bliver syg i længere tid eller skal på orlov?
Opretholdes autorisationen som advokatfuldmægtig eller beskikkelsen som advokat, mens man har lovligt forfald på grund af sygdom, orlov eller lignende, reduceres kravet om mindst 54 lektioners efteruddannelse over den 3-årige periode med tre lektioner pr. to måneders fravær fra stillingen. Holder man f.eks. seks måneders barselsorlov, bliver det samlede efteruddannelseskrav for den pågældende 3-årige periode derfor reduceret til i alt 45 timer. Der skal derfor ikke søges om dispensation i disse situationer.
Der sker dog ikke reduktion i kravet, når fraværet fra stillingen skyldes deltagelse i efteruddannelse.

Hvad sker der i forbindelse med deponering eller udlevering af tidligere deponeret beskikkelse?
Kravet om obligatorisk efteruddannelse følger autorisationen, beskikkelsen eller registreringen som EU-advokat. Ophører autorisationen, bortfalder beskikkelsen eller afmeldes registreringen, suspenderes kravet om deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse, indtil man på ny autoriseres eller beskikkelsen genudleveres, og allerede gennemført efteruddannelse bortfalder ikke.
Har man deponeret sin beskikkelse forud for den 1. januar 2008, og udleveres den først efter 1. januar 2008, vil den 3-årige periode først begynde at løbe fra den 1. i den førstkommende måned efter genudleveringen.

Jeg har planlagt et efteruddannelsesforløb på mere end 54 timer – er de overskydende timer spildt?
Kravet om deltagelse i løbende efteruddannelse er et minimumskrav. Overskrider man kravet om minimum 54 lektioner inden for en 3-års periode, kan man efter ansøgning til Advokatrådet få overført de overskydende lektioner til den efterfølgende 3-års periode.

Jeg går på pension om fire år – skal jeg virkelig bruge tid på efteruddannelse?
Som udgangspunkt – ja! Kravet om obligatorisk efteruddannelse knytter sig til autorisationen/beskikkelsen uanset alder og erfaring. Af samme årsag har det været væsentligt for Advokatrådets arbejde med de nye regler at sikre, at såvel unge og uerfarne som ældre og erfarne advokater og advokatfuldmægtige gives en realistisk mulighed for at kunne efterleve kravet, både med hensyn til indhold og omfang.
Bekendtgørelsens § 10 indeholder dog mulighed for, at Advokatrådet undtagelsesvis kan give dispensation fra efteruddannelseskravets tidsmæssige omfang. Det er en forudsætning, at ansøgningen er begrundet i vægtige personlige, herunder helbredsmæssige forhold, og at disse på forlangende af Advokatrådet kan dokumenteres. Den pågældendes hidtidige deltagelse i efteruddannelse vil indgå i beslutningsgrundlaget og kan derfor også kræves dokumenteret.

Kan kun juridiske kurser tælle med?
Både juridiske kurser og andre kurser af betydning for udøvelsen af advokaterhvervet kan tælle med.
Bekendtgørelsen er udformet med henblik på at kunne favne relevant efteruddannelse for en første års fuldmægtig såvel som for en højt specialiseret seniorpartner. Derfor indeholder bekendtgørelsens § 2 mulighed for, at efteruddannelse enten kan være af generel betydning for udøvelse af advokaterhvervet eller af betydning for den individuelle advokat, eller advokatfuldmægtigs, varetagelse af arbejdsopgaverne.
Overordnet kan man anvende reglernes formål som vejledning for, hvilke former for efteruddannelseskurser der opfylder kravet i bekendtgørelsens § 2: Vil advokatens/advokatfuldmægtigens deltagelse i et givent kursus(forløb) have en positiv virkning på varetagelsen af klienternes sager og/eller advokatens/advokatfuldmægtigens generelle rolle i retssamfundet? Kan dette spørgsmål besvares bekræftende, vil der være en formodning om, at deltagelse i det pågældende kursus(forløb) opfylder kravet om at være af betydning for udøvelsen af advokaterhvervet eller af betydning for den pågældendes varetagelse af arbejdsopgaverne.
Efteruddannelse af generel betydning for udøvelse af advokaterhvervet vil derfor som udgangspunkt omfatte alle traditionelle juridiske efteruddannelseskurser målrettet mod uddannede jurister, men vil f.eks. også kunne omfatte juridiske kursusfag på universiteternes tompladsordning, længerevarende uddannelser såsom uddannelserne til voldgiftsdommer, mediator eller bestyrelsesmedlem samt juridiske sprogkurser m.fl.
Efteruddannelse af konkret betydning for varetagelse af arbejdsopgaverne kan f.eks. være patentadvokatens kurser inden for en bestemt teknisk disciplin, familieretsadvokatens kursus i konfliktløsning, advokatfuldmægtigens kursus i retorik eller virksomhedsadvokatens kursus i lobbyisme. Der er således tale om kurser, som ud fra den konkrete advokats/advokatfuldmægtigs arbejdsopgaver og personlige forudsætninger kan anses for at bidrage til at højne advokatens/advokatfuldmægtigens ydelser.
Det er derfor ikke udelukket, at også efteruddannelse inden for projektledelse, ledelse, human resources, osv. som udgangspunkt vil falde inden for § 2.

Kan jeg få forhåndsgodkendt efteruddannelse og tæller efteruddannelse i udlandet med?
Da obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige er andet og mere end traditionelle juridiske efteruddannelseskurser, er en ordning med forhåndsgodkendelser eller autorisation af bestemte efteruddannelsesforløb fravalgt. Advokatsamfundets sekretariat vil dog kunne afgive vejledende udtalelser i forhold til påtænkte efteruddannelsesaktiviteter.
I takt med udviklingen af en praksis efter de nye regler vil medlemmerne i videst muligt omfang blive orienteret derom.

Kan interne kurser, gå-hjem møder mv. tælle med?
Efteruddannelsen kan både gennemføres eksternt via en kursusudbyder eller internt, herunder som et samarbejde mellem flere parter, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Et internt kursus skal dog opfylde de samme betingelser som eksterne kurser, hvorfor der skal foreligge en skriftlig beskrivelse af undervisningen, arrangøren skal kunne dokumentere underviserens kompetence inden for det pågældende felt, og deltagelse skal kunne dokumenteres f.eks. i form af kursusbevis underskrevet af underviseren. Dokumentation for tilmelding og evt. betaling vil derfor ikke være tilstrækkeligt. Endelig skal forløbet samlet udgøre mindst tre lektioner af mindst 45 minutters varighed, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1. Efter Advokatrådets opfattelse indebærer dette, at tre gå-hjem møder af hver 45 minutters varighed over tre fredage efter en konkret vurdering vil kunne opfylde kravet, hvis de kan betragtes som et samlet forløb, f.eks. fordi det er emner inden for familieretten, der berøres alle tre gange. Ligeledes vil et kursus i fagengelsk fordelt på tre dage med hver én lektion af 45 minutters varighed kunne opfylde kravet i § 3, stk. 1, nr. 1.

Tæller det med, når det er mig, der underviser andre?
Hvis undervisningen sker på et niveau, der ville være tilstrækkelig højt til, at en advokatfuldmægtigs/en advokats deltagelse i undervisningen ville kunne opfylde efteruddannelseskravet, kan op til 27 timer af det 3-årige krav om 54 timers efteruddannelse udgøres af undervisningsvirksomhed. Undervisning på grunduddannelsen for advokater vil også kunne tælle med uanset, at det ikke kan medregnes for de advokatfuldmægtige, som deltager i undervisningen. Der gælder endvidere de samme krav som for anden efteruddannelse, dvs. at der skal foreligge en skriftlig beskrivelse af undervisningen, underviserens kompetencer inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen af undervisningen, og undervisningsforløbet skal samlet udgøre mindst tre lektioner af 45 minutters varighed.
Hvis man f.eks. har en bibeskæftigelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor på et af universiteternes juridiske fakulteter, vil den undervisning, som man forestår, kunne godskrives med maksimalt 27 lektioner for hver 3-års periode. Underviser man f.eks. i et fag på grunduddannelsen, som strækker sig over semestre i såvel 2008, 2009 og i 2010, og underviser man i i alt mere end 27 lektioner, vil det i denne periode kun kunne tælle med 27 lektioner. Gentager man i løbet af den 3-årige periode “i det væsentlige ens undervisningsforløb”, f.eks. fordi man hvert år underviser 10 lektioner i grundlæggende formueret efter det samme pensum/samme lærebog i evt. skiftende udgaver, vil det dog kun kunne tælle med én gang inden for den aktuelle 3-årige efteruddannelsesperiode (2008-2010), dvs. med maksimalt 10 lektioner. Der vil i disse tilfælde ikke kunne ske overførsel af den undervisning, der “bliver i overskud” til den efterfølgende 3-årige periode.
Sker der væsentlige ændringer i pensum eller undervisningsforløbet, vil dette efter en konkret vurdering kunne føre til, at hvert forløb kan tælle med inden for de maksimalt 27 lektioner.

Tæller det med, hvis jeg skriver en faglig artikel, en afhandling eller et andet juridisk værk?
Advokater og advokatfuldmægtige der er (med)forfattere til forskningsafhandlinger, juridiske faglitterære værker, der udgives af et forlag og juridiske faglige artikler, der offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion, kan godskrives med maksimalt 18 lektioner for hver 3-års periode. Vurderingen af omfanget sker ved at omregne én lektion til 2340 tegn eksklusive mellemrum. Er der flere forfattere, sker beregningen på grundlag af den pågældende forfatters andel i udgivelsen mv.

Hvem skal betale for efteruddannelsen?
Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 5, at en advokat skal afholde udgifterne til efteruddannelse for de fuldmægtige, der er autoriserede under advokaten.
Der er ikke derudover taget stilling til, hvem der skal betale for f.eks. en virksomhedsadvokat eller en ansat advokats efteruddannelse, hvorfor dette må afklares konkret med arbejdsgiveren.

Hvem kontrollerer hvem, hvad og hvornår?
Advokatrådet fører tilsyn med, at reglerne om obligatorisk efteruddannelse overholdes. For at gøre det så let som muligt, forventes det, at der fremover bliver en rubrik på klientkontoerklæringen vedrørende obligatorisk efteruddannelse. Formentlig vil der derfor årligt skulle afgives erklæring om, i hvilket omfang man i det forudgående kalenderår har deltaget i løbende obligatorisk efteruddannelse. De advokater, der ved udgangen af kalenderåret har autoriserede fuldmægtige, vil ligeledes skulle afgive erklæring vedrørende disse fuldmægtiges deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse i det forudgående kalenderår. Da kravet knytter sig til autorisationen, vil der dog kun skulle oplyses om efteruddannelse, som er gennemført, mens den fuldmægtige har været autoriseret, men advokaten kan således være forpligtet til at afgive erklæring vedrørende efteruddannelse gennemført under en tidligere principal.
Som advokatfuldmægtig bliver det derfor særlig vigtigt at sikre sig, at man selv har rådighed over dokumentationen for gennemført efteruddannelse, således at man i forbindelse med stillingsskift ikke får vanskeligheder med at kunne dokumentere, hvad ens principal kan oplyse i erklæringen. Ophører man som autoriseret advokatfuldmægtig i løbet af et kalenderår, og har man gennemført efteruddannelse, siden ens principal sidst afgav erklæring derom, bør man være særskilt opmærksom på at opbevare dokumentation for efteruddannelsen. Søger man f.eks. senere om at få beskikkelse på baggrund af anden beskæftigelse end som autoriseret advokatfuldmægtig, vil den sidst gennemførte efteruddannelse ikke på det tidspunkt være registreret i Advokatsamfundet, hvorfor man vil kunne blive mødt med krav om at skulle fuldføre en evt. 3-årig periode med det antal lektioner, som mangler i forhold til den sidst indleverede erklæring. Kan det derimod dokumenteres, at der som autoriseret advokatfuldmægtig er gennemført efteruddannelse, som ikke har været omfattet af en principalerklæring på grund af ophørstidspunktet, vil efteruddannelseskravet blive reduceret i overensstemmelse dermed.
I forbindelse med deponering, bortfald eller frakendelse af beskikkelsen og afmelding af registreringen som EU-advokat vil der skulle afgives en statuserklæring senest en måned fra deponeringen, bortfaldet, frakendelsen eller afmeldingen. Advokatrådet forventer at gennemføre regelmæssige stikprøver, hvor et antal advokater udtages til kontrol. I den forbindelse vil Advokatrådet kunne anmode om dokumentation for deltagelsen i løbende obligatorisk efteruddannelse, herunder særligt at efteruddannelsen opfylder kravene i bekendtgørelsens § 2 (definitionen på efteruddannelse af betydning for udøvelse af advokaterhvervet), § 3 (de indholdsmæssige og formmæssige krav) og § 4 (det tidsmæssige omfang). Det vil derfor ligeledes påhvile den enkelte advokat at opbevare dokumentation til brug for evt. overførsel af overskydende efteruddannelse, suspension eller reduktion af efteruddannelseskravet.
Tilsvarende dokumentation skal opbevares for de under advokaten autoriserede fuldmægtige.
Tilsidesættelse af reglerne anses som overtrædelse af god advokatskik. Det samme gælder, hvis en advokat ikke i rimeligt omfang søger at sikre, at en under advokaten autoriseret fuldmægtig opfylder kravene til deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse.

To eksempler på, hvordan kravet om efteruddannelse skal håndteres, hvis en advokat deponerer sin beskikkelse.

Eksempel 1
En advokat, hvis 3-årige periode starter den 1. januar 2008, deltager i løbet af 2008 i 14 timers efteruddannelse, inden advokaten pr. 1. januar 2009 deponerer sin beskikkelse. Den 1. januar 2011 genudleveres beskikkelsen. Den 3-årige periode, der begyndte den 1. januar 2008 slutter i dette tilfælde først den 31. december 2012, da kravet har været suspenderet fra 1. januar 2009 til 31. december 2010. Advokaten har allerede deltaget i 14 timers efteruddannelse i 2008 og skal derfor blot deltage i 40 timers efteruddannelse i løbet af 2011 og 2012.

Eksempel 2
En advokat, hvis 3-årige periode starter den 1. januar 2008, deponerer sin beskikkelse den 1. september 2010 uden at have deltaget i nogen former for efteruddannelse i den mellemliggende periode. Den 1. december 2010 genudleveres beskikkelsen. Den 3-årige periode, der begyndte den 1. januar 2008, slutter i dette tilfælde den 31. marts 2011, da kravet har været suspenderet i 3 måneder fra 1. september 2010 til 31. november 2010. Advokaten har endnu ikke deltaget i efteruddannelse og skal derfor deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse i løbet af de resterende fire måneder af den 3-årige periode.