Advokaten 1 - Advokater bliver ramt af liberalisering

Print Print
29-01-2008

Både advokaterne i mindre byer og partnerne i de store kontorhuse på Københavns havnefront kan være rigtig godt tilfredse med den bølge af liberalisering, som rammer advokaterne med de nye regler for advokatselskaber, mener Advokatrådets Anders Hjulmand.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

En solid mulighed for både at sikre sin personlige økonomi og udvikle forretningen.
Sådan kan regnebrættet vel bedst gøres op for advokaterne efter den ændring af selskabsreglerne, som netop er trådt i kraft her ved årsskiftet.
Advokatrådets repræsentant i det udvalg, der har set nærmere på reglerne om advokatselskaber, Anders Hjulmand, er tilbageholdende med at uddele en samlet karakter til de nye regler, men han peger på en række forandringer, som alle kan være til gavn for advokaterne – og som opretholder den altafgørende uafhængighed og integritet, som skal kendetegne advokaterne:

  • Kun advokater kan fortsat udgøre bestyrelse og direktion i advokatselskaber. På den måde sikres uafhængigheden af andre uvedkommende interesser.
  • Der bliver mulighed for at oprette såkaldte holdingselskaber, som kan foretage aktiv formuepleje.
  • Advokater kan skabe et bedre afkast af deres virksomheders penge.
  • Der kan etableres et kommanditselskab, som giver mulighed for at kombinere en begrænset hæftelse med personlig skat.
  • Enklere regler for generationsskifte eller ved fusion af advokatvirksomheder.
  • En åbning for, at andre end advokater kan blive medejere af advokatselskaber. Det giver mulighed for f.eks. medarbejderaktier.
  • Reglerne for at lade en advokatvirksomhed ophøre bliver ændret. På den måde kan f.eks. ældre advokater spare penge i skat ved at vente med at trække værdierne ud af deres forretning.

Men før vi ser nærmere på de enkelte regler, så lige en forklaring på, hvorfor det overhovedet er nødvendigt med et sæt særlige erhvervsspilleregler for advokater.

Mere konkurrence, tak
Det er de danske konkurrencemyndigheder, Konkurrencestyrelsen, som oprindelig har været med til at stille krav om øget liberalisering af advokaternes ydelser. For hvorfor er det egentlig, at advokatstanden skal ydes særlig beskyttelse og være pålagt særlige begrænsninger i en kapitalistisk samfundsmodel?
- Det skyldes den særegenhed, som advokaterne har via deres uafhængighed. Udgangspunktet er, at vi ligesom revisorer, læger og alle mulige andre skal kunne fungere frit. Men vi er via loven underlagt en særlig uafhængighed, og det slår igennem. Man vil have en sikkerhed for, at advokaternes integritet ikke bliver beklikket, siger Anders Hjulmand, der selv er medejer af et advokatfirma i Nordjylland.
Her ville den kritiske iagttager måske påpege, at f.eks. medierne, som demokratisk opfylder rollen som den fjerde statsmagt, ikke er underlagt samme særlige selskabsregler, selv om standen også her ville kunne påberåbe sig neutralitet i forhold til kunden.
Anders Hjulmand svarer ved at henvise til udlandet, hvor erfaringerne med en sammenblanding af rådgivning og økonomiske interesser i nogle tilfælde er faldet uheldigt ud:
- Problemet kan du se rundt omkring i verden med de store huse, hvor du blander ydelser som revision, advokat og erhvervsliv sammen. Når du går ind i sådan et supermarked, skal du sidde og vogte dig. Den sidste store skandale var Enron-skandalen i USA. Her sad du med en masse rådgivningsydelser under samme ejerskab. Det duer ikke.
I sidste ende bliver det selvfølgelig et politisk valg, hvor meget man vil liberalisere området. Norge har f.eks. valgt at tillade en større sammenblanding af advokatvirksomhed med andre typer af virksomheder ligesom USA. Tendensen i de fleste lande er dog modsat.
Danmark har valgt at holde fanen højt, når det gælder retssikkerheden, konstaterer Anders Hjulmand.
- I dag er du sikker på, at hvis du går til en praktiserende advokat, så tjener han ikke andre interesser end dine.

Økonomiske fordele
De nye regler viderefører princippet om, at der i advokatfirmaernes bestyrelse og i direktionen kun kan sidde advokater.
Men til gengæld åbner loven nu op for holdingselskaber og kommanditselskaber. Og her har der ligget en diskussion i udvalget bag reglerne om, hvad de holdingselskaber egentlig må, når det gælder om at forvalte de penge, de ligger inde med:
- Der står i loven, at holdingselskabet skal have til formål og have som eneste aktivitet at eje aktier i et advokatfirma. Så kunne man sige: Bum – så må det ikke mere. Men hvis det ikke kan bruges til at lave en slags pension til, når man engang holder op, så duer det ikke til noget som helst, siger Anders Hjulmand.
Advokaternes holdingselskaber må derfor også foretage sædvanlig formuepleje, som det hedder. Det indebærer at investere penge i værdipapirer og i mindre grad investere i andre virksomheder end advokatfirmaer.
- Du må have lov at lave almindelig formuepleje, at købe det hus, hvor du driver din virksomhed fra, osv., men du må ikke placere “væsentlig kapital” i andre virksomheder, siger Anders Hjulmand.
Samlet giver det de advokater, der driver virksomhed, gode økonomiske muligheder, vurderer han:
- Det er skattemæssige fordele, så du kan bruge det som en slags pensionskasse. Du kan indskyde din virksomhed uden at betale skat i første omgang. Først den dag, du realiserer dine aktier eller anparter, vil du blive beskattet. Og når det gælder generationsskifte eller fusioner, så er der meget enkle spilleregler, hvis det gælder selskaber. Det er meget nemmere at håndtere, hvis man skal optage kolleger. Jeg tror, det vil blive meget brugt.
Og så er der advokaternes nye 10 procent-regel.
Reglen betyder, at ikke-advokater nu kan eje op til 10 procent af et advokatselskab.
- Der kan være persongrupper, som kan lave en meget betydelig værdidannelse, som man gerne vil belønne på en eller anden måde. Det kan være på chef-niveau eller cand.merc.jur.’er, som sidder med virksomhedsoverdragelse, siger Anders Hjulmand.
Og så åbner det helt generelt mulighed for den meget omtalte model, hvor medarbejdere kan belønnes med aktier i virksomhederne:
- Jeg tror, man vil se det i stor udstrækning. Vi har mange steder behov for at lave nogle ordninger med incitamenter til medarbejderne. Det er nu en mulighed, siger Anders Hjulmand.
De nye regler indeholder også en langt mere enkel sagsgang, hvis en advokat vil ophøre med at drive sin forretning. Enten for at søge over i en virksomhed eller for at blive pensionist.
- Førhen skulle du likvidere dit selskab og trække pengene ud. Og måske ville du gerne lade det ligge og først trække pengene ud, når du blev pensionist. Den mulighed er åbnet nu. Du skal blot komme med en erklæring om, at der ikke er klientmidler længere, forklarer Anders Hjulmand.