Advokaten 9 - Nyt fra Advokatnævnet

Print Print
12-11-2007

Udmåling af bøder i praksis

Den 1. august 2007 trådte de nye retningslinier for Advokatnævnets fastsættelse af sanktioner i kraft.

Af Pia Birkegård, sekretariatschef i Advokatnævnet

I Advokaten nr. 6 2007, side 44, redegjorde Advokatnævnets formandskab for nævnets nye retningslinjer for fastsættelse af sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik. Retningslinierne indebærer dels en skærpelse af sanktionsniveauet, dels en præcisering af principperne for anvendelse af tillægssanktioner og gentagelsesvirkning.
Nævnet har nu anvendt de nye retningslinier ved behandlingen af sager på to møder. I det følgende gives eksempler på nævnspraksis. 

              Mindre forseelser

 • Advokaten havde disponeret over enkelte boeffekter i strid med arvings instruks, men havde i øvrigt behandlet det store bo helt korrekt. Nævnet fandt, at der var tale om en mindre forseelse og tildelte advokaten en irettesættelse. ´
   
 • Advokaten blev pålagt en bøde på 5.000 kr. for manglende behandling af en huslejesag, som det var aftalt med klienten skulle have lavere prioritet end en forældremyndighedssag, som advokaten også behandlede for klienten. Overtrædelsen blev vurderet til at være en mindre forseelse.

  “Normalbøde”
   
 • Advokaten havde ikke respekteret begrænsninger i skiftefuldmagten. Nævnet pålagde bøde på 10.000 kr. Advokaten havde ingen tidligere sanktioner.
   
 • Advokaten havde tilbageholdt et beløb af købesummen, selvom skødet var tinglyst uden anmærkninger. Advokaten blev pålagt en bøde på 10.000 kr. Advokaten havde ingen tidligere sanktioner.
   
 • Advokaten havde ikke rettidigt indbragt en afgørelse i en forsikringssag for en ankeinstans. Advokaten blev pålagt en bøde på 10.000 kr. Advokaten havde ingen tidligere sanktioner.

  Grov tilsidesættelse af god advokatskik
   
 • Advokaten havde groft tilsidesat god advokatskik ved ikke i forbindelse med behandling af et dødsbo at have underrettet arvingerne (nogle velgørende institutioner) om, at de var arvinger i boet. Bøden blev fastsat til 25.000 kr. Advokaten havde ingen tidligere sanktioner.
   
 • Advokaten havde groft tilsidesat god advokatskik ved sit virke i en sag med interessekonflikt, og hvorunder hans egne økonomiske forhold var involveret. Advokaten fik en bøde på 25.000 kr. Advokaten havde ingen tidligere sanktioner.

  Gentagelsesvirkning
   
 • Advokaten blev pålagt en bøde på 15.000 kr. for at have tilsidesat god advokatskik ved ikke – trods sin indeståelse herfor – at have refunderet sin klients andel af omkostninger til voldgiftsretten til klientens modpart. Advokaten var to gange i 2001, i 2003 og i 2005 tildelt irettesættelser for tilsidesættelse af god advokatskik, hvilket blev tillagt gentagelsesvirkning.
   
 • Advokaten havde udvist chikane over for en kollega ved at sende kopi af klage til skifteretten, selv om klagen ingen relevans havde for sagen i retten. Advokaten havde i 2004 fået en sanktion, hvilket blev tillagt gentagelsesvirkning. Advokaten blev pålagt en bøde på 20.000 kr.

  Tillægssanktion
   
 • Advokaten havde ikke overholdt en frist for udarbejdelse og tinglysning af skøde. Advokaten havde i november 2006 fået en bøde på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik. Forseelsen i den aktuelle sag var begået før november 2006. Bøden skulle derfor fastsættes som en tillægsbøde uden gentagelsesvirkning. Bøden blev fastsat til 10.000 kr.

  Tillægssanktion + gentagelse
   
 • Advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at efterkomme klientens anmodninger om opgørelser over ind- og udbetalinger og ved at udtage stævning mod klienten, uden at klienten havde haft mulighed for at vurdere kravet. Advokaten havde tidligere i 2007 fået to bøder, og sanktionen i den aktuelle sag blev derfor fastsat som en tillægsbøde til de to tidligere sager. Desuden havde advokaten i 1998, 1999, 2002 og 2005 fået i alt seks bøder for tilsidesættelse af god advokatskik. Disse tidligere sager gav gentagelsesvirkning, og sanktionen i den aktuelle sag blev fastsat til en bøde på 20.000 kr.

  To forhold
   
 • Advokaten havde ikke givet klienten prisoplysning og havde ikke fremsendt domsudskrift straks efter domsafsigelsen. Nævnet gav sanktioner for begge forhold og pålagde advokaten en bøde på 10.000 kr. Der forelå formildende omstændigheder for så vidt angår domsudskriften.

  To forhold + gentagelse
   
 • Advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved dels at have forsinket berigtigelsen af en ejendomshandel, og ved dels at have frigivet et beløb, uanset at betingelserne herfor ikke var til stede. Advokaten blev pålagt en bøde på 25.000 kr. Ved sanktionsfastsættelsen lagde nævnet vægt på, at der var tale om to forhold, og at advokaten tidligere i 2002, 2005 og 2006 var pålagt bøder på henholdsvis 5.000 kr., 5.000 kr. og 15.000 kr.