Advokaten 8 - Fokus på kvalitetsreform

Print Print
16-10-2007
Mange af forslagene i regeringens lovprogram centrerer sig om forslaget til kvalitetsreform. Men også på justitsministerens område bliver der høj aktivitet.
Af Lars Lindencrone Pedersen, landsdommer
Den 2. oktober 2007 – præcis 35 år efter folkeafstemningen om Danmarks medlemskab af de europæiske fællesskaber – afgav statsminister Anders Fogh Rasmussen sin sjette redegørelse til Folketinget i henhold til grundlovens § 38. Denne redegørelse indeholdt traditionen tro en oversigt over de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved indgangen til det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret – også kaldet regeringens lovprogram.
Emnet for denne udgave af Dansk Retspolitik er – ligeledes traditionen tro – en præsentation af udvalgte dele af dette lovprogram.
Lovprogrammet indeholder forslag til 42 nye love og 132 forslag til ændringer i bestående, 5 forslag til folketingsbeslutninger og annoncering af 15 ministerredegørelser til Folketinget. En betydelig del af lovforslagene er centreret om regeringens forslag til kvalitetsreform i den offentlige sektor samt om en opfølgning på regeringsgrundlaget fra februar 2005 og regeringens globaliseringsstrategi.
På beskæftigelsesministerens område indtager ligestilling på og uden for arbejdsmarkedet en fremtrædende placering. Der bebudes således lovforslag om oprettelse af et samlet klagenævn for ligebehandling, der skal kunne træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager om overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling, samt om ændring af ligelønsloven som følge af Direktiv 2006/54/EF, der er en sammenskrivning, modernisering og forenkling af en række direktiver på ligestillingsområdet. Hertil kommer indførelse af en sanktionsbestemmelse i virksomhedsoverdragelsesloven i tilfælde af ikke-overholdelse af pligten til information og høring. Endelig optræder som ventet også er lovforslag på grundlag af betænkning nr. 1489/2007 om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter (se omtalen i sidste nummer af Advokaten).
Indenrigs- og sundhedsministeren vil fremsætte forslag om en nyordning af klagesystemet på sundhedsområdet, blandt andet således at der indføres en ordning med en patientombudsmand, som skal modtage alle klager på sundhedsområdet. Det overvejes endvidere at udvide Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kompetence til også at omfatte disciplinærsager.
På justitsministerens område er den forventede aktivitet usædvanlig høj. Der forventes fremsat ikke færre end 26 lovforslag navnlig inden for områderne retspleje, strafferet, formueret og dyrevelfærd. Hertil kommer en lovpakke med reform af det grønlandske retsvæsen, som rummer en ny kriminallov og en ny retsplejelov med tilhørende følgelovgivning på grundlag af Den Grønlandske Retsvæsenskommissions bet. nr. 1442/2004.
På retsplejeområdet foreslås i den civile afdeling nye regler om retsmægling ved domstolene på grundlag af Retsplejerådets bet. nr. 1481/2006 og en gennemført forsøgsordning, mens der inden for strafferetsplejen forventes forslag om en forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer, om udvidet adgang til udveksling inden for EU af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og motorkøretøjer. Endvidere forventes nye regler om begrænsning af varigheden af varetægtsfængslinger og om retshåndhævelsesarrest i sager om seksualforbrydelser.
I kølvandet på EF-domstolens afgørelse vedrørende mellemhandleres ansvar for produktskader nedsatte justitsministeren et udvalg, som forventes at afgive betænkning i efteråret 2007. På grundlag af denne betænkning vil der blive taget stilling til indholdet af et lovforslag i relation til produktskader.
Miljøministeren vil fremsætte forslag m skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af bl.a. miljøbeskyttelsesloven, herunder således at det i fremtiden skal betragtes som en skærpende omstændighed, at en overtrædelse er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Forslagene til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (L 175 og L 176 fra seneste samling) vil blive genfremsat med ændringer i lyset af en eksperthøring om forslagene. Herudover vil der blive fremsat forslag om ændring af udstykningsloven, således at Københavns og Frederiksberg Kommunes selvstændige matrikelmyndigheder ophæves og matrikelsystemet dermed bliver ensartet i hele landet.
På skatteområdet fremsættes tre lovforslag med henblik på at sikre dansk skatterets EU-medholdelighed i en lang række skatte- og afgiftsspørgsmål. Anledningen er nyere EU-regler samt forskellige afgørelser fra EF-domstolen. Endvidere forbedres etableringskontoordningen gennem en øgning af mulighederne for afskrivning og fradrag efter etablering af virksomhed. Dødsboskattelovens grænser for dødsboers skattefrihed forhøjes i lyset af de stigninger, der har fundet sted i priserne på fast ejendom.