Advokaten 8 - CCBE bekymret for det polske retssystem

Print Print
16-10-2007
En række lovgivningsinitiativer vil svække retssikkerheden i det polske retssystem kraftigt. CCBE er dybt bekymret, også fordi det har betydning for de øvrige EU-lande. Det danske Advokatsamfund har i et brev gjort justitsminister Lene Espersen opmærksom på situationen.
 
Af Anne Birgitte Gammeljord, medlem af Advokatrådet og 2. vicepræsident i CCBE
 
Torsdag den 6. september 2007 var den europæiske sammenslutning af advokatråd, CCBE, vært for en rundbordssamtale i Warszawa på hotel Westin. Rundbordssamtalen blev holdt på foranledning af en henvendelse i juni 2007 til CCBE fra de to officielle polske advokatsamfund, som begge er medlemmer af CCBE. Baggrunden for henvendelsen var en række lovgivningsinitiativer fra den polske regerings side, som efter de polske advokaters opfattelse vil svække retssikkerheden i Polen.
Der er bl.a. tale om

  • en ny lov, som giver justitsministeren mulighed for at flytte en dommer fra en sag eller en domstol i indtil en seks måneders periode eller allokere en bestemt dommer til en bestemt sag.
  • Et lovforslag, hvorefter alle sager ved forfatningsdomstolen skal behandles i den rækkefølge, de anlægges – uden hensyntagen til deres betydning – af et kollegium bestående af 11 dommere. Forfatningsdomstolen har efter det oplyste 15 dommere og et ikke ubetydeligt antal verserende sager. Konsekvensen af lovforslaget vil være, hvis det vedtages, at sager omkring forfatningsstridig lovgivning vil kunne versere i adskillige år, inden domstolene får mulighed for at behandle dem.
  • Et lovforslag medfører, at disciplinære sager mod advokater i vidt omfang vil blive undergivet Justitsministeriets afgørelse, og Justitsministeriet vil også selv have mulighed for at påklage en ikke fældende disciplinær afgørelse.
  • Et lovforslag vil etablere en tredje juridisk profession, som bl.a. ikke vil være omfattet af de samme regler for professionsudøvelse og etisk, som de to andre juridiske professioner.
  • Desuden vil man begrænse advokaters honorarer ved indførelse af maksimumssatser uanset parternes aftale.
Forud for mødet havde CCBE sammen med International Bar Association, IBA, sendt en fact finding delegation til Polen, for gennem møder med repræsentanter for domstolene, advokaterne og politikerne at få afklaret baggrunden for disse lovgivningsinitiativer. Delegationen forsøgte endvidere at få et møde med justitsministeren, men uden held. Justitsministeren ønskede desværre ikke at mødes med repræsentanter for CCBE og IBA. Under mødet kunne det oplyses, at justitsministeren heller ikke gennem en længere periode havde ønsket at mødes med repræsentanter for de to advokatorganisationer.
Fact finding delegationen udarbejder nu en rapport omkring de forhold, man har afdækket. Rapporten forventes at foreligge i løbet af seks-otte uger.
Til rundbordssamtalen, der varede ca. to timer, havde CCBE i samarbejde med de to polske advokatsamfund inviteret en lang række repræsentanter fra domstolene, parlamentet og senatet, de polske advokater, deltagerne i fact finding delegationen og repræsentanter fra CCBE’s medlemsorganisationer. I alt deltog, foruden et stort antal repræsentanter fra pressen, ca. 80 personer i mødet, som blev indledt af CCBE’s præsident Colin Tyre, QC.
 
Uskyldsformodning
På domstolenes vegne talte bl.a. Stanislaw Dabrowski, der er formand for det nationale råd af dommere, og Maria Teresa Romer, formand for den polske dommerorganisation IUSTITIA. Begge udtrykte stor bekymring for de initiativer, som regeringen har taget. Maria Teresa Romer nævnte i den forbindelse, at der efter de seneste tiltag ikke længere synes at gælde en formodning for uskyld i polske strafferetssager, indtil det modsatte er bevist, og hun henviste her bl.a. til, at anklagemyndigheden inden domsafsigelse i en ankesag for nylig havde indkaldt til en pressekonference for at tilkendegive, at dommen i første instans havde været forkert. Hun nævnte videre, at man fra politisk hold på det seneste har kritiseret konkrete dommere offentligt, hvis man ikke har været enige i en afsagt dom, og at der endvidere har været søgsmål mod dommere og trusler mod deres familier som følge af afsagte domme, som man ikke har været enige i fra politisk hold.
Fra mange af de øvrige deltageres side, herunder fra et medlem af oppositionen, blev der udtrykt dyb bekymring for effekten på det polske retssystem af de mange tiltag, som den polske regering har iværksat. Mens nogle af lovforslagene måske isoleret set kan virke uproblematiske, forekommer de set samlet alarmerende for domstolenes og den juridiske professions uafhængighed af politisk indflydelse.
 
Betydning for resten af EU
Der blev også udtrykt dyb bekymring for, hvilken virkning disse tiltag i givet fald ville kunne få for borgerne i andre lande i EU, hvis man ikke kan stole på, at polske retsafgørelser er af høj faglig kvalitet og uafhængige af politisk indflydelse. Hvordan skal man forholde sig i de andre medlemsstater til gennemførelsen af en polsk dom, hvor dommeren måske er blevet flyttet under sagens gang efter politisk ønske eller f.eks. til en arrestbegæring, som er besluttet af en til formålet udpeget dommer, hvis man ikke kan være sikker på, at Polen i videst muligt omgang sikrer og garanterer domstolenes og advokaternes uafhængighed.
Som en repræsentant fra Grækenland udtrykte det, mindede det, der nu synes at ske i Polen, ham meget om, hvad der skete i 1960’erne i Grækenland. Først afsatte man dommerne i de øverste domstole, og dernæst udskiftede man ledelserne i advokatforeningerne. Herved sikrede man sig fra politisk hånd, at ingen borger kunne garanteres en uafhængig behandling af sin sag, i hvert fald ikke hvis staten var på den anden side.
En polsk advokat udtrykte det på den måde, at regeringen med de fremsatte forslag som værktøj forsøger at centrere magten over domstolene og den juridiske profession i Justitsministeriet. Dette er en sag, som bør interessere og vække bekymring i alle de øvrige EU-medlemsstater, som Henrik Rothe på vegne det Danske Advokatsamfund udtrykte det.
Fra CCBE’s og IBA’s side vil der nu blive fulgt op på de oplysninger, der kom frem under rundbordssamtalen. Det vil bl.a. ske ved, at CCBE’s enkelte medlemsorganisationer henvender sig til deres respektive regeringer. Advokatsamfundet i Danmark sendte den 12. september 2007 et brev til justitsminister Lene Espersen, hvor organisationen gjorde opmærksom på problemstillingen i Polen.
 
Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse, som man kan se på CCBE’s hjemmeside www.ccbe.org. Pressemeddelelsen samt Advokatsamfundets brev til Lene Espersen kan også ses på www.advokatsamfundet.dk.
 
Anbefalinger vedrørende disciplinære sager
 
CCBE har i september 2007 vedtaget en række anbefalinger vedrørende overordnede principper for disciplinære sager. Bl.a. kan nævnes princippet om uafhængighed i forhold til statsmagten, at advokatsamfundene er de som har det primære ansvar for, at disciplinære sager gennemføres på ansvarlig vis, og at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions regler skal respekteres også i sådanne sager.
 
Set med danske øjne indebærer anbefalingerne ingen nyskabelser, men den aktuelle situation i Polen, hvor advokatsamfundenes rolle i disciplinære sager søges undermineret, viser med al tydelighed, at der fortsat kan være behov for at markere, at der findes en række fælles principper, hvis overholdelse er væsentlig for retssikkerheden, herunder advokaters retssikkerhed.
 
Man kan læse mere om anbefalingerne på www.CCBE.org