Advokaten 7 - Leder - Tour og tillid

Print Print
24-09-2007
Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Snart mødes Folketinget igen, og nye love vil blive fremsat, kommenteret og vedtaget. Forskelli-ge begivenheder hen over sommeren har fået mig til at tænke over, hvad der bestemmer omfan-get af regler og love – og hvor godt de virker.
Under årets Tour de France blussede debatten om regler, og hvorvidt de var overholdt, op. Selv om Michael Rasmussen ikke er ”dømt” ved nogen officiel instans for overtrædelse af dopingreg-lerne, er der nok alligevel mange, der mener, at noget tyder på, at han har overtrådt reglerne. I den modsatte lejr står dem, der synes, at det er uretfærdigt – og måske oven i købet retssikker-hedsmæssigt forkert – at han uden ”rettergang” måtte forlade det cykelløb, han lå i spidsen for.
Tour de France har sat regler, retssikkerhed, pressens og pengenes magt har været på dagsor-denen ved mange middagsborde i løbet af sommeren.
Tidligere på året var jeg på et ledelseskursus på Cambridge Universitet. Et af temaerne var team building. Der blev undervist af en psykolog, som coachede Cambridge-holdet 2007 i den legen-dariske romatch mellem Cambridge og Oxford. Vi fulgte båden på storskærm og med stop på strategisk vigtige tidspunkter. Spændende og inspirerende. Cambridge vandt, angiveligt på grund af holdets evne til at samarbejde.
Senere på sommeren blev det afsløret, at Cambridge havde anvendt en tysk stjerneroer, hvis tilknytning til Cambridge – og det er en del af ”the gentlemens game”, at det er en rigtig stude-rende, som deltager – var yderst spinkel og som ophørte umiddelbart efter matchen. Røde ører hos Cambridge, som undskyldte. Men som dog beholdt sejren, da man ellers ikke kunne finde ud af, hvad man skulle gøre med den.
Den traditionsrige rokonkurrence har fået skrammer og tilliden er brudt – ligesom tilliden til cykel-sporten og dens regler og systemer er blevet undermineret af en stribe dårlige eksempler. Begi-venhedene fra sportens verden er et godt eksempel på, at man kan have helt fine og udmærkede systemer og regler. Men hvis omverdenens tillid til, at de virker, forsvinder, så er reglerne ikke meget værd.
En del af Advokatrådets formål er at medvirke til at bevare tilliden til retssystemet. Vi kommer med vores mening om nye lovforslag, deltager i det lovforberedende arbejde og udtaler os i of-fentligheden, når vi føler, at der er behov for det. Vi har ingen partipolitiske holdninger til ny lov-givning, men vi holder et vågent øje med de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af nye regler, og så gør vi vores for at forhindre lovsjusk.
Hvis vi skal bevare tilliden til de regler, vores samfund bygger på, er det vigtigt, at reglerne er klare, tydelige og gennemskuelige for de borgere og virksomheder, der skal leve med dem. Sam-tidig må politikerne stoppe op og tænke sig om – er der nu også altid brug for regler og regule-ring? Eller er der nogle ting, som regulerer sig selv ved hjælp af almindelig sund fornuft?
Regeringen har regelforenkling på dagsordenen, og det er en god ting, fordi det giver gennem-skuelighed – som er med til at øge tilliden til reglerne og systemet.
I vores egen lille advokatverden mærker vi alle vigtigheden af tillid. Hver gang Advokatsamfundet i undersøgelser har spurgt, hvad klienterne lægger vægt på, når de vælger advokat, har svaret været det samme: Tillid – og kompetence. Tilliden til, at advokaten er uafhængig, og at han eller hun alene arbejder med klientens bedste for øje, er afgørende for branchen og brandet advokat. Både retsplejelovens regler om advokater og vores egne etiske regler er med til at sikre, at den-ne tillid til advokater fortsat vil være til stede.
1. januar 2008 træder nye regler i kraft. Advokatrådet vil herefter kunne indkalde en advokat, der er på vej ud i uføre til en kollegial samtale, ligesom en advokatforretning i sjældne tilfælde kan sættes under et kollegialt tilsyn. Samtidig indføres der også regler om obligatorisk efteruddannel-se – regler, som Advokatsamfundet skal føre tilsyn med.
Alt for mange regler og for meget kontrol, vil nogle måske mene. I Advokatrådet har vi igennem de seneste år nøje overvejet de nye tiltag. Vi mener, at det er relevante og gode regler, som kan være med til at skabe endnu større tillid til advokatstanden. Når det så er sagt, så har vi i den daglige administration af reglerne hele tiden for øje ikke at havne i overadministration og bureau-krati. Vi tilstræber enkelhed og gennemskuelighed, for på den måde kan reglerne og systemet opnå tillid hos både advokater og klienter.
En række arbejdsgrupper under Advokatrådet arbejder i øjeblikket med de nye regler om tilsyn og uddannelse. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at kontakte mig, rådets næst-formand Søren Lyager eller generalsekretær Henrik Rothe.