Advokaten 7 - Definitionen af lobbyisme er vigtig

Print Print
24-09-2007
Alt tyder på, at advokater i nogle situationer vil blive omfattet af EU-kommissionens kommende regler for lobbyister. Anne Birgitte Gammeljord, der er 2. vicepræsident i CCBE, advarer imod en for bred definition af lobbyisme.

Af pressechef Pia Møller

Er advokater også lobbyister – er de det en gang imellem – og i givet fald hvornår? Det er nogle af de spørgsmål, der er kommet på dagsordenen i de europæiske advokatsamfund, efter at EU-Kommissionen har igangsat et nyt åbenhedsinitiativ. En del af initiativet retter sig mod lobbyisme. Hvis forslaget bliver gennemført, vil det medføre, at personer, der udøver lobbyvirksomhed i forhold til Kommissionen skal lade sig registrere og fortælle, hvem de repræsenterer og endvidere, hvor meget der bliver betalt for lobbyarbejdet.
Forslaget har været diskuteret livligt i den europæiske sammenslutning af advokatråd, CCBE, fordi meget tyder på, at initiativet også i nogle situationer vil omfatte advokater. I CCBE har holdningerne været meget forskellige, fortæller advokat Anne Birgitte Gammeljord, der er medlem af Advokatrådet og 2. vicepræsident i CCBE.
- Der er stor forskel på advokaterne i nord og syd og deres selvforståelse. Sydpå mener de aldrig, at advokater er lobbyister, de laver altid konkret og individuel sagsbehandling, som efter deres opfattelse intet har at gøre med lobbyvirksomhed. I England, Tyskland og Skandinavien synes der i større udstrækning at være en åbenhed overfor, at vi som advokater i nogle tilfælde også laver lobbyarbejde. Og så er det selvfølgelig rimeligt, at vi skal være underlagt de samme regler som andre lobbyister, siger hun og tilføjer:
- Men det er vigtigt, at definitionen af begrebet lobbyisme ikke bliver alt for bred. Hvis det bliver sådan, at enhver, der retter henvendelse til Kommissionen enten på vegne en klient f.eks. omkring anvendelsen af eksisterende EU-ret, eller f.eks. i forbindelse med det direktivforberedende arbejde i en offentlig interesse, defineres som lobbyist, så vil man høre et protestskrig fra advokaterne. For så er advokater jo faktisk altid lobbyister.

Registrering og tavshedspligt
Det er bl.a. kravene om at skulle registrere oplysninger om klienterne og om, hvilke betalinger der modtages fra klienterne, der bekymrer advokaterne, fordi oplysningerne er et brud på den generelle tavshedspligt, som advokaten normalt er omfattet af, og som klienten kan regne med.
- Og så kan vi også godt frygte, at kravet om registrering kan føre til en glidebane. Åbner man her op for, at advokater skal registrere eksterne oplysninger om deres klienter, og hvilken betaling advokaten modtager for sin bistand, i hvilke andre sammenhænge kan man så finde på at kræve det, siger den danske vicepræsident.
CCBE har holdt flere møder med Kommissionen om initiativet. Intet er endeligt afgjort endnu, men ifølge Anne Birgitte Gammeljord tyder meget på, at advokater kun vil blive omfattet af de nye regler, når de henvender sig til Kommissionen for at påvirke udformningen af f.eks. et direktivforslag inden for et bestemt retsområde, forudsat at henvendelsen ikke sker til berettiget varetagelse af offentlige interesser. Advokaterne vil formentlig sagtens fremover kunne henvende sig til Kommissionen på vegne af en klient i en helt konkret sag uden at være omfattet.
Initiativet indeholder også et ønske om udarbejdelse af etiske retningslinier for lobbyister – noget som også giver problemer i forhold til advokaterne.
- Vi har jo i forvejen vores egne etiske regler både på nationalt og EU plan. Betyder det så, at vi skal arbejde under tre sæt etiske regler. Og kan vi have et system, hvor advokaten som lobbyist måske er underlagt en slappere etik end i andre sammenhænge. Det er i hvert fald noget, der skal overvejes grundigt, siger Anne Birgitte Gammeljord.
Hun mener ikke, at advokater i dag i særlig vid udstrækning udøver lobbyisme, og slet ikke de danske.
- I England tror jeg godt, du kan finde store advokatvirksomheder, som på vegne af klienter forsøger at påvirke lovgivningsprocessen i EU. Vi har selv i CCBE mærket det ved, at nogle af de store engelske advokatvirksomheder er gået uden om CCBE og direkte til Kommissionen i sager, der handler om advokaters forhold. Men generelt i EU tror jeg ikke, at det i dag er noget særlig stort arbejdsområde for advokater, siger hun.
Selv om initiativet fra Kommissionen kan give en del besvær for advokatbranchen, mener Anne Birgitte Gammeljord dog, at det har nogle samfundsmæssige fordele.
- Set snævert fra branchens synspunkt er det svært at se nogen fordele ved initiativet. Men det er godt for Kommissionen og for samfundet, at der bliver åbenhed omkring, hvem der forsøger at påvirke processerne i EU. Åbenhed og gennemsigtighed er altid en fordel og forhindrer mytedannelser, siger hun.
Planen er, at initiativet omkring registrering af lobbyister skal træde i kraft i foråret 2008.