Advokaten 7 - Aktuel information

Print Print
24-09-2007

Juridisk betjening af EU's retshjælp EUROJUS
Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark udbyder kontrakt om juridisk betjening til EU’s retshjælp EUROJUS. Arbejdet omfatter juridisk rådgivning til borgere i Danmark, der måtte få problemer i forbindelse med tolkning og anvendelse af fællesskabsretten. Omfanget af rådgivningen vil maksimalt være 50 dage om året. Kontraktperioden er et år med mulighed for forlængelse for et år ad gangen op til maksimalt fem år. Betingelserne for deltagelse i udbud PO/2007/COP fremgår af offentliggørelsen i de Europæiske Fællesskabers Tidende i september 2007. Linket til offentliggørelsen og betingelserne vil blive udsendt som fax/mail umiddelbart efter offentliggørelsen. Linket vil også kunne ses på www.advokatnet.dk. Endelig vil der være omtale af og henvisning til ovenstående udbud på Repræsentationens hjemmeside www.europa-kommissionen.dk, når udbuddet offentliggøres.

Rettelse til sidste nummer af Advokaten
Ved en fejl kom vi i det seneste nummer af Advokaten til at trykke en artikel i en ikke helt færdig udgave – nemlig et interview med advokat Michael Camphausen på side 32. Den rigtige og endelige udgave af artiklen kan ses på www.advokatsamfundet.dk under Medlemsblad og Artikelbasen. Vi beklager fejlen.

EU-virksomhedspanelet
Danske advokatvirksomheder har mulighed for at deltage i EU-virksomhedspanelet og besvare online spørgeskemaer, som Europa-Kommissionen sender til dem med jævne mellemrum. Ved at deltage i panelet, vil man blive informeret på et tidligt stadie om nogle af de vigtigste politiske spørgsmål, der i den kommende tid skal drøftes på EU-plan, og som kan få betydning for virksomhedens aktiviteter. Man kan også meddele, i hvilket omfang sådanne forslag vil forøge eller mindske virksomhedens omkostninger, de administrative byrder og bureaukratiet, og om de vil give bedre betingelser for udøvelsen af virksomhedens aktiviteter. Det giver Europa-kommissionen mulighed for at få direkte feedback fra virksomheder om lovgivningsforslag eller initiativer fra Kommissionen, der formodes at få konsekvenser for virksomhederne. Beslutningstagerne er forpligtet til at tage hensyn til virksomhedernes meningstilkendegivelser, når de udarbejder deres endelige forslag. Som paneldeltager vil man modtage feedback på sine bidrag til hver høring og en redegørelse for, hvordan der er blevet fulgt op på dette. Der forventes højst at blive 6-8 høringer pr. år om foranstaltninger, der kan have væsentlige konsekvenser for erhvervslivet i EU, og det er frivilligt, hvor mange af disse man vil deltage i. Spørgeskemaerne vil være brugervenlige, og deltagerne vil kunne anvende deres eget sprog. For nærmere information, tilmelding og oversigt over gennemførte og aktuelle høringer besøg hjemmesiden. www.ec.europa.eu/yourvoice/ebtp.