Advokaten 6 - Vejledning for byggevoldgift og forenklet proces

Print Print
27-08-2007
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har udarbejdet en vejledning for byggevoldgift og indfører samtidig et nyt regelsæt om forenklet voldgiftsbehandling.

Af sekretariatschef Per Helwigh, Voldgiftsnævnet

Som en nyskabelse har Voldgiftsnævnet udarbejdet en vejledning for byggevoldgift. Vejledningen er i første række rettet mod advokater, der står overfor at skulle føre deres første voldgiftssag. Det er imidlertid håbet, at den kan være en hjælp for alle advokater, der fører voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet.
Vejledningen beskæftiger sig ikke med den materielle entrepriseret, men med de processuelle regler, der gælder for byggevoldgiftssager, således som de fremgår af forskellige regelsæt, der er af betydning for gennemførelse af voldgiftssager og den praksis, der gennem årene har udviklet sig i forbindelse med behandlingen af byggevoldgiftssager.
Vejledningen indeholder ud over gengivelse og omtale af de regler, der skal følges, råd, henstillinger og kommentarer. I forbindelse hermed peges der på ligheder og forskelle mellem sagsbehandlingen ved de almindelige domstole og byggevoldgiftsretterne.
Vejledningen udgives af Voldgiftsnævnet og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Voldgiftsnævnet, Voldgiftsretternes Præsidium og Advokatsamfundet.

Forenklet voldgiftsbehandling
Voldgiftsnævnet har vedtaget et nyt regelsæt om forenklet voldgiftsbehandling. Formålet med disse regler er at give parterne mulighed for på en enkel og hurtig måde at få løst deres tvister. Der er ingen beløbsmæssig begrænsning for, hvilke sager der kan afgøres efter disse regler. Det er op til parterne at afgøre, om de ønsker denne forenklede sagsbehandlingsform.
For at de forenklede sagsbehandlingsregler kan anvendes, skal parterne – ud over en aftale om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed – særskilt aftale voldgiftsbehandling efter regler om forenklet voldgiftsbehandling.
Sådan aftale kan træffes for allerede opståede tvister eller for fremtidige tvister. Efter at disse regler er vedtaget, kan det ikke forventes, at der vil kunne ske fravigelse af reglerne, herunder af fristreglerne.
De særlige karakteristika ved forenklet sagsbehandling er navnlig:
● Der udpeges 1 voldgiftsmand, der som udgangspunkt er faglig dommer.
● Hver af parterne afgiver kun 1 processkrift.
● Svarskrift skal være afgivet senest 30 kalenderdage efter modtagelse af klageskriftet.
● Der udmeldes ikke syn og skøn, men voldgiftsretten besigtiger det byggeri eller anlæg, som sagen drejer sig om.
● Mundtlig forhandling finder sted senest 90 kalenderdage efter sagens anlæg.
● Kendelse i sagen afsiges så vidt muligt 14 kalenderdage efter optagelse til kendelse, som forudsættes at være i kort form uden sagsfremstilling, gengivelse af bevisførelse eller procedure.
● Sikkerhedsstillelse fastsættes til et standardiseret beløb.

Evaluering af voldgiftssager
Som led i et ønske om at kvalitetssikre arbejdet med skønssager har Voldgiftsnævnet tidligere udarbejdet et evalueringsskema for syns- og skønssager, som udsendes til parterne, når en sag starter, for derigennem at give parterne mulighed for at give en tilbagemelding til Voldgiftsnævnet om sagens forløb og kvaliteten af skønsmandens arbejde.
Et lignende evalueringsskema for voldgiftssager er nu udarbejdet til brug for voldgiftssager. Også her er det tanken, at skemaet udsendes til parterne ved sagens start og at det skal muliggøre, at parterne får lejlighed til at give en tilbagemelding om sagens forløb og kvaliteten af den enkelte voldgiftsrets arbejde.
Det er Voldgiftsnævnets håb, at parterne i såvel syns- og skønssager som i voldgiftssager vil medvirke aktivt, således at Voldgiftsnævnet kan anvende parternes tilbagemelding som et supplement i den løbende proces til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde.
Vejledningen for byggevoldgift, reglerne om forenklet voldgiftsbehandling, og evalueringsskemaerne kan findes på Voldgiftsnævnets hjemmeside www.voldgift.dk eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet, Vesterbrogade 2B,3, 1620 København V, tlf. 33 13 37 00, fax. 33 13 04 03 eller e-mail voldgift@voldgift.dk