Advokaten 6 - Tanker vedrørende ny struktur

Print Print
27-08-2007

Der er behov for forskellige valgregler til den obligatoriske og den frivillige organisation for advokater.

Af advokat Poul Gudberg, medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater

Efter fremkomsten af Strukturudvalgets betænkning og efter den på årsmødet stedfundne debat, føler jeg trang til at fremkomme med nogle tanker, som jeg har gjort mig om den fremtidige status for såvel den obligatoriske, som den frivillige (eventuelle) forening.
Det obligatoriske advokatråd får efter det nu vedtagne lovforslag reelt en helt central hovedopgave at være disciplinær myndighed og som led i dette påse opfyldelse af efteruddannelseskravet.

Det må siges at være veldefinerede opgaver – og kendt stof, så det må vel i og for sig være givet, hvordan dette råd bør sammensættes. Det skal påtage sig opgaverne over for bestallingshavende advokater og bør følgelig vælges blandt alle dem, som det har kompetence i forhold til. Det vil sige, at alle, der har en bestalling, bør have ret til at afgive stemme på opstillede kandidater, som herefter er valgt efter almindelig flertalsafgørelse. Dette er for mig en selvfølge, idet der jo ikke er tale om en placering for den valgte, hvor andet end objektiv varetagelse af de kendte opgaver inden for disciplinærområdet og uddannelsen er temaet. Det standspolitiske er så at sige helt fjernet fra dette obligatoriske organ. Det er på den anden side væsentligt, at det er folk, der har et indgående kendskab til branchen. Derfor bør det obligatoriske råd alene befolkes med og af bestallingshavende advokater i en lige vægtning – en bestalling – en stemme.

Dette vil endvidere gøre valgene nemme at gennemføre, og det vil altid medføre det “rigtige” resultat og sikre et velvalgt, kompetent obligatorisk advokatråd.

Frivillig organisation
Det hele bliver straks langt mere kompliceret, når talen falder på den frivillige del af rådsarbejdet – eller det frivillige advokatråd eller -samfund, om man vil. Der skal nu pludselig defineres opgaver. Det bliver af betydning, hvor snittet lægges i forhold til det obligatoriske råd. Tænk bare på afgivelse af høringssvar.

Der bliver pludselig tale om en interessepolitisk forening. Det betyder, at der må skulle formuleres en politik, der tiltrækker medlemmerne, uanset hvilken faktisk position de indtager. Det betyder, at det er helt væsentligt at få defineret, hvem medlemmerne er, eller hvem man ønsker, de fremover skal være. Det er det svære problem, stifterne skal gøre sig klart, ellers tabes mange – endog rigtig mange – allerede fra starten.

Det er ikke svært at få øje på de forskelligheder, der er mellem aktørerne på advokatbanen i Danmark. Det er givetvis forskelle, der vil blive forstørret i de kommende år, og det er forskelle, der kan være meget svære at overkomme. De store advokatfirmaer er rigtig store i Danmark, og de små er meget små.

Jeg har imidlertid hørt de store udtrykke deres klare interesse i at være deltagere i den frivillige organisation. Det er en situation, som vi små skal tage imod med kyshånd. Det er en situation, som vi skal give mulighed for at lade sig afspejle i valgmetoden til rådet.

Jeg er så ydmyg i min rolle som medlem af dette fremtidige råd, at jeg naturligvis kun kan forvente dets virke accepteret med vægt, såfremt der virkelig er vægt bagved – og hvad kan give det det? Selvfølgelig deltagelsen fra de fleste og de største. Det er helt utvivlsomt, at det bliver de helt store virksomheder, der skal trække læsset både økonomisk og politisk. Det er selvfølgelig også derfra, flertallet skal hentes.

Der er derfor god mening i den sektormodel, som udvalget har peget på, men alene vedrørende den frivillige organisation, hvor de forskellige interesser efter almindelige demokratiske principper vægtes efter størrelsen af det fundament, hvorpå de hviler.

Det politiske talerør for standen, som det frivillige råd gerne skulle blive, vil komme til at tale med en noget fistel stemme, hvis vi ikke har sværvægterne til at få det til at runge.

På den anden side skal man også forstå nervøsiteten hos de små. Det er lige farligt at være i nærheden af elefanter, hvad enten de slås eller elsker. Så den store opgave for dem, der skal lave den fremtidige struktur for den frivillige organisation, bliver at forene de hensyn til organisationens fremtidige virke i et sæt vedtægter, der kan glide ned hos alle medlemmer, hvordan man så ellers vælger at definere disse og de opgaver, som det frivillige råd fremover skal løse.