Advokaten 6 - Nye retningslinier for udmåling af bøder

Print Print
27-08-2007
Advokatnævnet har vedtaget nye retningslinier for fastsættelse af sanktioner med virkning fra den 1. august 2007.

Marianne Højgaard Pedersen, A. F. Wehner og Henrik Linde, formand og næstformænd for Advokatnævnet

Advokatnævnet behandler årligt et stort antal klager over advokaters adfærd, og i en del af disse sager skal der fastsættes en sanktion for overtrædelse af retsplejelovens bestemmelse om god advokatskik. Bøderne fastsættes altid efter en konkret vurdering under hensyn til de almindelige principper for sanktionsfastsættelse. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at have visse retningsliner herfor, og nævnet har på et plenummøde den 20. april 2007 revideret sine retningslinier for sanktionsniveauet med virkning fra den 1. august 2007.
“Normalbøden” – det vil sige bøden for en førstegangsforseelse uden skærpende eller formildende omstændigheder – forhøjes fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Kan overtrædelsen karakteriseres som en mindre forseelse, vil bøden blive fastsat til 5.000 kr.
Er forseelsen af underordnet betydning, og/eller foreligger der undskyldende omstændigheder, vil sanktionen være en advarsel eller irettesættelse. Advarsel vil udgå som sanktionsmulighed i forbindelse med lovændringen pr. 1. januar 2008 og anvendes allerede i dag kun i ubetydeligt omfang.

Et af hovedformålene ved revisionen af retningslinierne har været, at der skal være større forskel på sanktionen for den advokat, der blot en enkelt gang forser sig, og den advokat, der gentagne gange gør det. Advokatnævnet vil derfor som udgangspunkt tillægge tidligere sanktioner meddelt inden for de seneste fem år gentagelsesvirkning. Der vil – også som udgangspunkt – ikke blive sondret ud fra, om den nye overtrædelse skyldes f.eks. interessekonflikt og den tidligere f.eks. langsommelighed, da der i begge tilfælde er tale om overtrædelse af retsplejelovens bestemmelse om god advokatskik. Udgangspunktet vil være en fordobling af bøden, det vil sige, at en bøde på 5.000 kr. på grund af gentagelsesvirkningen vil blive forhøjet til 10.000 kr., en bøde på 10.000 kr. til 20.000 kr. osv. Udgangspunktet vil naturligvis kunne fraviges. F.eks. vil en tidligere meddelt irettesættelse ikke kunne bevirke en fordobling af en bøde på 25.000 kr.

Et andet hovedformål er, at der skal være større forskel på de mere almindelige overtrædelser og de grove. Er der således grundlag for at karakterisere en forseelse som grov, vil bøden, som hidtil normalt er fastsat til 10.000 kr. blive forhøjet til minimum 20.000 kr. Der vil imidlertid i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en bedømmelse af, om overtrædelsens grovhed vil kunne begrunde en større bøde, men også af, om f.eks. individuelle forhold taler for en højere eller en lavere sanktion.

Har en advokat i samme sag begået flere overtrædelser af forskellig karakter, f.eks. overtrådt grænserne for berettiget varetagelse af egen klients interesser og overtrådt klientkontoreglerne, vil der som udgangspunkt ikke blive ydet rabat, men bøden vil blive fastsat til summen af de enkelte bøder. Har overtrædelserne imidlertid samme “kerne”, vil der normalt ikke blive tale om sammenlægning af de enkelte bøder, men foreligger der en række overtrædelser af samme karakter, vil dette selvsagt være en skærpende omstændighed i forbindelse med bødeudmålingen.

Er overtrædelsen i en aktuel sag begået forud for en tidligere sanktion, vil den nye sanktion blive fastsat som en tillægssanktion efter princippet i straffelovens § 89. Som følge af det, der er anført ovenfor om samtidig påkendelse af flere overtrædelser i samme sag, vil udgangspunktet i dette tilfælde også være, at der ikke ydes rabat – det vil sige absolut kumulation.

Ud over de ovennævnte principper for sanktionsfastsættelsen vil nævnet tage hensyn til det generelle princip om, at “overtrædelser ikke må kunne betale sig.” Er der således grundlag for at antage, at der har været en økonomisk gevinst eller besparelse ved overtrædelsen, eller at der har været tilsigtet en sådan, vil dette forhold blive tillagt betydning.
Det er nævnets hensigt med jævne mellemrum at tage retningslinierne op til overvejelse i lyset af de indhøstede erfaringer.