Advokaten 5 - Nye regler for advokatselskaber

Print Print
25-06-2007
Advokatrådet nedsætter en arbejdsgruppe til at se på de ændringer, der foreslås gennemført i retsplejelovens § 124 om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder.

Af advokat Malene Stampe og juridisk konsulent Sussie Sandra Suhr, Advokatsamfundets sekretariat

Den 28. februar 2007 blev lovforslaget om ændring af retsplejeloven fremsat (L 163). Lovforslaget indeholder en ændring og revision af reglerne om advokaters virksomhed. En af de bestemmelser, der foreslås ændret, er retsplejelovens § 124 om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder.

Efter den nugældende § 124 må en advokatvirksomhed, udover i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af advokater, kun udøves af et advokatselskab, der drives i aktie- og anpartsselskabsform.

For at forbedre muligheden for at opstarte og videreudvikle advokatvirksomheder foreslås det, at advokatvirksomhed også skal kunne drives som et kommanditaktieselskab eller i en holdingselskabskonstruktion, hvor holdingselskabet alene er ejet af advokater.
Andre professioner end advokater skal tilsammen kunne eje op til ti procent af et advokatselskabs aktier eller anparter og må alene tilsammen have under en tiendedel af stemmerne i selskabet. Endvidere tillades kun aktiv kapitalinvestering i advokatvirksomheden.
Herudover foreslås blandt andet indført regler om:

- begrænsninger i adgangen til at fastsætte bestemmelser om indløsning,
- mulighed for at omdanne et advokatselskab til et andet formål samt
- bestemmelser om indførelse af en prøve i advokatret for de ejere, som ikke er advokater.

Advokatsamfundet har fået forespørgsler om reglernes betydning for advokatvirksomhedernes valg af selskabsform og vedrørende den praktiske udformning og forståelse af reglerne. Henvendelserne har været af både selskabsretlig og skattemæssig karakter.
Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe for at imødekomme den interesse, som medlemmerne har vist for de nye selskabsregler. Arbejdsgruppens formål bliver navnlig at se på:

- muligheden for omdannelse af enkeltmandsvirksomheder,
- kommanditaktieselskaber og
- holdingselskabskonstruktioner.

Det er Advokatrådets ønske bedre at kunne vejlede og rådgive advokatvirksomhederne om de nye regler. Derfor er arbejdsgruppens formål at informere og oplyse medlemmerne om de nye regler og følgerne af dem.
Arbejdsgruppen forventer at afslutte sit arbejde i efteråret 2007.

Faktaboks:

Arbejdsgruppen
Anders Hjulmand (formand)
Advokat Bent Ramskov
Advokat Claus Holberg
Advokat Claus Søgaard-Christensen
Advokat Michael Serup
Advokat Torben Thomasen
Advokat Jesper Trommer Volf
Advokat Jan Børjesson
Fra Advokatsamfundets sekretariat deltager advokat Malene Stampe og
juridisk konsulent Sussie Suhr