Advokaten 5 - Momsfradrag for bl.a. rekvirentsalær ved tvangsauktion

Print Print
25-06-2007
Det er vigtigt, at advokaten ved tvangsauktion er opmærksom på, om der skal lægges moms på rekvirentsalæret og andre momspligtige ydelser. Det viser et bindende ligningssvar fra Landsskatteretten.

Af advokat Carsten Jensen og advokatfuldmægtig Martin Nielsen, Advokatfirmaet Lou & Partnere, Randers

Momslovens § 37, stk. 1 giver momsfradrag for momsregistrerede virksomheders indkøb af ydelser til brug for virksomhedens drift, herunder udgifter afholdt til inddrivelse af fordringer, der har tilknytning til virksomhedens momspligtige aktiviteter.
Det er almindeligt kendt, at bestemmelsen hjemler momsfradrag for udgifter i forbindelse med gennemførelse af almindelige fo-gedsager. Dette medfører bl.a., at en momsregistreret fogedre-kvirent kan fradrage momsen på sin advokats tilkendte mødesalær i fogedretten, og at dette momsbeløb som en følge heraf ikke bliver pålagt debitor.
Dette medfører spørgsmålet om, hvorvidt denne fremgangsmåde kan anvendes tilsvarende, når en kreditor forfølger en fordring et skridt videre ved at begære tvangsauktion over en ejendom, som kreditor har fået udlæg i under en fogedforretning.
Artiklens forfattere har til afklaring af dette spørgsmål, anmo-det Skat om et bindende ligningssvar.

Bindende ligningssvar
Anmodningen til Skat indeholdt følgende spørgsmål:
“Kan virksomhed xx i sit momsregnskab som købsmoms medregne mom-sen på sin udgift til rekvirentsalær til afholdelse af tvangs-auktion over fast ejendom samt evt. øvrige positivt afholdte ud-gifter forbundet hermed på grundlag af et udlæg foretaget som led i inddrivelsen af en fordring?”
Skattecenter Struer besvarede spørgsmålet benægtende under hen-visning til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, hvorefter salg af fast ejendom er en momsfritaget transaktion.
Svaret blev herefter påklaget til Landsskatteretten, der 9. marts 2007 afgav følgende svar:
“Efter momslovens § 37, stk. 1, kan registrerede virksomheder ved opgørelse af afgiftstilsvaret fradrage afgiften for virksom-hedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter § 13.
Det er oplyst af spørgeren, at de omhandlede udgifter (rekvi-rentsalær mv.) vedrører advokatydelser i forbindelse med inddri-velsen af en fordring. Det er videre oplyst, at denne fordring har tilknytning til selskabets momspligtige aktiviteter.
Landsskatteretten finder på den baggrund ikke, at fritagelsesbe-stemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, kan bringes i an-vendelse. Retten har herved særlig lagt vægt på, at selskabet som udlægshaver ikke kan anses for sælger af ejendommen. Selska-bet anses dermed ikke for at have foretaget levering af fast ejendom, således som forudsat i lovens § 13, stk. 1, nr. 9. Sel-skabets udgifter til rekvirentsalær mv. har således ikke direkte og umiddelbart tilknytning til en momsfritaget transaktion. Som spørgsmålet er formuleret for Landsskatteretten, må udgifterne derfor – i overensstemmelse med det momsretlige udgangspunkt i lovens § 37, stk. 1 – anses for fuldt fradragsberettigede.
Landsskatteretten besvarer spørgsmålet med et “ja”.”

Konsekvenserne af svaret
Når bortses fra at svaret alene har bindende virkning i forhold til spørger, og det i stedet forudsættes at svaret er korrekt, har det en række konsekvenser.
Som advokat for en tvangsauktionsrekvirent, skal man ikke ved opgørelsen af størstebeløbet tillægge moms på rekvirentsalæret og evt. øvrige momspligtige ydelser indhentet i forbindelse med forberedelse af tvangsauktionen, f.eks. annonceringsudgifter og udgifter til låsesmed.
Det har den meget væsentlige konsekvens, at en afværgelse for ejeren af ejendommen (debitor) bliver nemmere, idet beløbet, ejeren skal udrede for at afværge tvangsauktionen, vil blive mindre – særligt hvis afværgelsen sker mellem 1. og 2. auktion.
Af væsentlig betydning for såvel rekvirenten, panthavere og eje-ren, betyder det endvidere, at størstebeløbet, tvangsauktionskø-ber skal udrede udover budsummen, bliver mindre, hvilket poten-tielt kan medføre højere bud på auktionen. Altså en praksis, der kun kan være til fordel for de involverede parter.
Det bemærkes, at moms af de omhandlede salærer og omkostninger, naturligvis fortsat skal pålægges fakturaen til rekvirenten, idet fremgangsmåden, som det turde fremgå af ovenstående, netop er, at denne fradrager momsen i sit momsregnskab.

Advokaten skal være opmærksom
Konsekvenserne af den retsstilling Landsskatteretten giver ud-tryk for, er, at man som advokat for en momspligtig tvangsaukti-onsrekvirent, skal sikre sig, at der ikke lægges moms på rekvi-rentsalæret og evt. yderligere momspligtige ydelser i forbindel-se med opgørelsen af størstebeløbet.
Manglende iagttagelse heraf vil være ufuldstændig varetagelse af klientens interesser og i yderste konsekvens potentielt ansvars-pådragende.