Advokaten 5 - Lovforslaget om ændrede advokatregler vedtaget

Print Print
25-06-2007
Fra 1. juli ændres Advokatnævnets sammensætning, og 1. januar 2008 træder de øvrige nye regler om advokater og Advokatsamfundet i kraft.

Af generalsekretær Henrik Rothe, sekretariatet

L163 om ændring af retplejelovens regler om advokatvirksomhed er nu vedtaget med to ændringsforslag.

Ved redaktionens slutning var det afklaret, at lovforslaget om ændring af advokatreglerne bliver vedtaget med et par ændringer. Et stort flertal af Folketingets partier har ved Retsudvalgets betænkning over lovforslaget tilkendegivet, at de støtter lovforslaget med de nævnte ændringsforslag.
Det betyder, at Advokatnævnets sammensætning ændres fra 1. juli 2007, mens de øvrige ændringer i lovforslaget træder i kraft 1. januar 2008.
Lovforslaget, der tidligere har været omtalt udførligt i Advokaten, indeholder følgende hovedpunkter:

• Det præciseres, at Advokatsamfundet ikke er en forening, men en ved lov oprettet og reguleret institution, der udgøres af alle advokater, og som varetager tilsyns- og disciplinærfunktioner, opgaver vedrørende grund- og efteruddannelse og arbejder for retssamfundet.
• Møderetsmonopolet lempes, så andre end advokater vil kunne møde i den forenklede inkassoproces, småsagsprocessen og udlægsforreninger i fogedretten.
• Advokatuddannelsen ændres, så alle, der vil være advokat, skal bestå dels en teoretisk eksamen i advokatregler mv., dels en praktisk prøve i retssagsbehandling.
• Organisationsansatte advokatfuldmægtige får lettere ved at opnå advokatbeskikkelse.
• Advokater og advokatfuldmægtige skal løbende deltage i efteruddannelse.
• Den ene af de to prøvesager, der kræves for, at en advokat kan få møderet for landsret, vil fremover kunne være en byretssag.
• Fremover kan også andre ansatte end advokater være medejer af et advokatselskab. De må tilsammen kun eje under 1/10 af aktierne eller anparterne i selskabet, de skal bestå en prøve i advokatret mv., og klager over dem kan indbringes for Advokatnævnet.
• Fremover kan man drive advokatvirksomhed i kommanditaktieselskabsform (partnerselskaber), ligesom man kan anvende en holdingselskabsstruktur.
• Advokatnævnets sammensætning ændres, så det sikres, at der er lige mange advokater og repræsentanter for offentligheden i nævnet.
• Salærklager kan indbringes direkte for Advokatnævnet.
• Bødemaksimum forhøjes til 300.000 kr.
• Advokatrådet får nye tilsynsbeføjelser, nemlig kollegial samtale og kollegialt tilsyn.

Ændringsforslag under Folketingets behandling
I forhold til det fremsatte lovforslag, er der sket ændringer af advokatreglerne på to områder.
Det oprindelige forslags forbud mod at anvende aktieklasser i advokatselskaber er erstattet af et forbud mod, at andre end advokaterne i et selskab har mere end en tiendedel af stemmerne i selskabet. Med ændringen sikres det oprindelige formål – at ikke-advokater ikke kan udøve mere end 10 procent indflydelse på advokatselskabet – uden at de fordele, der i øvrigt er forbundet med brug af aktieklasser, mistes.
Desuden er det nu udtrykkeligt fastslået, at præciseringen af Advokatsamfundets status og fremtidige formål ikke udløser ophørsbeskatning af Advokatsamfundet. Med lovændringen overgår Advokatsamfundet fra fondsbeskatningsloven til selskabsskatteloven. Denne overgang vil udløse ophørsbeskatning. Dette har ikke været tilsigtet ved lovforslaget. Ændringsforslaget har til formål at fjerne en utilsigtet skatteretlig følge af dette forslag.
Herudover er det fastslået, at der kan ydes omkostningsdækning til udgifter til rettergangsfuldmægtige, der fremover kan møde i de mindre sager, ligesom der er fastsat omkostningsbeløb for dækning af udgifter i den kommende småsagsproces. Sager indtil 5.000 kr. kan maksimalt udløse omkostningsdækning med 1.500 kr., mens sager mellem 5-10.000 kr. maksimalt kan udløse omkostningsdækning med 2.500 kr. ekskl. moms.
Trods henstillinger fra både Advokatrådet, Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen og Domstolsstyrelsen lykkedes det imidlertid ikke at bevare møderetsmonopolet i småsagsprocesserne og visse fogedsager. Fra 1. januar 2008 vil juridiske rådgivere, inkassobureauer og andre derfor kunne møde i disse sager.