Advokaten 5 - Aktuel information

Print Print
25-06-2007
Højesteretsafgørelse om rykkergebyrer
Højesteret har den 20. april 2007 (sag 422/2004) afgjort, at kreditor i en inkassosag er berettiget til at afkræve debitor betaling af inkassogebyr og rykkergebyr efter rentelovens regler også i tilfælde, hvor der som følge af fortsat betalingsudeblivelse udtages stævning. Stridspunktet i sagen var, om navnlig rykkergebyret absorberes af de indenretlige omkostninger, der pålægges debitor, hvis der opnås dom for fordringen, eller om kreditor er berettiget til at opkræve de nævnte gebyrer ved siden af kravet på omkostninger til advokatudgifter efter nu retsplejelovens § 316. Advokatrådet intervenerede i sagen for Højesteret til støtte for kreditor. Et flertal i Højesteret (3 dommere) fandt i lighed med kreditor og Advokatrådet, at der er selvstændig hjemmel til at opkræve rykker- og inkassogebyrer, mens et mindretal (2 dommere) fandt, at de nævnte gebyrer allerede er indeholdt i landsretspræsidentens vejledende takster for omkostningsfastsættelse og derfor ikke herudover kan kræves dækket af debitor.

Kreditbegrænsning for moms – bestyrelsesmedlems retsstilling
Advokatrådet har fra en bestyrelsesadvokat modtaget en sag, hvorefter et skattecenter har truffet afgørelse om iværksættelse af kreditbegrænsning for moms over for bestyrelsesadvokatens klient (et aktieselskab). Begrundelsen herfor er alene, at advokaten er medlem af selskabets bestyrelse, og inden for de seneste fem år har været bestyrelsesmedlem i en anden virksomhed, som i dette tidsrum ikke har betalt moms rettidigt eller har været i restance vedrørende andre registreringsforhold inden for skatte- og afgiftsområdet. Afgørelsen er alene begrundet i dette objektive forhold, og der er således ikke foretaget en konkret risikovurdering i forhold til, om der er en konkret risiko for tab for staten. Advokaten blev heller ikke orienteret, forinden skattecentret traf afgørelse i sagen.
Advokatrådet finder afgørelsen meget vidtgående, dels fordi advokaten ikke, forinden afgørelsen træffes, orienteres om sagen og samtidig gives mulighed for at udtale sig, dels fordi der ikke sker en konkret risikovurdering i forhold til, om der er nærliggende risiko for tab for staten. Advokatrådet har derfor udtalt sig til støtte for advokaten og har samtidig anmodet Skat om at anvende muligheden for kreditbegrænsning i overensstemmelse med de oprindelige lovregler om kreditbegrænsning, der blev indført i 1994, hvorefter der også skal ske en konkret vurdering af, om der er risiko for tab for staten.

AIJA holder årskongres
The International Association of Young Lawyers, "AIJA", afholder i år sin årskongres i Toronto, Canada fra den 21. - 25. august 2007. Interesserede kan stadig nå at tilmelde sig. Man kan høre mere om AIJA og kongressen ved at kontakte den danske ”national representative”, advokat Christian Bachmann fra Bech-Bruun. Eller man kan få flere oplysninger om kongressen på http://toronto.aija.org eller på www.aija.org