Advokaten 4 - Leder: Mange opgaver venter nyt advokatråd

Print Print
16-05-2007

Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Tiden for Advokatmødet i Kolding nærmer sig – og dermed også det tidspunkt, hvor Advokatrådet skal sige farvel til en række medlemmer og goddag til lige så mange nye.
Ved dette advokatmøde er det især repræsentationen for 1. kreds – København – som udskiftes. Men også et enkelt medlem fra provinsen takker af, nemlig rådets næstformand Jørn Friis. Han afløses af advokat Carsten Jensen fra Randers.

I København er det alene Anne Birgitte Gammeljord, som fortsætter i yderligere to år. Oluf Engel, Søren Jenstrup, Kim Utzon Jybæk, Claus Kaare Pedersen og Jakob Lund Poulsen forlader rådet. Claus Kaare Pedersen afløses af sin suppleant Erik Justesen. Som afløsere for de øvrige rådsmedlemmer er opstillet advokaterne Pernille Backhausen, Henrik Høpner, Hanne Rahbæk og Jens Rostock-Jensen.

Når seks ud af 15 medlemmer forlader et kollegialt organ, siger det sig selv, at der samtidig forsvinder en stor fond af viden og erfaring. De enkelte rådsmedlemmer investerer hvert eneste år mange timer i det kollegiale arbejde.

I de seneste år har både de, der forlader rådet, og de, der bliver, stået med ansvaret for at finde holdbare løsninger på de vanskelige politiske problemer, der har været til behandling i Advokatudvalget. Det har været en helt usædvanlig stor opgave for Advokatrådet og har krævet både is i maven og mod til at træffe beslutninger hos medlemmerne. Der er derfor god grund til at sige tak for indsatsen til de seks kolleger, som nu træder ud.

En tak skal imidlertid også rettes til det store antal kolleger, som i Advokatnævnet, kredsbestyrelserne og de mange udvalg under Advokatrådet har ydet et bidrag til det kollegiale arbejde siden sidste advokatmøde.

Den politiske debat om Advokatsamfundets fremtid har med stor tydelighed vist, hvor vigtigt det er, at vi selv er i stand til at drive et velfungerende tilsyns- og disciplinærsystem. Det har også været tydeligt, hvor stor værdi politikerne tillægger Advokatsamfundets deltagelse i lovgivningsprocessen. Sådan en position kommer ikke af sig selv men er skabt gennem det store og uegennyttige arbejde, som flere hundrede advokater har lagt i råd, nævn, udvalg og kredsbestyrelser.

Seks nye kolleger tiltræder nu i rådet, andre starter i nævnet og kredsbestyrelserne, og mange pladser i en ny udvalgsstruktur skal også besættes. De nye, der kommer til, skal sammen med dem, der fortsætter, løse mange store og spændende opgaver i de kommende år.

Ændringerne i retsplejeloven er formentlig blevet vedtaget, når vi mødes i Kolding. Men dette er kun toppen af isbjerget. Der skal skrives nye bekendtgørelser om blandt andet behandlingen af klagesager, nye sagsbehandlingsrutiner skal på plads, advokatuddannelsen skal laves helt om, der kommer obligatorisk efteruddannelse, og vi skal have lavet ny vedtægt med nye valgregler på baggrund af debatten om strukturudvalgets rapport.

Samtidig skal den daglige administration af klientkontoregler, forsikringsregler, hvidvask, advokatbeskikkelse mv. køre smertefrit. Og der skal som hidtil løbende afgives en lang række høringssvar.

I de senere år har også det internationale arbejde trukket mange ressourcer, fordi det der foregår – navnlig i EU – i stigende grad har direkte indflydelse på rammevilkårene for vores profession. Hvidvaskreglerne og servicedirektivet er de seneste eksempler herpå.

De mange advokater, der efter Advokatmødet i Kolding kaster sig ud i kollegialt arbejde, bliver derfor bestemt hverken arbejdsløse eller uden indflydelse på vores fælles fremtid.
Har du lyst til at bidrage til nogle af de spændende opgaver, der venter det nye Advokatråd og udvalgene, så send en e-mail til kontorchef Rasmus Møller Madsen (rmm@advocom.dk ). Vi har brug for alle gode kræfter og stor mangfoldighed i arbejdet, der venter.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2007/Advokaten 4/Leder Mange opgaver venter nyt advokatraad.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.