Advokaten 3 Sådan tegner fremtiden sig

Print Print
18-04-2007
Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Den 28. februar 2007 fremsatte justitsministeren lovforslaget om ændring af retsplejelovens regler om advokater. Forslaget bygger på de anbefalinger, som et bredt flertal i Advokatudvalget kom med, og som siden har nydt tilslutning i langt de fleste af de høringssvar, der er afgivet om betænkningen.

Lovforslaget er et resultat af en række forhandlinger om, hvordan det politiske ønske om at ophæve eksklusivlignende reguleringer og om at gennemføre liberaliseringer kunne imødekommes uden tab af væsentlige værdier i den eksisterende advokatregulering.

Advokatrådet har i hele forhandlingsfasen lagt vægt på at bevare advokaternes uafhængighed, en høj faglig og etisk standard samt professionens tillid i det omgivende samfund.

Udgangspunktet for nedsættelsen af Advokatudvalget var båret af stærke ønsker om vidtgående liberaliseringer af møderet, ejerskabsregler og adgang til branchen mv. Desuden kom eksklusivdebatten sent ind i udvalgsarbejdet og kunne have ført til løsninger, der havde svækket den faglige kvalitet og uafhængigheden. Derfor er der grund til at være tilfreds med det lovforslag, som nu ligger til behandling i Folketinget, og som forventes vedtaget i denne folketingssamling.

Forslaget sikrer en enhedsregulering af alle advokater, et uafhængigt tilsyns- og disciplinærsystem samt en stadig udvikling af advokaternes faglige niveau og etiske standard. Hertil kommer så en række moderniseringer af f.eks. ejerskabsreglerne, som – måske bortset fra den foreslåede frie møderet i småsagsprocessen – bidrager til at sikre og udvikle retssamfundet og styrke konkurrenceevnen.

Der måtte betales en pris for at værne om kernen i advokatreguleringen. Denne pris var, at Advokatsamfundet ikke fremover kan påtage sig rollen som brancheorganisation. Men ofret er mindre, end man umiddelbart skulle tro. Det pligtmæssige medlemskab begrænser allerede i dag Advokatsamfundet til kun at varetage advokaternes ideelle interesser. Derfor har Advokatrådet også været omhyggelig med at sørge for, at aktiviteter, som lå på kanten heraf, ikke blev finansieret af kontingentmidler, men af legater fra fonde. Fremover vil der være opgaver, som Advokatsamfundet så må lægge fra sig. Det betyder ikke, at opgaverne ikke bør løses, og derfor vil rådet arbejde for, at varetagelsen af branchens interesser kan videreføres godt og kompetent i et andet regi.

Lovforslaget fjerner visse opgaver fra Advokatsamfundet, men samtidig kommer nye til. Både politikere og høringsparter har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at tilsynet skærpes, og at disciplinærsystemet gøres mere effektivt med kortere sagsbehandlingstider end i dag.

Advokatsamfundet bliver langtfra ligegyldigt eller tandløst i sin nye skikkelse. Netop det omgivende samfunds tillid til advokaternes uafhængighed, integritet og faglige kompetence er grundlaget for advokatens position og enerettigheder i retsplejen og i samfundet. De værdier, der knytter sig til advokattitlen er helt afgørende for advokatprofessionens fremtid, og det er netop disse værdier, Advokatsamfundet også i fremtiden skal værne om.

Det skal vi gøre gennem en løbende udvikling af rammevilkårene for advokaternes virke og ved fortsat at bidrage til at sikre kvalitet og retssikkerhed i lovgivningsprocessen på et parti- og fordelingspolitisk neutralt grundlag.

Fordi Advokatsamfundet fortsat vil have stor indflydelse på advokaternes virke, er det vigtigt, at Advokatsamfundets ledelsesorganer vælges og sammensættes på en måde, så det rent faktisk afspejler de væsentligste interesser i advokatbranchen. Det strukturudvalg, Advokatrådet har nedsat, vil barsle med et debatoplæg til Advokatmødet om blandt andet dette.

Med lovforslaget har regeringen fremlagt sit bud på, hvordan rammerne for den enkelte advokatvirksomhed og Advokatsamfundet skal være i fremtiden. Nu er det op til os at udfylde den ramme i fællesskab.

For at give alle – også dem der ikke har mulighed for at deltage i Advokatmødet i Kolding – en mulighed for aktivt at deltage i debatten om vores fælles fremtid, vil jeg i tiden op til Advokatmødet sætte forskellige temaer til debat på Advokatnets Debatforum. Emnerne vil afspejle de områder, hvor Advokatrådet kan være med til at udfylde lovforslagets rammer.

Jeg opfordrer alle til at deltage aktivt i denne debat – også på Advokatmødet i Kolding.