Advokaten 3 Lovforslag om ny advokatregulering

Print Print
18-04-2007
Lovforslaget om ændringer af retsplejelovens regler om advokater er nu fremsat og førstebehandlet. Det eneste sted, hvor der i høringssvarene og på førstebehandlingen spores uenighed, er omkring lempelsen af møderetten.

Af Henrik Rothe, generalsekretær

Ved lovforslag nr. L163 fremsat den 28. februar 2007 har regeringen nu taget politisk stilling til anbefalingerne fra et stort flertal i Advokatudvalget i betænkning 1479 om retsplejelovens regler om advokater. Den politiske stillingtagen er bl.a. sket på baggrund af en omfattende høring om betænkningen.
En gennemgang af høringssvarene viser, at der blandt høringsparterne er meget bred opbakning til anbefalingerne fra Advokatudvalgets flertal. Det gælder også forslaget om Advokatsamfundets fremtidige status som en selvstændig organisation, der løser opgaver af offentligretlig karakter, og som omfatter alle advokater. Den brede tilslutning gælder også en række andre betydningsfulde elementer i Advokatudvalgets anbefalinger, herunder navnlig modernisering af disciplinærsystemet og den ændrede sammensætning af Advokatnævnet samt forslagene om et skærpet tilsyn.
Der har også været generel tilslutning til Advokatudvalgets øvrige forslag om ændret uddannelse, mere liberal tilgang til branchen mv. Kun på et enkelt punkt er der større meningsforskelle mellem høringsparterne, nemlig forslagene om den fremtidige regulering af advokaters eneret til at optræde i retten. Her er der fra nogle sider – navnlig fra domstolene – udtrykt betydelig betænkelighed ved at fjerne advokaternes eneret til at mødes som partsrepræsentanter i den kommende småsagsproces, mens der fra anden side f.eks. inkassobranchen og patentagenterne er peget på behovet for liberaliseringer.
Advokatrådet deler betænkelighederne ved at lade andre end advokater møde i småsagsprocessen, og det gjorde rådet opmærksom på i sit høringssvar til betænkningen.

Forskelle mellem lovforslag og betænkning
Lovforslaget følger i al væsentligt Advokatudvalgets betænkning. Det fraviger dog på enkelte punkter anbefalinger i denne. For så vidt angår klagesagssystemet var det foreslået i betænkningen, at der skulle indføres et gebyr for klager til Advokatnævnet. Dette forslag er ikke gentaget i regeringens lovforslag, og det vil derfor fortsat, hvis lovforslaget vedtages, være gratis at indgive en klage.
I Advokatudvalgets forslag var det forudsat, at autorisation som advokatfuldmægtig suppleret med advokateksamen og prøve i praktisk retssagsbehandling i sig selv skulle berettige til beskikkelse som advokat. I forhold til denne anbefaling har Justitsministeriet i sit lovforslag fastholdt et krav om, at den, der skal beskikkes som advokat, under sin praktiktid har opnået et kendskab til retssagsbehandling. Forslaget er her altså ikke så vidtgående som Advokatudvalgets anbefaling, men det indebærer dog en lempelse i forhold til det gældende krav om, at en advokatfuldmægtig skal have deltaget i behandling af retssager. Det må altså forudses, at der fortsat skal afgives en principalerklæring, men at indholdet af denne vil blive ændret.
I Advokatudvalgets forslag om en prøve i praktisk retssagsbehandling var det vel for så vidt forudsat, at den enkelte fuldmægtige frit kunne vælge mellem at aflægge prøve i en egentlig retssag eller i en konstrueret retssag, med de omkostningsmæssige konsekvenser det sidste måtte have. Sammenholdes bemærkninger i lovforslaget med bemærkningerne i Justitsministeriets høringsoversigt, er der også tilsyneladende her sket en vis indsnævring. Justitsministeriet synes nemlig at forudsætte, at man kun kan aflægge prøve i en fiktiv retssag, såfremt det ikke er muligt for fuldmægtigen at aflægge prøve i en egentlig retssag.
Med de fravigelser, der er nævnt ovenfor, følger lovforslaget i alt væsentligt betænkningens forslag, og jeg kan derfor i det hele henvise til min gennemgang af betænkningens lovudkast i Advokaten nr. 8 i 2006.

Førstebehandlingen
Lovforslaget har nu også været undergivet en førstebehandling i Folketinget den 22. marts.
Det helt gennemgående træk i ordførernes indlæg under førstebehandlingen var, at der blev udtrykt stor tilfredshed med, at lovforslaget løser problemet med eksklusivlignende regulering af advokatprofessionen samtidig med, at det fastholder en uafhængighed af staten i reguleringen af advokater. De fleste ordførere nævnte også, at lovforslaget var resultatet af et meget grundigt forarbejde.
Det var endvidere et gennemgående træk i alle ordførertalerne, at man fra politisk hold lægger megen vægt på, at sammensætningen af Advokatnævnet ændres til en paritetisk sammensætning, at tilsynet med advokater skærpes og effektiviseres, og at advokaternes faglige kompetence sikres gennem de foreslåede ændringer af grunduddannelse og obligatorisk efteruddannelse. Der var endvidere bred tilslutning til liberaliseringen af ejerskabsreglerne.
Ganske som det var tilfældet med høringssvarene, viser ordførernes indlæg, at den politiske uenighed koncentrerer sig om spørgsmålet om, i hvilket omfang det er forsvarligt at lempe på advokaternes eneret til at optræde som partsrepræsentanter i den kommende småsagsproces. De fleste ordførere udtrykte tilslutning til, at der skabes yderligere konkurrence på dette område. Men ordføreren fra SF udtrykte en vis betænkelighed, og ordføreren fra Enhedslisten vendte sig direkte imod denne liberalisering.
Justitsministeren sammenfattede debatten ved førstebehandlingen med at konstatere, at advokaternes uafhængighed er helt afgørende for det danske retssamfund, og at det ligeledes er vigtigt, at der er stor tillid til advokaterhvervet. Derfor er det fornuftigt, at lovforslaget lægger op til et skærpet tilsyn, som forebygger, at borgerne kommer i kontakt med advokater, der er underlødige og ikke varetager deres interesser.
På baggrund af de bemærkninger, der faldt under førstebehandlingen, må det forudses, at lovforslaget i alt væsentligt vil blive gennemført, som det er foreslået af regeringen.

Læs mere
Lovforslag, høringsnotat, høringssvar og referat af førstebehandlingen er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.
Advokatudvalgets betænkning kan læses på www.advokatsamfundet.dk under Om os selv/Rapporter.