Advokaten 2 - Aktuel information

Print Print
05-03-2007
Tinghuse og dommerkontorer i ny bog
I anledning af retskredsreformen har DJØF’s Forlag udgivet en bog, som meget fint tegner et billede af landets tinghuse og dommerkontorer, som de så ud frem til 1. januar 2007. Bogen består af tre dele. Første del indeholder en beskrivelse af udviklingen fra ting over tingsted til tinghus, en artikel om udviklingen i tinghusets byggestil og en artikel om retskredsene gennem tiderne. Anden del beskriver 26 særligt udvalgte tinghuse og dommerkontorer, og tredje del er et katalog over landets øvrige tinghuse og dommerkontorer.

Nye kendelser fra Advokatnævnet
Der er på Advokatnævnets hjemmeside gengivet afgørelser fra januar 2007, der vedrører følgende emner: 1. Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at bistå to parter med modstridende interesser og ved ikke at sikre, at klienten var indforstået med det forlig, som advokaten indgik på klientens vegne. 2. Advokat var ikke forpligtet til at medtage udgift vedrørende vand m.m., da kommunen opkrævede disse udgifter direkte hos sælger. 3. Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at bistå to klienter med modstridende interesser. 4. Advokats salær bortfaldt på grunde af manglende oplysning om salær og manglende undersøgelse af mulighed for offentlig retshjælp. 5. Advokat overholdt ikke inkassolovens regler om påkrav med betalingsfrist forud for inkasso. 6. Advokat havde tilbageholdt et for højt beløb i forhold til de forventede udgifter til udbedring i en ejendomshandel. Afgørelserne kan læses på www.advokatnævnet.dk under konkrete afgørelser/kronologisk oversigt eller Sidste nyt!

Kurators pligt til at gendanne lagret elektronisk materiale
Datatilsynet har den 11. august 2006 truffet afgørelse om kurators gendannelse af slettet materiale i forbindelse med konkursbehandling. Afgørelsen fastslår, at konkurslovens § 110 ikke indeholder en retlig forpligtelse for kurator til at gendanne alt slettet materiale på pc’en, men at gendannelse skal vurderes efter interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. Spørgsmålet om, hvorvidt gendannelse af slettet virksomhedsrelevant materiale på medarbejderens pc’er er i overensstemmelse med bestemmelsen, beror på en afvejning af de modsatrettede hensyn i den konkrete situation.
Kurators gendannelse af slettede oplysninger betragtes samtidig som indsamling af oplysninger, der som udgangspunkt kan udløse oplysningspligt efter persondatalovens § 29. Da konkurslovens § 110, stk. 1, ikke fandtes at udgøre en sådan udtrykkelig lovbestemmelse, at den er omfattet af undtagelsen i § 29, stk. 2, er der oplysningspligt for kurator over for den registrerede. Med henvisning til Datatilsynets rettighedsvejledning vil oplysningspligten i almindelighed skulle opfyldes inden 10 dage efter registreringen. Afgørelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Betænkninger kan fås gratis elektronisk
Alle statens betænkninger kan nu findes og downloades i elektronisk form helt gratis, oplyser Det Administrative Bibliotek. Samlingen er komplet og starter med nr. 1 fra 1951 og omfatter i alt 1478 betækninger. Betænkningerne kan findes på www.bibliotek.dk og i Statens Netbibliotek www.minibib.dk/sne, hvor man kan søge, printe og downloade dem. Spørgsmål kan rettes til Det Administrative Bibliotek på 72 26 98 79.

 

Bog om Københavns Byret
En af landets mest karakteristiske retsbygninger, Københavns Byret, skildres i en ny bog i anledning af byrettens 200 års jubilæum. Bogen beskriver bygningens tilblivelse, indhold og efterfølgende historie. De fire specialister, der står bag bogen er retshistorikeren professor Ditlev Tamm, bygnings- og kulturhistoriker John Erichsen, arkitekt lektor Lene Gerd Larsen og arkitekt og kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund. Bogens meget smukke billeder er taget af fotograf Roberto Fortuna fra Nationalmuseet. Den er udgivet af forlaget Thomson.

 

Lederen som stresscoach
Når en medarbejder bliver ramt af stress, er det vigtigt med en leder, der forstår at håndtere problemet. Men det kan være svært for ledere at vide, hvordan de forebygger stress hos medarbejderne og tager hånd om problemerne, når de opstår. Der er hjælp at hente i den lille håndbog “Lederen som stresscoach”, som Børsen Forlag har udgivet i serien af små hurtiglæste håndbøger “Kort til viden”. Bogen giver læseren et indblik i stressens natur og fokuserer på stress-miner og stress-oaser. Den forsøger at give lederen nogle konkrete råd og redskaber til at håndtere stress og ikke mindst mod til at turde spørge grundigt til medarbejdernes trivsel. Bogen er skrevet af cand. psych. Malene Friis Andersen og cand. psych. Marie Kingston fra Kjerulf & Partnere, der begge arbejder med udvikling af ledere og medarbejdere.

Arbejdsgivers Nemkonto i en bosagssituation
ATP har ved brev af 25. august 2006 forespurgt Advokatsamfundet om, hvorvidt der kan ske tilbagebetaling af for meget indbetalt bidrag til arbejdsgivers/den tidligere arbejdsgivers Nemkonto i de tilfælde, hvor der er udmeldt tilsyn, kurator osv. eller om tilbagebetaling – for at denne kan foretages med frigørende virkning og evt. andre nødvendige virkninger kan indtræde – nødvendigvis må foretages til advokatens (klient)konto. Sagen har været behandlet i Advokatrådets Erhvervsudvalg, som har udtalt, at der skal sondres mellem, om der sker ændringer i arbejdsgiveridentiteten. Ved betalingsstandsning, tvangsakkord, frivillig akkord og gældssanering sker ingen ændring i arbejdsgiveridentiteten, hvorfor der ikke sker ændringer i forhold til de almindelige regler om arbejdsgivers Nemkonto. Ved afsigelse af konkurs-dekret, ved beslutning om likvidation og i dødsbosituationer ændres arbejdsgiveridentiteten. Det betyder, at kurator, likvidator og bobestyrer har pligt til at anvise en konto i et pengeinstitut, hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetalinger af pengebeløb, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 1203 af 27. december 2003. Sagen har tillige været forelagt Kuratorforeningen og Foreningen Danske Insolvensadvokater, som begge var enige i udtalelsen til ATP.