Advokaten 10 - Nye regler for behandling af klager over advokater

Print Print
14-12-2007

Sagsbehandlingen forenkles og afgørelse med bøder til advokater skal offentliggøres.

Af Pia Birkegård, sekretariatsleder, Advokatnævnets sekretariat

I 2004 nedsatte Justitsministeriet et udvalg (“Advokatudvalget”), der havde til opgave at gennemgå retsplejelovens regler om advokater. I den forbindelse gennemgik udvalget reglerne for behandling af klager over advokater. Udvalget afgav betænkning nr. 1479 i 2006 med en række anbefalinger om nye regler for behandling af klager, og i 2007 vedtog Folketinget lov om ændring af retsplejelovens regler om advokater. Formålet med loven var at skabe mere tidssvarende regulering af advokaters forhold, styrke borgernes retssikkerhed og forenkle reglerne for behandling af klager over advokater.

Nye regler i Retsplejeloven
I relation til behandling af klager over advokater blev retsplejeloven ændret på følgende områder:

1. Advokatnævnets sammensætning blev ændret, således at der deltager lige mange advokater og offentlighedsrepræsentanter i behandlingen af sagerne (reglen trådte i kraft den 1. juli 2007).
2. Salærklager afgøres af Advokatnævnet som eneste instans (reglen træder i kraft den 1. januar 2008 og har virkning for klager indgivet efter dette tidspunkt).
3. Advokatnævnet kan ved sagernes forberedelse lade sig bistå af kredsbestyrelserne (reglen træder i kraft den 1. januar 2008).
4. Klagefristen for både salær- og adfærdsklager er 1 år (reglen træder i kraft den 1. januar 2008).
5. De personer, der er nævnt i § 124, stk. 3, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, er undergivet Advokatnævnets kompetence i samme omfang som advokater (reglen træder i kraft den 1. januar 2008).
6. Maksimum for bøder forhøjes til 300.000 kr., og muligheden for at anvende sanktionen advarsel fjernes (reglen træder i kraft den 1. januar 2008).

Ny bekendtgørelse
Ud over de ændringer, der direkte følger af den nye retsplejelov, forventes Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 144 stk. 4, at udstede ny bekendtgørelse om Advokatnævnets virke. På baggrund af Advokatudvalgets anbefalinger kan det forventes, at bekendtgørelsen – ud over en regulering af retsplejelovens ændringer – indeholder bestemmelser om følgende:

1. Ensartede regler for behandling af salær- og adfærdsklager.
2. Hele sagsforberedelsen varetages i sin helhed af Advokatnævnets sekretariat.
3. Maksimal gennemsnitlig behandlingstid og fastsættelse af svarfrister, der alene kan fraviges i særlige tilfælde.
4. Offentliggørelse med navn på nævnets hjemmeside af afgørelser, hvorved en advokat pålægges en bøde.
5. Kompetencen til at afvise klager som åbenbart grundløse henlægges til Advokatnævnet.

Særligt om offentliggørelse
En væsentlig bestemmelse for advokater er bestemmelsen om, at Advokatnævnet fremover i betydelig større omfang skal offentliggøre sine afgørelser på nævnets hjemmeside med oplysning om de indklagede advokaters navne. Bestemmelsen kan forventes at omfatte alle afgørelser, der pålægger advokater bøder. Bestemmelsen vil bevirke en betydelig forøgelse af antallet af offentliggørelser med navn på den indklagede advokat, idet nævnet på nuværende tidspunkt offentliggør under 10 afgørelser årligt med oplysning om de indklagede advokaters navne. Det forventes, at der på Advokatnævnets hjemmeside bliver adgang til at finde afgørelserne gennem søgninger på advokaternes navne.
Ikrafttrædelse
Ligesom retsplejelovens nye regler forventes bekendtgørelsen at træde i kraft den 1. januar 2008, således at de salærklager, der er indgivet inden den 1. januar 2008 dog færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Desuden forventes bestemmelsen om offentliggørelse på nævnets hjemmeside at gælde for de adfærdsklager, der er indgivet efter 1. januar 2008.