Advokaten 10 - Ny struktur i advokaternes hus

Print Print
14-12-2007
Fra årsskiftet træder de nye ændringer i retsplejeloven i kraft, hvilket medfører, at Advokatsamfundet ikke længere kan eje og drive Advokaternes Serviceselskab. Her følger en oversigt over forandringerne.

Af Henrik Rothe, generalsekretær, Advokatsamfundet.

De forandringer, som angår Advokaternes Serviceselskab, skyldes, at Advokatsamfundets bestyrelse, Advokatrådet, ikke længere har til opgave at varetage advokatvirksomhedernes indtjeningsmæssige interesser. Og at Advokatrådet skal arbejde med at sikre advokatprofessionens faglige kompetencer. Det sker blandt andet ved, at der indføres regler om obligatorisk efteruddannelse, som skal håndhæves af Advokatrådet. Rådet skal i den forbindelse være helt neutralt i forhold til alle udbydere af efteruddannelse og kan derfor ikke længere eje markedets største udbyder af efteruddannelse for advokater.
Den omstændighed, at Advokatsamfundet og Advokaternes Serviceselskab ikke længere skal være koncernforbundne virksomheder, men to helt adskilte enheder, betyder imidlertid ikke, at Advokaternes Serviceselskab på nuværende tidspunkt fysisk fraflytter Kronprinsessegade.
Det budget for 2008/2009, som det almindelige advokatmøde i Kolding vedtog for Advokatsamfundet, har som forudsætning, at Serviceselskabet udskilles af Advokatsamfundet, men samtidig at selskabet i en periode forsat lejer lokaler i Kronprinsessegade og køber administrativ- og it-support i Advokatsamfundets sekretariat på vilkår, som indebærer, at der ikke sker en sammenblanding af de to enheders drift eller økonomi. Samtidig med den økonomiske adskillelse sikres det, at der sker den nødvendige separation af data mv., så Advokaternes Serviceselskab ikke blot på papiret, men også i realiteten, bliver en helt selvstændig enhed.
Indadtil markeres Serviceselskabets ændrede status blandt andet ved, at jeg ved årsskiftet afgår som administrerende direktør for Advokaternes Serviceselskab, og direktør Helle Pallesen bliver fremover eneste direktør i selskabet. Til gengæld udtræder Helle Pallesen af Advokatsamfundets ledelsesforum.
Udadtil vil udskillelsen af Serviceselskabet give sig udslag i, at www.advokatnet.dk, som hidtil har været en fælles portal for Advokatsamfundet og Advokaternes Serviceselskab, fremover bliver Serviceselskabets hjemmeside.
På Advokatnet vil der fortsat være en åben del, som er tilgængelig for enhver og en lukket del, som kun vil være tilgængelig for Serviceselskabets abonnenter.
Advokatsamfundet vil efter årsskiftet ikke længere benytte Advokatnet til kommunikation med advokaterne. Derfor vil der på www.advokatsamfundet.dk blive oprettet et lukket afsnit, hvortil kun advokater har adgang. På dette afsnit vil der blive placeret de oplysninger fra Advokatsamfundet, som hidtil har været at finde på Advokatnet. På Advokatsamfundets hjemmeside vil der blive mulighed for at abonnere på et nyhedsbrev, og Fagligt Nyt for advokater vil kunne findes her.


Nemmere at finde specialist
Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk berøres ikke umiddelbart af den nye struktur. Denne hjemmeside skal dog i løbet af 2008 tilrettes således, at offentliggørelsen af alle nævnskendelser, hvor en advokat pålægges en bøde, kan ske efter de retningslinier, som fastlægges i en kommende bekendtgørelse.
Mange advokater benytter i dagligdagen Advokatnøglen, som er en integreret del af Advokatsamfundets hjemmeside, til at finde hurtigt frem til kolleger. Advokatnøglen vil blive drevet videre af Advokatsamfundet og vil inden årsskiftet blive omlagt til en ny og bedre fungerende version, som kan nås via www.advokatsamfundet.dk, under punktet ”Find en advokat”.
Som led i forbedringen af denne søgemaskine vil hver advokat fremover kunne vælge fem interesseområder. Til hvert af de interesseområder, der kan vælges, knyttes en række synonymer, således at maskinen automatisk leder publikum på rette vej. Advokatfirmaernes interesseområder består af summen af interesseområderne for de advokater, der arbejder i firmaet. Herudover kan den enkelte advokat under sin profil beskrive specielle kompetencer, som falder uden for de definerede interesseområder. Publikum vil kunne foretage fritekstsøgning i disse individuelle kompetenceprofiler. Har en advokat med specialviden om vietnamesisk ret beskrevet dette i sin profil kan den borger eller virksomhed, som leder efter denne kompetence på advokatnøglen, finde frem til den pågældende advokat.

Kodeord
Password til Advokatnets lukkede afsnit har hidtil været den enkelte advokats medlemsnummer i Advokatsamfundet. Da der ikke længere kan udveksles denne form for data mellem Advokatsamfundet og Advokaternes Serviceselskab, har det været nødvendigt at finde på en anden løsning, som var praktisk og enkel for advokaterne, og som samtidig respekterede de fremtidige krav om dataseparation.
Løsningen er blevet, at log in på såvel det lukkede afsnit på Advokatsamfundet.dk og på www.advokatnet.dk vil være den enkelte advokats e-mail adresse. Kodeordet vil være det samme, som hidtil har været brugt på Advokatnet og vil i starten være fælles for begge lukkede afsnit.

Nye mailadresser
Medarbejderne i Advokatsamfundets sekretariat og Advokaternes Serviceselskab har hidtil betjent sig af et fælles e-mail system og et fælles telefonsystem. Dette vil blive ændret fra årsskiftet således at alle medarbejdere i Advokatsamfundets sekretariat, som betjener Advokatrådet og Advokatnævnet vil få en mailadresse bestående af den pågældendes initialer og @advokatsamfundet.dk, medens medarbejdere i Advokaternes Serviceselskab vil få en mailadresse med initialer og @advokatnet.dk.

Nyt nr. til serviceselskab
Efter årsskiftet vil Advokaternes Serviceselskab få eget telefonnummer. Nummeret bliver 70203212. Alle, der vil i kontakt med Serviceselskabet eller en af de mange foreninger, der administreres af Serviceselskabet, skal i fremtiden benytte dette nummer.
Advokatsamfundets telefonnummer vil uændret være 33969798.