Advokaten 10 - Aktuel information

Print Print
14-12-2007
Husk dokumentation for obligatorisk efteruddannelse
1. januar 2008 træder retsplejelovens § 126, stk. 5, i kraft. Fra den dato er enhver advokat og advokatfuldmægtig derfor forpligtet til løbende at deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet. Da efteruddannelsen for så vidt angår advokatfuldmægtige på sin vis bliver en del af deres grunduddannelse, gælder det endvidere, at en advokat skal afholde udgifterne til efteruddannelse for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten. Derudover ligger det fast, at det efter en konkret vurdering vil kunne være i strid med god advokatskik, dersom kravet om løbende efteruddannelse ikke bliver opfyldt. Advokatrådet har foreslået, at alle advokater og advokatfuldmægtige årligt skal deltage i mindst 18 timers efteruddannelse.

Retsplejeloven indeholder bemyndigelse til, at Justitsministeriet kan fastsætte nærmere regler om efteruddannelse. Så snart bekendtgørelsen er udstedt, vil Advokatrådet orientere mere fyldestgørende om reglerne, således at alle klædes godt på til at kunne efterleve disse. Uafhængigt af det nærmere indhold af reglerne opfordrer Advokatrådet dog allerede nu til, at man sikrer sig dokumentation for deltagelse i efteruddannelse, der løber af stablen efter 1. januar 2008, hvorfor dokumentation for tilmelding og betaling bør suppleres med f.eks. kursusbevis.

Fra Advokatrådets side arbejdes der på, at reglerne får et sådant indhold, at de både kan rumme den helt nyansatte advokatfuldmægtigs behov for efteruddannelse og den efteruddannelse, som måtte kunne være relevant for den særdeles erfarne og yderst specialiserede advokat. Advokatrådet arbejder desuden for, at deltagelse i såvel juridiske som ikke-juridiske kurser vil kunne tælle med, ligesom Advokatrådet har argumenteret for, at også undervisningsvirksomhed og forfattervirksomhed indeholder et element af relevant efteruddannelse.

Fradrag for advokatudgifter
Der er afsagt to højesteretsdomme om fradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb af selskaber/virksomheder.
Sagerne omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt et selskab efter ligningslovens § 8 J var berettiget til fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af selskaber.
Højesteret lagde til grund, at der ved selskabets køb skete en udvidelse af den bestående erhvervsvirksomhed omfattet af ligningslovens § 8 J, og gav dermed selskaberne medhold i, at de kunne fratrække udgifter til “due diligence” rapporter, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter i forbindelse med opkøb af selskaberne. Dommene underkendte den fortolkning, som Skatteministeriet hidtil har anlagt, og betyder, at alle de virksomheder, der har haft udgifter af den nu godkendte slags, kan få genoptaget skatteberegningen for de relevante skatteår.
Virksomheder, der er berørt af dommene, skal være opmærksomme på tidsfrister i forbindelse med genoptagelse af skattebehandlingen. For sager fra perioden 1998-2003 skal der anmodes om genoptagelse inden for seks måneder, for indkomståret 2004 skal der anmodes om genoptagelse senest den 1. maj 2008 og for 2005 senest den 1. maj 2009.

Frist for ansøgninger til Europa-kollegiet
Ønsker du at studere jura på kandidatniveau i en europæisk kontekst, så er chancen der igen i år. Den 15. januar er der ansøgningsfrist til Europa-kollegiet i enten Brügge i Belgien eller Warszawa i Polen. Undervisningen foregår på højt niveau og fører frem til en MA. Ofte er forelæserne enten fremtrædende forskere, embedsmænd eller politikere. Der undervises på både engelsk og fransk med et fokus på det europæiske samarbejde. Du kan læse mere på Europa-kollegiets hjemmeside, www.coleurope.eu.

Op ad bakke at købe andelsboliger
En ny Højesteretsdom vil gøre det nemmere for folk, der bor i andelsbolig, at købe deres egen bolig, vurderer direktør Christian Lundblad fra Danmarks største advokatkæde, Ret & Råd.
Dommen gælder en sag, hvor boligselskabet AAB samt Boligselskabernes Landsforening havde anlagt sag mod Socialministeriet og Furesø Kommune for at standse salget af almene boliger i Farum.
Men det bliver dog ikke lige ud ad landevejen for andelsboligejerne at købe deres egen bolig, vurderer Christian Lundblad. Først skal der etableres boligfællesskaber og andelsboligforeninger – og det kan være en kompliceret juridisk affære, mener han.
Direktøren i Ret & Råd opfordrer på baggrund af Højesterets afgørelse kommunerne og boligselskaberne til at overveje en revision af de komplicerede regler.

Advokaten i 2008
Medlemsbladet Advokaten udkommer i 2008 på følgende datoer: 28. - 29. januar, 3. - 4. marts, 14. - 15. april, 19. - 20. maj, 23. - 24. juni, 25. - 26. august, 22. - 23. september, 20. - 21. oktober, 17. - 18. november og 15. - 16. december.
Bladet distribueres også i 2008 af Bladkompagniet. Der står fortsat ikke navn bag på bladet, og de advokatvirksomheder, som modtager flere blade, skal selv fordele dem til advokaterne. Hvis der er problemer med leveringen, kan man henvende sig til Bente Busck på bbu@advocom.dk eller 33 96 97 29.