Advokaten 1 - Hurtigere behandling af konkurser

Print Print
05-02-2007

Ny betænkning fra Konkursrådet kommer med en række forslag til effektivisering af konkursbehandlingen. Reglerne for fastsættelse af vederlag til kuratorer er uændrede dog med den tilføjelse, at kvalitet, hurtighed og tidsforbrug vil indgå i bedømmelsen.

Af advokat Knud K. Damsgaard, medlem af Konkursrådet

Globaliseringsrådet har som led i udarbejdelse af en strategi for at opnå flere såkaldte vækst-iværksættere rejst spørgsmålet, om konkursbehandling har betydning for iværksættere. Et centralt element for en iværksætter er efter Globaliseringsrådets opfattelse muligheden for at afvikle gæld efter en konkurs, uden at dette tager flere år.

I den forbindelse har rådet foretaget en undersøgelse ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling i København for år 2000 og konstateret, at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede boer var 21,3 måneder.

På den baggrund fik Konkursrådet i foråret 2006 til opgave at fremkomme med forslag til ændringer af Konkursloven, som ville kunne medføre, at behandlingstiden for konkursboer blev nedsat. Samtidig fremgik det af anmodningen, at Konkursrådet også skulle vurdere, om der skulle ske ændringer i reglerne for fastsættelse af vederlaget til kuratorer med henblik på at mindske sagsbehandlingstiden.

I forbindelse med opdraget blev det tilkendegivet over for Konkursrådet, at man forventede en betænkning inden november 2006. Det må konstateres, at der er tale om en meget kort frist, når bl.a. også vederlaget til kuratorer skal indgå i Konkursrådets overvejelser. Uanset den korte tid, der har været til rådighed, har Konkursrådet afleveret Betænkning nr. 1484 i begyndelsen af december 2006.

Mere aktiv skifteret
Betænkningen indeholder en række forslag, der skulle kunne effektivisere bobehandlingen, men stadig under hensyntagen til at der er den fornødne kvalitet i bobehandlingen.

Der var i Konkursrådet enighed om, at skifteretten skulle udstyres med nogle nye tilsynsbeføjelser, således at den indtager en mere aktiv holdning i forhold til at kunne pålægge kuratorer at gøre det nødvendige for at fremme og afslutte bobehandlingen. På baggrund af de drøftelser, der har været i Konkursrådet, var der enighed om at ændre § 126, således at skifteretten nu tillægges mulighed for til enhver tid at afkræve kurator yderligere oplysninger om boets forhold, herunder oplysninger om hvorpå boet beror.

Hvis skifteretten finder det af betydning, kan man, uanset fristreglerne i § 125 stk. 2 og 3, pålægge kurator at udarbejde statusoversigt eller redegørelse inden for en af skifteretten fastsat frist.

Derudover kan skifteretten pålægge kurator at foretage det, der er nødvendigt for at fremme boets behandling og fastsætte frist for afslutning af boet. Dette er en meget væsentlig ændring i forhold til den tidligere § 126. I forhold til den tidligere § 126 kunne skifteretten afkræve yderligere oplysninger om boets forhold, men i den nuværende foreslåede formulering har skifteretten et aktivt tilsyn med mulighed for at pålægge kurator en handlepligt.

Derudover blev der indsat en helt ny bestemmelse i § 127, hvor en skyldner eller fordringshaver kan forlange, at skifteretten benytter sine beføjelser i henhold til § 126 stk. 2, hvis dette måtte være nødvendigt i henhold til artikel 6 i Den europæiske Menneskerettighedskonvention.

Samtidig blev § 110 stk. 1 skærpet, således at det fremgår af denne, at kurator skal fremme boets behandling mest muligt.

Tidsforbrug
Endelig drøftede Konkursrådet spørgsmålet om en ændret formulering af § 125. Der var enighed om, at det direkte af § 125 skulle fremgå, at de nævnte redegørelser skal fremsendes til skifteretten og samtidig blev det præciseret, at § 125 stk. 2 redegørelsen skal udsendes, så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt, og ikke således som det typisk er i dag, først afsendes fire måneder efter dekretets afsigelse. Fire måneders reglen gælder dog stadig, idet det efter min opfattelse ofte vil være sådan, at de fornødne oplysninger først vil være tilvejebragt tæt op mod udløbet af de fire måneder.

Af hensyn til fordringshaverne var der endvidere enighed om i Konkursrådet, at kurator i henhold til § 125 stk. 2 skal udarbejde en redegørelse, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kurator hidtil har varetaget. I den forbindelse skal man oplyse om den tid, der er medgået til de vigtigste opgaver, herunder i hvilke perioder opgaverne er udført.

I Konkursrådet blev det drøftet, hvor detaljeret de pågældende oplysninger om tidsforbrug skulle være. Der var enighed om, at oplysninger om tidsforbrug fortrinsvis skal være centreret om de enkelte hovedopgaver, og inden for hvilke perioder disse opgaver er udført, således at man f.eks. kan oplyse, at kurator har undersøgt omstødelige dispositioner i relation til selskabets pengeinstitut, og at disse opgaver har været udført i en nærmere angivet periode, f.eks. i begyndelsen af marts måned.

Derudover var der i Konkursrådet enighed om, at kurator, når § 125 stk. 3 redegørelse fremsendes, skal oplyse om, hvilke opgaver kurator har varetaget siden den sidst afgivne redegørelse. Igen skal der være oplysning om tidsanvendelse for så vidt angår hovedopgaver og igen i hvilke perioder, de pågældende arbejder er udført.

Vederlag
Der har også været en grundig diskussion i Konkursrådet om vederlagsfastsættelsen. Som det fremgår af betænkningen, har Konkursrådet ikke kunnet anvise en bedre måde at fastsætte vederlaget på, end den der har været nævnt og været gældende ret i § 239. Der er dog sket den ændring, at oplysning om tidsforbrug skal fremsendes til skifteretten, således at tidsregistrering indgår som et af flere parametre ved fastsættelsen af kurators salær.

Som noget nyt skal skifteretten ved fastsættelse af kuratorsalær også tage hensyn til, om bobehandlingen har været fremmet mest muligt, men stadig på forsvarligt grundlag. Samtidig skal skifteretten også vurdere kvaliteten af kurators arbejde. Det vil således kunne forekomme, at kuratorer, der smøler med boerne, vil få tilkendt et mindre salær i forhold til den kurator, der fremmer sagsbehandlingen på forsvarlig vis, og samtidig udfører kvalitetsarbejde.

Det er efter min opfattelse vigtigt at påpege, at der som hidtil gælder de samme regler for fastsættelse af vederlag til kuratorer, dog således at kvalitet, hurtighed og tidsforbrug nu vil indgå på lige fod med de parametre, der hidtil har været anvendt ved fastsættelse af kurators salær.

Frister
Derudover har Konkursrådet haft en drøftelse af frister i Konkursloven for at vurdere, om visse frister kunne forkortes med henblik på at fremme hurtigheden af bobehandlingen. Efter meget grundige overvejelser må man imidlertid konstatere, at Konkursrådet alene kan anbefale, at perioden for anmeldelse af krav i konkursboet og fristen for at anlægge retssag vedrørende krav, der er afvist af kurator, nedsættes fra tre måneder til fire uger.

Man har i Konkursrådet været enige om, at f.eks. en ændring af omstødelsesfristen, der i dag er 12 måneder, ikke kunne ændres. Dette hænger sammen med, at der er tale om komplekse forhold, der gør, at man ikke kan gøre fristen på 12 måneder mindre, hvis der skal være en forsvarlig bobehandling.

Det er min opfattelse, at de frist-forkortelser, der er foreslået af Konkursrådet, i realiteten ikke vil medføre nogen væsentlig ændring i behandlingstiden. Der, hvor jeg tror, at man vil se en effekt, er det samspil, der nu skal være mellem skifteretten og kuratorerne, idet skifteretten nu får en tilsynspligt, hvilket indebærer, at skifteretten nødvendigvis må gennemgå de fremsendte redegørelser fra kurator, og forholde sig til disse. Personligt mener jeg, at det er en fornuftig konstellation. Det er også min opfattelse, at redegørelserne vil være en vigtig del i forbindelse med, at man som kurator i henhold til § 139 indsender en salærindstilling. Det er derfor vigtigt, at man virkelig gør sig umage med formuleringen af § 125 redegørelserne, men også sørger for, at redegørelserne udsendes, når man har de fornødne oplysninger.

Det er min opfattelse, at man ved denne ændrede formulering vil få en hurtigere bobehandling.

Sammenlagt mener jeg, at vi kan være tilfredse med indholdet i betænkningen, især at det nuværende salærsystem fastholdes, idet det ikke har været muligt at pege på et bedre system.