Advokaten 1 - Aktuel information

Print Print
05-02-2007

Nye vejledninger fra landsretterne
Den 1. januar 2007 trådte domstolsreformen – bortset fra reglerne om småsagsproces og nævningesager – i kraft. I den forbindelse har begge landsretter udsendt nye vejledninger i behandlingen af civile sager. Vejledningerne er tilgængelige via landsretternes respektive hjemmesider, samt på www.advokatnet.dk under publikationer. Vejledningerne indeholder blandt andet regler for udarbejdelse af ekstrakt. Denne del af vejledningerne er midlertidig, idet den forhandling med Advokatrådet, som skal finde sted, jf. retsplejelovens § 357, stk. 4, i skrivende stund ikke er tilendebragt.

  Advokatens oppebørselsfuldmagt
På baggrund af en konkret henvendelse til Advokatrådet fra et forsikringsselskab vedrørende udbetaling af erstatning/forsikringssummer til skadelidtes advokat har Advokatrådet på sit møde i december 2006 på ny drøftet spørgsmålet om advokatens oppebørselsfuldmagt. Det er fortsat Advokatrådets opfattelse, at en advokats fuldmagt ikke tillige indeholder en fuldmagt til på klientens vegne at oppebære beløb, som kommer til udbetaling fra et forsikringsselskab. Forsikringsselskabet skal altså have en særlig fuldmagt fra advokaten, før en eventuel forsikringssum kan udbetales med frigørende virkning til klientens advokat. Yderligere oplysninger kan fås i Advokatsamfundets sekretariat hos Malene Stampe (mst@advocom.dk eller 33 96 97 98).

Undersøgelse af kopiering
Copydan igangsætter i år kopieringsundersøgelser. Derfor vil en række advokatvirksomheder blive kontaktet med henblik på deltagelse.Virksomheder kan lovligt kopiere beskyttede værker til internt brug ved at indgå aftale med Copydan Tekst & Node. Med henblik på at kunne tilbyde en aftale og en pris, der passer til den enkelte virksomheds behov og ligger tæt op ad det reelle kopiforbrug, gennemfører Copydan i den nærmeste fremtid en simpel elektronisk undersøgelse blandt advokatbranchens medlemmer. Undersøgelsesresultatet indgår i en statistisk analyse, som vil fungere som et forhandlingsoplæg for at finde det rette vederlag for det enkelte kontor. En stor del af kopieringen på et advokatkontor vil ikke udløse vederlag, enten fordi kopieringen anses som privatkopiering, eller fordi det kopierede materiale er blevet anvendt ved forberedelse af eller i en retssag/sag i administrativt nævn eller råd. Undersøgelsen gennemføres efter drøftelse med og vejledning fra Advokatsamfundet.

Advokaten i 2007
Medlemsbladet Advokaten udkommer resten af året ni gange på følgende datoer: 5. - 6. februar, 12. - 13. marts, 23. – 24. april, 21. – 22. maj, 25. – 26. juni, 27. – 28. august, 24. – 25. september, 22. – 23. oktober, 19. – 20. november og 17. – 18. december.

Bladet distribueres også i 2006 af Bladkompagniet. Der står fortsat ikke navn bag på bladet, og de advokatvirksomheder, som modtager flere blade, skal selv fordele dem til advokaterne. Hvis der er problemer med leveringen, kan man henvende sig til Bente Busck på bbu@advocom.dk eller 33 96 97 29.

Undersøgelse af boligpakke
Erhvervs- og Byggestyrelsen og Konkurrencestyrelsen gennemfører i februar en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets ejendomsmæglere og de advokatvirksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning og formidling i forbindelse med salg af fast ejendom. Undersøgelsen har til formål at undersøge effekten af regeringens boligpakke Bedre og billigere bolighandel” fra 2005, hvor der blev iværksat en række initiativer for at forenkle og gøre det billigere at handle fast ejendom. Alle advokatvirksomheder, der beskæftiger sig med bolighandel vil i løbet af februar modtage et brev, hvori de bedes udfylde et elektronisk spørgeskema på internettet. Samtidig skal de advokatvirksomheder, der tilbyder formidling af boliger, indsende kopier af formidlingsaftaler for samtlige handler afsluttet i januar. Indsamlingen af data varetages af et uafhængigt konsulentfirma og alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. Efter konkurrenceloven er der pligt til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen forventes offentliggjort i juni 2007. Eventuelle spørgsmål angående undersøgelsen kan rettes til fuldmægtig Dennis Greger Jensen i Erhvervs- og Byggestyrelsen: dje@oem.dk eller telefon 35 46 60 27.

Seminar ved EF-Domstolen
Den 19-21. marts afholdes et seminar ved EF-Domstolen og Retten af Første Instans for dommere, advokater og andre, der er interesseret i EU-ret og ønsker at vide mere, om hvordan domstolen fungerer. Seminaret giver et overblik over de vigtigste procedurer ved retten, både de mundtlige og de skriftlige. Tilgangen er praktisk og diskussionerne tager udgangspunkt i praktiske eksempler. Yderligere information kan fås hos Ms Christiane Lamesch hos EIPA – European Centre for Judges and Lawyers, tlf. +352 426 230 – 302 eller e-mail c.lamesch@eipa.net.