Advokaten 9 Nyt forum for samarbejde med domstolene

Print Print
20-11-2006

Domstolsstyrelsen har besluttet at nedsætte Domstolenes Samarbejdsforum, som skal sikre højere kvalitet og effektivitet, bedre service og kortere sagsbehandlingstid ved domstolene. Advokaten har spurgt styrelsens direktør, Adam Wolf, hvad han håber at få ud af arbejdet.

Af Pia Møller, pressechef

- Hvorfor har I nedsat Domstolenes Samarbejdsforum?

Fordi vi tror, at vi og vores samarbejdspartnere kan have stor glæde af en løbende dialog om de fælles sagsgange og arbejdsprocesser, som er så afgørende for sagsbehandlingstiden og for brugernes oplevelse af kvalitet, effektivitet og service.

- Er der konkrete områder, der skal være særlig fokus på?

Vi har på forhånd – i samarbejde med vores interne bedste praksis konsulenter” – identificeret en række områder, hvor vi har brug for andres hjælp til at forbedre det samlede sagsforløb. Men det er jo kun den ene indfaldsvinkel – vi vil også lytte til de professionelle aktørers syn på domstolene og høre, om de har forslag til forbedringer.

På vores liste står både stort og småt fra større fleksibilitet ved berammelse til en kortlægning af, hvor der kan effektiviseres i samspillet med bl.a. Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Et mere langsigtet formål er at inddrage vores samarbejdspartnere i forberedelsen af domstolenes nye sagsbehandlingssystem, som skal håndtere både straffesager og civile sager i alle instanser. Det nye system har til formål at understøtte effektive – og fuldt digitale – arbejdsgange ved domstolene, herunder at opbygge en sagens hjemmeside, hvor sagens parter kan tilgå sagens dokumenter elektronisk. En forudsætning for effektive sagsgange er imidlertid, at også anklagemyndighed, advokater og offentlige myndigheder med aktier i sagsforløbet kommunikerer digitalt med domstolene. Der vil også være mulighed for at følge sagens status, identificere flaskehalse, sende advis'er til andre aktører etc. Alt det vil vi gerne i god tid drøfte med vores samarbejdspartnere.

- Udvalget skal mødes to gange om året i tre timer – kan I med så begrænset samvær skabe forandringer?

Domstolenes Samarbejdsforum mødes to gange årligt på “topchefniveau”. Fra domstolene deltager – udover styrelsen – også de to landsretspræsidenter og to byretspræsidenter. Det er tanken, at vi kan nedsætte arbejdsgrupper, der mellem møderne kan gå i dybden med de spørgsmål, som bliver rejst og prioriteret ved de halvårlige møder. Så mødernes frekvens eller længde bør ikke være nogen begrænsning.

Vi forestiller os, at det gode lokale samarbejde, som allerede eksisterer mange steder i dag, vil blive yderligere styrket med de nye byretter. Men der er situationer, hvor man lokalt føler sig bundet af eksisterende retningslinier eller af en praksis, som måske ikke længere er hensigtsmæssig. Derfor er det vigtigt, at de aktører, som via dialog eller formelle retningslinier kan skabe rammerne for et godt og effektivt lokalt samarbejde, mødes jævnligt og afstemmer deres synspunkter og gensidige forventninger. Konkret kan det f.eks. munde ud i vejledningsmateriale mv., som alle parter bakker op.

- Kan I få noget at vide, som I ikke allerede ved i forvejen?

Vi har en pligt til at lytte til alle væsentlige interessenter, der er i kontakt med domstolene. Hvis vi ikke får noget nyt at vide, så er det jo, fordi vores antenner allerede er rigtigt indstillet – men jeg kan allerede på de første kontakter omkring dette forum høre, at flere af de kommende medlemmer vurderer, at konstruktionen kan være til stor nytte.

- Deltagerne i udvalget er kun de professionelle brugere og domstolenes samarbejdspartnere. Hvorfor er borgerne ikke med?

Resultaterne af dette arbejde skulle gerne komme borgerne til gode, men det nye samarbejdsforum skal ikke være vores eneste kilde til information om forbedringsmuligheder. Vi vil fortsætte vores regelmæssige brugerundersøgelser, og vi vil i det kommende år udforske andre metoder til en mere løbende opsamling af information fra bl.a. borgere og virksomheder. Formålet med Domstolenes Samarbejdsforum er at skabe et forum for de professionelle aktører – det er der også brug for.

- Hvad forventer I af udvalgsmedlemmerne?

Vi forventer først og fremmest, at medlemmerne lytter til deres bagland og opsamler de erfaringer og indtryk, som vi har brug for, når vi mødes. Vi forventer også, at dette forum skaber en åben dialog, som gør det nemmere at kontakte os mellem møderne, hvis man bliver opmærksom på konkrete problemer, som vi bør se på. Men vi har respekt for, at der er tale om travle mennesker, og meget af fremdriften mellem møderne vil formentlig komme til at foregå i arbejdsgrupper.

- Er der nogle særlige områder, som advokaterne skal være opmærksomme på?

Det er naturligt, hvis der f.eks. fra advokatside vil være interesse for at afklare spørgsmål i tilknytning til reformen. Fra vores side er det af stor betydning at kunne forberede advokaterne i god tid på en mere digital fremtid – jeg forestiller mig, at der er ganske stor spredning i det digitale beredskab på advokatkontorerne.

Fra småtingsafdelingen kan jeg nævne spørgsmålet om berammelse, som for borgeren til gengæld kan være helt afgørende. Også her er der store forskelle i praksis, men det er selvfølgelig ikke rart at høre, at domstolschefer visse steder skal bruge tid på at ringe personligt til advokaten, for at berammelsen bliver taget alvorligt. Det er jo ingen hemmelighed, at også advokatens kalender kan være et forsinkende led i det samlede sagsforløb. Men man må kunne forvente, at rettens sekretær kan aftale berammelsen med advokatens sekretær, og at sidstnævnte har et vist råderum til at disponere.

Jeg indrømmer, at det nye samarbejdsforum kan få svært ved at håndtere det sidstnævnte eksempel, men jeg håber, at det alligevel kan nytte at drøfte spørgsmålet og appellere til opmærksomhed omkring denne praksis i hverdagen.

Medlemmer af Domstolenes samarbejdsforum
Direktør Arne Wolf (formand)
Rigsadvokat Henning Fode
Formand for Retslægerådet, professor dr. med, Flemming Stadil
Direktør William Rentzmann, Kriminalforsorgen
Advokat Hanne Rahbæk
Advokat Jakob Juul
Direktør  Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen
Chefkonsulent Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening
Præsident Bent Carlsen, Østre Landsret
Præsident Bjarne Christensen, Vestre Landsret
Præsident Alex Elisiussen, Retten i Næstved
Præsident Margit Laub, Retten i Esbjerg
Formand for Dommerforeningen, dommer Jørgen Lougart
Formand for Dommerfuldmægtigforeningen, retsassessor Mai Ahlberg
Bedste-praksis konsulent, dommerfuldmægtig Merete Schlüter
Udviklingschef Gerd Sinding, Domstolsstyrelsen