Advokaten 9 Aktuel information

Print Print
20-11-2006

 

Advokater og ejendomsadministration
I slutningen af august stiftede en gruppe advokater Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Foreningen har allerede nu over 40 medlemmer, og bestyrelsen er i gang med at planlægge de første arrangementer for medlemmerne. Ud over erfaringsudveksling på temadage og gåhjemmøder vil foreningen være netværk for udveksling af faglige nyheder og fungere som talerør over for f.eks. det offentlige og det politiske system. Foreningen administreres af Advokaternes Serviceselskab – se mere på advokatnet.dk.

Ny formand for Advokatnævnet
Fra 1. december får Advokatnævnet ny formand. Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen afløser her højesteretsdommer Asbjørn Jensen på formandsposten. Asbjørn Jensen har været formand for Advokatnævnet siden 2002.

Manglende regulering af takster for advokatretshjælp
Advokatrådet har afgivet høringssvar om udkast til nye bekendtgørelser om offentlig retshjælp ved advokater og tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. I høringssvaret har Advokatrådet igen gjort opmærksom på det urimelige i, at taksterne for advokatretshjælp på trin 2 og 3 ikke har været reguleret i henholdsvis 10 og 17 år. Advokatrådet har også gjort opmærksom på, at begrænsningen af advokatretshjælpen til sager, der må forventes at kunne holdes inden for de beløbsmæssige grænser, ikke har hjemmel i retsplejelovens § 323. Advokatrådets høringssvar kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Ny formand for FAAF
Advokat Morten Schwartz Nielsen er blevet ny formand for Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, FAAF. Han afløser advokat Jesper Hedegaard på posten. Morten Schwartz Nielsen er til daglig ansat som advokat i Danders & More, hvor han arbejder med international voldgiftsret, procedure, it-ret og generel erhvervsrådgivning. Herudover underviser han på Københavns Universitet i procesret. Han har siddet i FAAF's bestyrelse de seneste to år, hvor han blandt andet repræsenterer foreningen i Justitsministeriets Kursusudvalg.

Hæderspris til Jørgen U. Grønborg
Ved Margot & Thorvald Dreyer Fondens årlige prisoverrækkelse den 11. oktober modtog advokat Jørgen U. Grønborg fondens Hæderspris for advokater 2006 på 200.000 kr.

Advokat Birte Rasmussen fra fonden siger: Grønborg er en af de få advokater, der i sjælden grad har interesseret sig for at formidle viden til kolleger, og som dermed har bidraget væsentligt til at øge den vigtigste ressource for advokater, den faglige viden. Ikke blot til gavn for sig selv, men til gavn for hele advokatstanden, som i stort tal bruger Grønborgs arbejde i deres daglige praksis.” Jørgen Grønborg er specialist inden for familieret, arveret og dødsboer. Han er medlem af Advokatrådets Innovationsforum, han har udgivet en række bøger, og har i over 35 år været ekstern lektor i jura på Aarhus Universitet.

Standardgarantier – overgangsregler
Ifølge bekendtgørelse nr. 694 af 22. juni 2006 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler mv. ved omsætning af fast ejendom kan sælger stille krav om, at køber skal stille en garanti for resten af købesummen, når købsaftalen er underskrevet. Hvis sælger kræver sådan en garanti, skal man anvende en standardgaranti, som Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet har udarbejdet. Man kan kun fravige denne standardgaranti, hvis køber i købsaftalen får udtrykkelig og specificeret information om, at garantien indeholder afvigelser fra de sædvanlige vilkår. På nuværende tidspunkt findes der også godkendte tekster til standardgarantier om nybyggeri og nybyggede andelsboliger (både brugerstyret og entreprenørstyret). Teksterne ligger blandt andet på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Hvad angår eksisterende fast ejendom, er der endnu ikke udarbejdet en standardgaranti, som er godkendt af alle de ovenfor nævnte organisationer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor accepteret, at man i en periode anvender de standardgarantier, der blev godkendt i 2002 af Finansrådet og DE, og som kan ses på Finansrådets hjemmeside www.finansrådet.dk under Om kundeforhold og Pengeinstitutter og forbrugere. Imens arbejder organisationerne på højtryk med at udarbejde en standardgaranti, som alle kan godkende.

Millioner til grønne partnerskaber”.
Regeringen har bl.a. på baggrund af gennemførelsen af EU's direktiver om beskyttelse af vand, natur og oprettelse af nationalparker afsat 700 mio. kr. til en særlig vand- og naturindsats over de næste tre år. I den forbindelse er der afsat en særlig pulje på 10-15 mio. kr., som Miljøministeriet stiller til rådighed for lokale grønne partnerskaber, og Skov- og Naturstyrelsen har udsendt en handlingsplan for offentlige og private partnerskaber. Sigtet med handlingsplanen er både et samarbejde med foreninger og erhvervslivet. Det kunne for eksempel være samarbejde om skovrejsning og vedligeholdelse med private virksomheder for at bevare grundvandet i området.  

Der er i handlingsplanen anført en række spændende overvejelser omkring nye offentlige og private partnerskaber på det miljømæssige område. Et område og en samarbejdsform, der vil være ny for mange af aktørerne – såvel offentlige som private – hvilket kan afstedkomme behovet for særskilt juridisk bistand. Handlingsplanen for Offentlige-Private Partnerskaber kan i sin helhed læse på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, ligesom Advokatrådets Arbejdsgruppe for OPP er behjælpelig med information. 

Håndbog om bestyrelsesarbejde
Professor, dr.jur. Erik Werlauff har skrevet endnu en lille, praktisk og tilgængelig håndbog i lommebogsformat – denne gang med titlen ”Bestyrelsens arbejde og ansvar”. Bogen gennemgår blandt andet lovregler og relevante domme, og den indeholder samlede tjeklister over, hvad man bør huske på bestyrelses- og budgetmøder. Erik Werlauff har tidligere udgivet en lignende håndbog om generalforsamlinger målrettet deltagere og dirigenter. Begge bøger er udkommet på forlaget Gjellerup.

Ledelse af værdiprocesser
At forestille sig en virksomhed uden værdier er at forestille sig en rejse uden mål. Det er udgangspunktet for en ny lille håndbog i serien “Kort til viden” fra Børsens Forlag. Bogen “Værdikommunikation – ledelse af værdiprocesser i praksis” fortæller om, hvorfor og hvordan virksomhedsledere og specialister kan finde, formulere og formidle virksomhedens værdier. Bogen er skrevet af Ann Randrup, der har forsket i værdibaseret ledelse og storytelling på Københavns Universitet, og Frans Grandjean, der har sin egen kommunikationsvirksomhed.