Advokaten 8 Når juraen ikke rækker

Print Print
23-10-2006

Af advokat, mediator og retsmægler Pia Deleuran
Multimedie materialet “Managing Difficult Divorce Relationships” er et materiale til brug for de retsområder, hvor jura, psykologi og pædagogik følges ad, når advokaten bistår.

Som de fleste sikkert vil være enige i, har advokatbranchen ikke tradition for at skabe rammer for struktureret erfaringsudveksling om den professionelle identitet. Mig bekendt har branchen heller ikke tidligere haft tilbud om skræddersyede redskaber, som advokaten kan bruge i de situationer, hvor menneskelige reaktioner og relationer kommer på tværs under den professionelle håndtering af den nødvendige konfliktløsning. Blandt andet af disse grunde må man hilse et nyt engelsk træningsmateriale velkomment.

Det er udarbejdet af den erfarne engelske trio advokat Henry Brown og  psykoterapeuterne Neil Dawson og Brenda McHugh. Alle er tillige mediatorer og har dermed en facetteret konfliktforståelse som udgangspunkt.

Materialet lægger op til debat mellem advokater i et teksthæfte med tilhørende DVD, der kan anvendes i en workshopsammenhæng eller i en anden form for kollegial sammenhæng. Materialet kan naturligvis også studeres alene.

Materialet henvender sig specifikt til advokater inden for det familieretlige område. DVD'en tager udgangspunkt i en konkret familietvist, der gradvis optrappes. Velkendte traditionelle uoverensstemmelser mellem klienterne samt samspillet med advokaterne og deres håndtering af konflikterne danner baggrund for et fokus på det intense samspil der opstår i dette spændingsfelt – navnlig mellem advokaten og klienten.

Mange velkendte dynamikker, der har betydning for, hvorledes konfliktløsningen forløber, skildres. De redskaber, der peges på, er formidlet på en overbevisende måde, der gør det muligt at overføre dem til egen praksis.

Materialet kredser om, hvorledes man som advokat kan holde fast i sin professionelle rolle i situationer, hvor klienten har brug for et følelsesmæssigt engagement og en menneskelig omsorg.  Grænsedragningen mellem det private, det personlige og det professionelle bliver central i advokatens praksis.

Materialet er skabt i en engelsk kontekst, og spørgsmålet er derfor, om det umiddelbart giver mening i en dansk sammenhæng. Svaret hertil er ja. Navnlig inden for det familieretlige område i Danmark bliver der lagt mere og mere vægt på dialog og konfliktforståelse. Dette sker for at forhindre konfliktoptrapning og for at mindske de skader, som følger i kølvandet på konflikter i familien ved f.eks. samlivsophævelse og skilsmisse. Statsamterne har allerede tilbud til borgerne, så de har mulighed for at indgå pragmatiske aftaler, hvilket sker i en samarbejdende ånd uden brug af formel jura. En del sager er dog så konfliktfyldte, at juraen må tages i brug, og advokaterne bliver en del af “teamet” med henblik på at få etableret en løsning.

Her vil bogens budskab og redskaber være på sin plads at anvende som udgangspunkt for drøftelse af spørgsmål som “Hvor stopper menneskeligheden i professionel praksis?” og “Skal advokaten følge alle klientens ønsker til dørs som udgangspunkt?” Sidstnævnte er vel nok et principielt spørgsmål, der naturligvis derfor må besvares i dialog med de advokat-etiske regler.

Hæftet indeholder 126 sider, og DVD'en varer hen ved to timer. Materialet er en ny måde at gøre opmærksom på, at jura ikke står alene. Selv om materialet er skabt over en familiekonflikt, vil mange af pointerne, der knytter sig til samarbejdet mellem advokat og klient, kunne genfindes i andre højkonfliktfyldte sager – det være sig erhvervstvister, nabo- eller skattesager, hvor følelserne hos såvel klienter som advokater kan komme i kog.

Multimedie materialet “Managing Difficult Divorce Relationships”. Prisen for materialet er £ 150 for medlemmer af Resolution og £ 180 for ikke-medlemmer. Det kan anskaffes via Resolution – first for family law – www.resolution.org.uk