Advokaten 8 Firmaskift og interessekonflikter

Print Print
23-10-2006

Af advokat Lars Økjær Jørgensen, Advokatrådets sekretariat
Der kan opstå interessekonflikter, når advokater og fuldmægtige skifter arbejdsplads. Om det sker, afhænger særligt af hvor nær en kontakt den, der skifter firma, har haft med sagen i det firma, pågældende forlader.

Advokatrådet har på baggrund af en forespørgsel drøftet de spørgsmål, der opstår inden for området for interessekonflikter, når en advokat eller en fuldmægtig skifter firma. Rammen om drøftelserne har været de advokatetiske regler: samspillet mellem 3.2.1, nr.2 om bistand til en part efter først at have bistået modparten i sagen og 3.2.3 om virkningen for firmaet, kontorfællesskabet og kædesamarbejdet af, at en advokat indblandes i en interessekonflikt.

Når en advokat skifter fra firma A til firma B, synes der ikke at opstå noget problem for firma A i relation til klientrelationerne. De følgende overvejelser vil derfor udelukkende fokusere på de spørgsmål, der opstår for det firma, der skiftes til, altså firma B.

I de tilfælde, hvor advokaten tager sager med sig fra firma A til firma B, giver svaret sig selv: Sagen bliver en del af B's portefølje og B's nye og gamle forbindelser til og repræsentation af sagens parter må bedømmes efter interessekonfliktreglerne på sædvanlig vis.

Når advokaten ikke tager sagen med sig, må der skelnes mellem på den ene side situationen, hvor advokaten selv eller hans fuldmægtig har behandlet sagen hos firma A og på den anden side tilfælde, hvor advokaten ikke har behandlet sagen hos firma A.

Det er Advokatrådets opfattelse, at firma B ikke påvirkes af de sager i firma A, som advokatens tidligere kolleger i firma A har behandlet. Advokaten medbringer med andre ord ikke afsmitningen ifølge advokatetiske reglers 3.2.3. fra den tidligere virksomhed til den nye virksomhed. Opfattelsen begrundes med, at fortrolige oplysninger ikke af advokaten viderebringes til den nye virksomhed. Som en naturlig konsekvens heraf er det Advokatrådets opfattelse, at udgangspunktet må fraviges, hvis det konkret må lægges til grund, at advokaten under sit arbejde i firma A har modtaget fortrolige oplysninger om klienten, som blev repræsenteret af firma A.

Når advokaten personligt (eller gennem sin fuldmægtig) har behandlet sagen i i firma A, medtager han fortrolige oplysninger om sin tidligere klient til firma B. I denne situation vil både han og firma B derfor være afskåret fra at repræsentere modparten i sagen på samme måde, som hvis advokaten havde medtaget sagen fra firma A. Der skal i denne forbindelse ikke skelnes mellem partneres og ansatte advokaters skift af arbejdssted.

Når det er en fuldmægtig, der skifter arbejdssted fra firma A til firma B, må overvejelserne tage deres udgangspunkt et andet sted. De advokatetiske regler gælder ikke direkte for fuldmægtige. Fuldmægtiges jobskifte smitter derfor ikke af på samme måde som advokaters. Når fuldmægtigen ikke selv har haft med sagen at gøre i firma A, vil jobskifte – som for advokaters vedkommende – ikke påvirke firma B's muligheder for at repræsentere parter i sagen. Hvis fuldmægtigen imidlertid selv for en part har behandlet en sag i firma A, er det Advokatrådets opfattelse, at virkningen heraf for advokaterne i firma B skal vurderes efter 3.2.1., 5. Det afgørende er herefter, om advokaterne i firma B gennem forbindelsen til fuldmægtigen må siges at have en “ikke ubetydelig” forbindelse til den part, fuldmægtigen har repræsenteret i firma A. Det kræver en konkret vurdering, hvor både en svag forbindelse mellem advokaten og fuldmægtigen og mellem fuldmægtigen og den tidligere klient, vil kunne give adgang til, at firma B kan repræsentere modparten til fuldmægtigens tidlige klient.

En tidsmæssig forskydning mellem repræsentation af parterne har normalt ikke betydning for bedømmelsen af en interessekonflikt. Firma B er derfor også afskåret fra på et senere tidspunkt i samme sagssammenhæng at påtage sig repræsentationen af en modpart til den part, som advokaten har repræsenteret i firma A. Efterhånden som tiden går og sagerne afsluttes, mindskes eller forsvinder risikoen for konflikter imidlertid.

Alle advokater ved, at optagelse af en ny partner eller ansættelse af en advokat eller fuldmægtig kræver, at de sager, den nye kollega tager med sig fra sit tidligere firma, skal holdes op mod de sager, der allerede findes i det nye firma for at afsløre eventuelle interessekonflikter. Som det fremgår af udredningen herover, skal der imidlertid også foretages en undersøgelse i forhold til de sager, som den nye medarbejder ikke medbringer, men som medarbejderen har arbejdet med på sin tidligere arbejdsplads. Undersøgelserne skal foretages løbende i forbindelse med modtagelse af nye sager til behandling.