Advokaten 8 Aktuel information

Print Print
23-10-2006

 

Menneskerettighedsdomstol afviser salærklage
Menneskerettighedsdomstolen (EMD) har afvist at behandle en klage fra advokaten i den såkaldte Scharla Nielsen-sag. Advokaten var beskikket for sagsøger, der havde fri proces under sagen for landsretten. Sagen drejer sig om beregning af overførselsindkomster efter satsreguleringsloven.

Advokaten indbragte sagen for EMD og gjorde gældende, at art. 6 om retfærdig rettergang og art. 13 om adgang til effektive retsmidler var blevet krænket, fordi han var blevet nægtet adgang til at indbringe landsrettens salærfastsættelse for Højesteret. Advokaten anførte, at sagens behandling i landsretten ikke havde været retfærdig, fordi sagsøgers økonomiske ressourcer havde været væsentlig mindre end statens og i strid med princippet om “equality of arms”. EMD afviste klagen over manglende adgang til domstolene som åbenbart grundløs. EMD afviste endvidere, at advokaten kunne påberåbe sig princippet om “equality of arms”, fordi det i givet fald var sagsøgeren, der var offer for en krænkelse. EMD bemærkede, at spørgsmålet om, hvorvidt landsrettens behandling af sagen havde været retfærdig, kunne rejses for Højesteret, hvor sagen fortsat verserer.

Strukturkommission omtales i næste nummer
I sidste nummer af Advokaten lovede vi, at vi i oktober ville omtale den Strukturkommission, som Advokatrådet har besluttet at nedsætte. Formålet er at komme med et bud på fremtidens struktur i Advokatsamfundet, som kan være udgangspunkt for en debat på Advokatmødet i juni næste år. Arbejdet med at sammensætte kommissionen og skrive kommissorium var stadig i gang, da dette nummer af bladet gik i trykken. Strukturkommissionen vil derfor først blive omtalt i november-nummeret. I sidste nummer omtalte vi kommissionen kort i artiklen “Valg til råd, nævn og kredse”. Ved en fejl var sidste halvdel af den sidste linie i artiklen faldet ud. Sætningen skulle have lydt således: “Det er tanken, at udvalgets arbejde skal resultere i et debatoplæg, som kommer på dagsordenen på Advokatmødet i 2007.”

Sprogtest var ugyldig
EF-Domstolen afsagde i september 2006 en dom (C-193/05), der fastslog, at EU-advokaters ret til frit at etablere sig under deres hjemlands titel i alle EU-lande betyder, at beviset for registrering ved EU-advokatens eget advokatsamfund er den eneste betingelse, der kan stilles for registrering i værtslandet. Derfor var det ugyldigt, når man i Luxembourg krævede, at EU-advokaten skulle til en prøve, der kunne vise, hvorvidt advokaten beherskede lovgivnings-, administrations- og retssproget. Ligeledes var et krav, om at EU-advokaten hvert år skulle fremlægge et bevis for den fortsatte registrering hos den hjemlige myndighed, ugyldig. Det skyldes, at dette må anses for at være en administrativ foranstaltning, der var uforholdsmæssig i forhold til det tilsigtede formål.

Europæisk andelsselskab en mulighed
Rådets forordning nr. 1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) trådte i kraft den 18. august 2006, og herefter er det muligt at stifte et SCE-selskab i ethvert EU-medlemsland. Et SCE-selskab er en ny fælleseuropæisk selskabsform for andelsselskaber. SCE-selskabet muliggør strukturtilpasninger på fællesskabsplan, som det siden oktober 2004 har været muligt med det europæiske aktieselskab, SE-selskabet. For at tilpasse forordningens rammer og valgmuligheder til national ret er der vedtaget en supplerende national lovgivning, jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 (SCE-loven). Denne regulering vedrører stiftelse, fusion og flytning af hjemsted, ledelsesforhold, kompetent myndighed samt straffebestemmelse, anmeldelse og registrering. Som det er tilfældet for SE-selskabet, er der i tilknytning til forordningen vedtaget et EU-direktiv om medarbejderindflydelse. Dette direktiv er gennemført i dansk ret ved lov nr. 241 af 27. marts 2006.

SCE-selskaber med hjemsted i Danmark skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som også svarer på spørgsmål om loven. Spørgsmål til loven om medarbejderindflydelse kan rettes til Beskæftigelsesministeriet.

Ny pjece på vej om personalepolitikker
Som led i en profilering af advokatydelser på det arbejdsretlige område er en gruppe advokater i færd med at skrive en pjece om “Personalepolitikker – hvordan og hvorfor”. Gruppen består af 15 arbejds- og ansættelsesretsadvokater fra forskellige kontorer og kædesamarbejder. Det er tanken, at pjecen skal omhandle forskellige politikker som f.eks. it-politik, alkoholpolitik, sygdomspolitik, seniorpolitik, ligebehandlingspolitik, familiepolitik, chikanepolitik m.v. Pjecen bliver den femte i rækken af Advokatsamfundets erhvervspolitiske udgivelser og den forventes færdig i løbet af foråret 2007. Pjecen vil udkomme elektronisk og vil kunne hentes uden udgifter for brugerne på www.advokatsamfundet.dk.

Advokat, psykolog og headhunter bag ny bog
Hvordan udvælges en leder? Hvad betyder efteruddannelse? Hvad skal du tænke på, når du underskriver en lederkontrakt? Og hvad sker der, hvis du bliver sagt op eller selv rejser? Det er nogle af de spørgsmål, ledere og potentielle ledere kan få svar på i bogen “Til og fra lederjobbet”. Bogen er skrevet i et samarbejde mellem psykolog Hanne Nordholm-Carstensen, headhunteren Kenneth V. Mortensen og advokat Finn Schwarz, partner i DLA Nordic og leder af ansættelsesretsafdelingen. Han er bl.a. forfatter til “Direktørens kontrakt- og ansættelsesforhold” fra 2000. “Til og fra lederjobbet” er udgivet på Børsens Forlag.