Advokaten 8 191 lovforslag på programmet

Print Print
23-10-2006

Af Lars Lindencrone Petersen, landsdommer
I skyggen af arbejdsnedlæggelser og demonstration foran Christiansborg holdt statsministeren den 3. oktober sin åbningstale og bebudede næsten et par hundrede lovforslag i den kommende Folketingssamling.

Tirsdag den 3. oktober 2006 endte denne klummeskrivers sæsonbetonede frustrationsperiode – for i overensstemmelse med grundlovens §§ 36 og 38 afgav statsministeren på Folketingets første møde i folketingsåret “en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger”. Det er den anden del af denne redegørelse – sædvanligvis benævnt regeringens lovprogram – der markerer startskuddet for klummen Dansk Retspolitik i sæsonen 2006-2007.

Den følgende gennemgang er i sagens natur temmelig udetaljeret og resultatet af en udvælgelse, men den tjener som en art indholdsfortegnelse (appetitvækker?) for de redegørelser for fremsatte lovforslag, som regelmæssigt vil dukke op i denne spalte i de følgende numre.

Lovprogrammet omtaler i alt ikke færre end 191 lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i den kommende samling. Som det er sædvanligt, kan det, alt afhængig af de aktuelle politiske behov, vise sig, at antallet bliver noget større.

Arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeren vil med et forslag til ændring af lov om ansættelsesbeviser gennemføre en normering af niveauet for godtgørelsen i sager om manglende ansættelsesbeviser. Efter at Højesteret ved sin dom gengivet i U 1997.1702 havde fastslået, at godtgørelsen som udgangspunkt bør fastsættes til 5.000 kr., og havde fulgt denne dom op ved U 2004.345, udstedte ministeren bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004. Denne tilsigtede en nedsættelse af niveauet til 1.000 kr. i sager, hvor manglen ikke havde haft konkret betydning for lønmodtageren. Denne manøvre underkendte Højesteret ved sin dom gengivet i U 2006.2346. 2004-bekendtgørelsen blev herefter ophævet ved bekendtgørelse nr. 465 af 22. maj 2006. Lovforslaget tilsigter at gennemføre den retsstilling, som Højesteret underkendte.

Der vil endvidere blive etableret et klagenævn for forskelsbehandling. Nævnet skal kunne træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager vedrørende overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på og uden for arbejdsmarkedet.

Forslag fra justitsministeren
Justitsministeren vil fremsætte en række principielt væsentlige lovforslag.

Det gælder således forslag til regler om gruppesøgsmål. Forslaget bygger på Retsplejerådets betænkning nr. 1468/2005 og tilsigter at gennemføre regler, hvorefter et større antal ensartede krav kan behandles samlet under én retssag. Der kan f.eks. være tale om forbrugeres krav mod en erhvervsdrivende. Parten på sagsøgersiden er ikke samtlige interesserede, men derimod en grupperepræsentant, som varetager gruppens interesser. I Advokaten nr. 7 kan man læse en artikel, hvor to svenske advokater fortæller om deres erfaring med denne form for søgsmål i Sverige.

Der vil blive fremsat to lovforslag, som har til formål at gøre det muligt, at Danmark indgår en såkaldt parallelaftale med Det Europæiske Fællesskab. Parallelaftalerne skal afværge uheldige virkninger af Danmarks forbehold over for det retlige samarbejde. Det drejer sig om mulighed for, at Danmark kan tiltræde Domsforordningen, nr. 44/2001 (til afløsning af Domskonventionen) og Forkyndelsesforordningen, nr. 1348/2000.

Danmark er jævnligt blevet kritiseret for sin brug af isolationsfængsling. Der er igennem årene sket en række opstramninger, og nu kommer endnu en. Betingelserne for anvendelse af isolation under varetægtsfængsling vil blive strammet. Stramningerne, der bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1469/2006, angår både antallet af isolationsfængslinger og varigheden af denne type fængslinger.

Desuden vil justitsministeren fremsætte forslag til en ny arvelov. Ændringerne omfatter navnlig en udvidelse af testationskompetencen og en styrkelse af den længstlevende ægtefælles arveretlige stilling. Sammen med arveloven vil der blive gennemført ændringer i reglerne om begunstigede i forsikrings- og pensionsopsparingslovgivningen. I Advokaten nr. 7 kan man læse en artikel om de betænkninger, som lovforslagene bygger på.

Også på advokatområdet er der ny lovgivning på vej. På grundlag af Advokatudvalgets betænkning vil der blive fremsat forslag om ændringer i reglerne om advokaters forhold – blandt andet møderetsmonopol i civile sager, medlemskab af Advokatsamfundet, behandlingen af klager og ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Betænkningen fra Advokatudvalget er fyldigt beskrevet andetsteds i dette blad.

Reglerne om forældelse skal nu fornys. 1908-loven om forældelse og Danske Lov 5-14-4 vil blive afløst af en tidssvarende lov om forældelse. Loven, som generelt vil forkorte – og i enkelte tilfælde forlænge – de hidtil gældende forældelsesfrister, vil i vidt omfang bygge på betænkning nr. 1460/2005. I kølvandet på forældelsesloven vil der ske ændring af en række forældelsesregler i særlovgivningen.

Konkursloven vil få nye regler om hurtigere behandling af konkursboer og i forbindelse hermed ændrede regler om principperne for skifteretternes fastsættelse af kuratorsalærer. I samme forbindelse vil der ske justeringer i reglerne om betalingspåkrav i lyset af de erfaringer, som er indvundet med reglerne siden ikrafttræden den 1. januar 2005. Konkurslovsændringerne er en udløber af arbejdet i Globaliseringsrådet, som også giver sig udslag i, at skatteministeren vil fremsætte forslag om en vækstiværksætterpakke, som skal forbedre skattereglerne for iværksættere.

Også på Grønland er der reformer på vej. Efter en høring i begyndelsen af 2007 vil der blive fremsat forslag til en omfattende reform af Grønlands retsvæsen. Der er tale om en ny retsplejelov og en ny kriminallov for Grønland samt om en følgelov, hvorved der gennemføres en række ændringer i sammenhæng hermed.

Miljø og familie
Miljøministeren vil fremsætte forslag til ændring af udstykningsloven. Ved forslaget ophæves de særlige regler om, at Københavns og Frederiksberg Kommuner har egne matrikelmyndigheder, og om at disse har eneret til at udføre arbejder, der efter lovgivningen skal udføres af en landsinspektør med beskikkelse.

EU-direktiv nr. 2004/35/EF om miljøansvar vil blive gennemført i dansk ret. Med loven indføres princippet om, at den, der er ansvarlig for en erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller fare herfor på beskyttede arter og naturtyper, på vandmiljøet og på jorden, skal forebygge eller afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger hertil.

Indenrigs- og sundhedsministeren og ministeren for familie- og forbrugeranliggender vil fremsætte forslag, der på deres respektive områder vil gennemføre EU-direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne.

Ministeren for familie- og forbrugeranliggender vil desuden fremsætte forslag til ændring i reglerne om forældremyndighed. Heri vil blandt andet indgå mulighed for afgørelser om fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske, samvær med andre end forældre (i praksis bedsteforældre) samt en modernisering af reglerne om tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og samvær.

Erhvervsområdet
Økonomi- og erhvervsministeren vil fremsætte forslag om en pakke, som skal harmonisere reglerne om værdipapirhandel, således at disse kommer til at svare til dem, der gælder i det øvrige Europa. Det drejer sig om lov om værdipapirhandel, lov om finansiel virksomhed, aktieselskabsloven, hvidvaskloven mv.

Endvidere vil der blive gennemført regler, som muliggør grænseoverskridende fusioner mellem selskaber med begrænset ansvar, der er beliggende i forskellige EU-medlemsstater.

Som nævnt vil en del af disse lovforslag blive behandlet mere grundigt i denne klumme på det tidspunkt, hvor de bliver fremsat i Folketinget.