Advokaten 7 Nye cross border regler for advokater

Print Print
25-09-2006

Af advokat Anne Birgitte Gammeljord, Head of Delegation, CCBE og direktionsassistent Camilla Struckmann, Information officer, CCBE.
CCBE's reviderede kodeks af maj 2006 indeholder en række sproglige lempelser og skærpede krav til håndtering af klientkontomidler og korrespondance mellem advokater. Ændringerne får dog kun mindre betydning for danske advokater.

På sin plenary session i Porto i maj 2006, vedtog CCBE nogle ændringer til de gældende etiske regler for advokaters virke over grænserne. Ud over sproglige opstramninger – som f.eks. at ændre ”hans” til ”hans/hendes” – bør danske advokater være særlig opmærksomme på følgende tre forhold, når de agerer med andre advokater i EU.

Håndtering af klientkontomidler
Hele afsnittet vedrørende håndtering af klientkontomidler, afsnit 3.8, er blevet revideret. Ud over en sammenskrivning af en række bestemmelser er der som noget nyt for visse europæiske advokater – dog ikke for danske – nu anført i reglerne, at klientkontoen skal være adskilt fra enhver anden af advokatens konti, jf. art. 3.8.1, og at kontoen som alt overvejende hovedregel ikke må være i debet, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt efter national ret eller som følge af bankgebyrer på kontoen, som advokaten ikke har indflydelse på. Klientkontoen kan heller ikke bruges som sikkerhedsstillelse, jf. art. 3.8.3, for advokatens mellemværende med banken. Af den nye art. 3.8.4 følger, at klientmidler skal overføres til ejerne af sådanne midler hurtigst muligt og på sådan vis, som disse ejere har foreskrevet. Endelig er det anført i den nye art. 3.8.5, at advokaten ikke kan trække penge på klientkontoen til at inddække sit salærtilgodehavende uden skriftlig orientering af klienten.

Ansvarsforsikringer
Ikke alle advokater beskæftiger sig med virksomhedshandler i milliardklassen. Dette forhold bør efter CCBE's opfattelse afspejle sig i ansvarsforsikringens størrelse. Afsnittet vedrørende ansvarsforsikringer, afsnit 3.9, foreskriver nu blot en forsikringspligt (men ikke længere til enhver tid), således at advokaten skal være ansvarsforsikret mod erstatningskrav som følge af ansvarspådragende professionel adfærd i et passende omfang henset til arten af og risikoen ved den enkelte advokats virksomhed. Det har som følge af navnlig portugisiske og græske forhold ikke været muligt at opnå enighed om en minimumsdækning eller et mere ensartet forsikringsniveau for alle advokater i EU. Kan en advokat ikke tegne den fornødne forsikringsdækning, er advokaten efter den nye art. 3.9.2 ikke blot forpligtet til at orientere klienten herom, men også til at orientere om de mulige konsekvenser af den utilstrækkelige forsikringsdækning. Danske advokater bør derfor ved henvisning af klienter til rådgivning i udlandet være opmærksomme på, at udenlandske kolleger ikke nødvendigvis har den samme ansvarsforsikringsdækning som danske advokater.

Korrespondance mellem advokater
For så vidt angår korrespondance mellem advokater er regelsættet også blevet ændret, idet nogle lande, herunder Østrig, har påpeget, at en advokat er forpligtet til at videregive al information, advokaten modtager til klienten. Advokaten kan således ikke modtage korrespondance eller andre oplysninger med en forpligtelse til ikke at dele denne viden med klienten. Den nye art. 5.3.1 foreskriver derfor, at dersom en advokat agter at kommunikere med en advokat i en anden medlemsstat og ønsker, at denne kommunikation skal holdes fortrolig i forhold til klienten eller være uden præjudice, skal advokaten forud orientere den advokat, som skal modtage kommunikationen, herom. Modtager-advokaten er herefter forpligtet til at informere afsender-advokaten uden ugrundet ophold, hvis modtager-advokaten – som f.eks. i Østrig – ikke kan garantere kommunikationens fortrolighed eller manglende præjudice, jf. art. 5.3.2.

Ikrafttræden
CCBE's etiske regler finder anvendelse på advokaters grænseoverskridende virksomhed inden for EU og EØS, jf. art. 1.5. Når man som dansk advokat praktiserer ”cross border”, er man i henhold til de for danske advokater gældende advokatetiske regler forpligtet til også at følge de af CCBE vedtagne etiske regler. Danske advokater, som praktiserer i flere lande og således ikke kun ”cross border” skal endvidere være opmærksomme på, at de skal følge reglerne for advokater i den pågældende medlemsstat, og at der kan være ikke uvæsentlige forskelle i indholdet i de advokatetiske regler i de forskellige lande i EU.

CCBE's reviderede etiske regler træder i kraft 1. oktober 2006.
Regelsættet samt det hertil knyttede ”Explenaratory memorandum” kan findes på www.advokatsamfundet.dk under om os selv – regler og vedtægter.