Advokaten 6 Institut for voldgift, forligsmægling og mediation

Print Print
31-08-2006

Af advokat Jesper Lett, næstformand i Det Danske Voldgiftsinstitut
Det Danske Voldgiftsinstitut tilbyder nu en simplere og hurtigere voldgiftsprocedure. Som noget nyt tilbyder instituttet også mediation.

Efter at Det Danske Voldgiftsinstitut i 2004 havde moderniseret sine regler, er der kommet en ny og moderne voldgiftslov. Dernæst har der vist sig et behov for at udarbejde regler for en mere enkel voldgiftsprocedure (fast track/voie express) og endelig har bl.a. Advokatrådet gennem sin mediatoruddannelse uddannet en række mediatorer.

Det Danske Voldgiftsinstitut har derfor moderniseret sine regler endnu en gang.
For så vidt angår de almindelige voldgiftsregler består moderniseringen navnlig i en synkronisering med voldgiftsloven.

For at minimere behandlingstiden af en voldgiftssag er der samtidig sket en yderligere understregning af, at det er voldgiftsretten, når den er udpeget, der styrer voldgiftssagen, således at korrespondance foregår mellem parterne og voldgiftsretten, men med kopi til Det Danske Voldgiftsinstitut som herigennem kan følge med i, at sagen skrider frem med den fornødne hastighed.

Udover at forkorte kommunikationslinjerne hører det også med til moderne voldgiftsbehandling, at voldgiftsretten, så snart den er udpeget, indkalder parterne til et møde med henblik på en tilrettelæggelse af voldgiftssagen og berammelse af hovedforhandlingen, uden at det naturligvis går ud over parternes muligheder for at fremkomme med deres synspunkter og fremskaffe de nødvendige beviser.

Simplificeret procedure
Det Danske Voldgiftsinstitut har dernæst udarbejdet regler for en mere simplificeret voldgiftsprocedure.

Vælges denne voldgiftsform lægges der op til, at svarskrift skal fremkomme inden otte hverdage. Replik og duplik hver ligeledes inden otte dage. Voldgiftsretten består af en enkelt voldgiftsdommer, som skal være jurist. Endelig skal voldgiftsrettens kendelse foreligge senest tre måneder efter, at sagens akter er sendt til voldgiftsretten.

Disse regler om en forenklet voldgiftsprocedure er ikke udtryk for, at voldgiftsretter efter de almindelige regler kan tage den mere med ro. For så vidt er der intet i vejen for, at voldgift efter de almindelige regler kan gå lige så stærkt, hvis parterne ønsker det og medvirker hertil, men reglerne om en forenklet voldgiftsprocedure lægger naturligvis, om ikke andet, et psykologisk pres på parterne, som med vedtagelse af reglerne om forenklet voldgiftsproces på forhånd har accepteret at følge reglerne. Det siger sig selv, at retssikkerheden ikke må sættes over styr. Voldgiftskendelsen skulle jo gerne kunne tvangsfuldbyrdes.

Om den forenklede voldgiftsprocedure vedtages i aftalen eller først, når tvisten er opstået, er naturligvis parternes frie valg. Fordele og ulemper på tidspunktet for valget er indlysende. Produktet eksisterer, og advokaterne bør derfor rådgive deres klienter om muligheden såvel ved aftalens indgåelse, som når tvisten er opstået.

Forligsmægling og mediation
Det Danske Voldgiftsinstituts regler om forligsmægling har ved samme lejlighed fået et eftersyn. Endelig har Det Danske Voldgiftsinstitut udarbejdet regler for mediation.

Evaluering af processen
Da det er Det Danske Voldgiftsinstitut, der udpeger voldgiftsmænd henholdsvis mæglingsmænd eller mediatorer og naturligt har en interesse i, at den valgte konfliktløsningsmåde forløber tilfredsstillende, vil Det Danske Voldgiftsinstitut indføre, at voldgiftsdommere, mæglingsmænd eller mediatorer  og parter efter en sags afslutning opfordres til at udtale sig om forløbet af sagen for der at fremkomme med evt. kritik, forslag til effektivisering mv.

Fagudvalg
Som en yderligere modernisering af Det Danske Voldgiftsinstitut er dets vedtægter også blevet moderniseret.

Som noget nyt kan bestyrelsen nedsætte fagudvalg. Der er planlagt et fagudvalg for voldgift og forligsmægling, et fagudvalg for mediation og et fagudvalg for it-ret.

Fagudvalget for voldgift og forligsmægling er bl.a. tænkt som en mulighed for til Det Danske Voldgiftsinstitut at knytte udlændinge med særlig interesse for og viden om voldgift for dermed at tilføre instituttet inspiration, ligesom de pågældende udlændinge jo kan medvirke til at udbrede kendskabet til Det Danske Voldgiftsinstitut.

Fagudvalget for mediation skal på samme måde bidrage til udviklingen af dette område, både nationalt og internationalt.

Fagudvalget for it-ret er Det Danske Voldgiftsinstitut blevet inspireret til, fordi it-branchen og Det Danske Voldgiftsinstitut kunne se et perspektiv i at etablere et sådant fagudvalg i Det Danske Voldgiftsinstituts regi med henblik på, at fagudvalget kunne samle viden om, hvilke personer der ville egne sig til at være voldgiftsmænd, syns- og skønsmænd o.lign. i sager vedrørende it-spørgsmål. Det er bl.a. tanken, at dette fagudvalg skal vejlede Det Danske Voldgiftsinstitut om personer, der vil være egnede som voldgiftsdommere, mæglere, mediatorer, vurderingsmænd og syns- og skønsmænd. Det er tanken, at dette fagudvalg og dermed Det Danske Voldgiftsinstitut også skal kunne bistå i forbindelse med udpegningen af f.eks. syns- og skønsmænd ved domstolene.

Hvert af fagudvalgene består af seks medlemmer, herunder formand og næstformand for bestyrelsen i Det Danske Voldgiftsinstitut, og et yderligere medlem fra Det Danske Voldgiftsinstituts bestyrelse. De tre sidste medlemmer af fagudvalget skal besættes med eksterne personer.

Endelig har vedtægterne klargjort, at Det Danske Voldgiftsinstitut kan udpege voldgiftsdommere, mæglingsmænd, mediatorer, vurderingsmænd og syns- og skønsmand efter andre regler end voldgiftsinstituttets, herunder UNCITRAL Arbitration Rules. Det Danske Voldgiftsinstitut er blevet opfordret hertil.