Advokaten 6 Ansvarsforsikring og garanti

Print Print
31-08-2006

Af Kristina Czigany, juridisk konsulent, sekretariatet
Ved årsskiftet træder en ny forsikrings- og garantiordning for advokater i kraft. Den blev vedtaget på generalforsamlingen på Advokatmødet i 2005.

På den ordinære generalforsamling i Kolding sidste år, vedtog advokaterne et forslag om en ændring af reglerne i Advokatsamfundets vedtægt om ansvarsforsikring og garanti. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2007 og omfatter alle advokater (inkl. virksomheds- og organisationsansatte advokater).

Vedtægtsændringen indebærer i hovedtræk:
·        at forsikringssummen forhøjes fra ca. 1,6 millioner kr. til 2,5 millioner kr.,

·        at forsikringen også dækker skader opstået som følge af grov uagtsomhed,

·        at der stilles krav om fem års afløbsdækning,

·        at det skal fremgå udtrykkeligt af policen, at forsikringsselskabet hæfter direkte over for skadelidte, hvis advokaten har påtaget sig en selvrisiko,

·        at forsikringen i henhold til policen kun skal kunne bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Advokatrådet, og

·        at forsikringsselskabet i henhold til policen skal acceptere, at Advokatrådet kan holde forsikringen i kraft i indtil et år.

De anførte ændringer indebærer en forbedret dækning for de sikrede, ligesom Advokatrådets mulighed for at føre tilsyn med, at forsikringspolicen er overholdt, forbedres. Det sker ved, at der stilles krav om, at det – i modsætning til efter de gældende regler – skal fremgå udtrykkeligt af policen, at forsikringsselskabet kun kan bringe forsikringen til ophør, hvis der sker underretning herom til Advokatrådet.

Erstatningsfonden, der efter den gældende ordning yder erstatning til dækning af advokatens misbrug af betroede midler, erstattes af en individuel garantiordning, hvorefter:

·        alle advokater har pligt til at stille garanti med en sum på mindst 5 mio. kr. Garantien stilles via et forsikringsselskab eller et pengeinstitut.

·        det skal fremgå udtrykkeligt af garantien, at denne kun kan bringes til ophør ved garantistillerens underretning til Advokatrådet

·        garantistilleren skal acceptere, at Advokatrådet kan holde garantien i kraft i op til et år.

Som konsekvens af ændringerne, bliver Erstatningsfondens formål stærkt begrænset i forhold til formålet efter de gældende regler. Fondens A-afdeling om dækning af underslæb afløses af ovennævnte garanti, og fondens B-afdeling afløses af kravet om, at advokatansvarsforsikringen udvides til også at omfatte skader opstået som følge af grov uagtsomhed.

Fondens formål begrænses herefter i hovedsagen til efter et frit skøn at yde erstatning til dækning af tab i tilfælde hvor ansvarsforsikrings- og/eller garantipligten ikke er overholdt.

Advokatrådet skal – i lighed med den gældende praksis – godkende ansvarsforsikringspolicerne og garantiformularerne, således at det sikres, at minimumsbetingelserne for forsikrings- og garantiordningen er opfyldt.

Vedtægtsændringerne ligger i øjeblikket til formel godkendelse i Justitsministeriet, der over for Advokatrådet har tilkendegivet, at udstedelsen af bekendtgørelsen om godkendelse af ændringerne i Advokatsamfundets vedtægt kan forventes at finde sted i nær fremtid.

I forbindelse med den praktiske gennemførelse af de nye bestemmelser, har Advokatrådet afholdt møder med en bred kreds af ansvarsforsikringsselskaberne, hvor der har været mulighed for at udveksle erfaringer og få opklaret spørgsmål i tilknytning til ændringerne.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2007.