Advokaten 5 RKI’s lukkede register er betænkeligt

Print Print
26-06-2006

Af Peter Lunding Smith og Jeppe Fogh, formand og næstformand i Danske Inkassoadvokater.
Den forenklede inkassoproces og åbne skyldnerregistreringer – hvorfor bliver det ikke mere brugt?

Fra 1. januar 2005 har det været muligt at sende en sag under 50.000 kr. direkte i fogedretten for et retsgebyr på 400 kr. Hvis debitor ikke gør indsigelser, giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning og kreditor har et eksigibelt fundament, der kan anvendes til den videre tvangsfuldbyrdelse og registrering af debitor i et åbent skyldnerregister hos RKI eller Debitor Registret. Sidstnævnte foranstaltning kan have stor effekt på betalingsviljen i de fem år, en registrering gælder, og andre kreditorer kan i registreringsperioden undgå at give kredit til den tvivlsomme betaler.

Navnlig i de situationer hvor der er tale om små fordringer, hvor det er tvivlsomt, om en fuld tvangsfuldbyrdelse inklusive møde(r) i fogedretten, politifremstilling m.m. kan betale sig, burde en basal retlig inkasso med efterfølgende registrering være en oplagt mulighed, der dels ikke belaster kreditor voldsomt med omkostninger, dels sikrer, at kravet har været undergivet en professionel sagsbehandling underlagt retssystemets kontrol.

Sammenlignes tal fra Domstolsstyrelsen fra 2004 og 2005 ser det dog ikke ud til, at det samlede antal inkassosager til retlig behandling er steget. I 2004 modtog og afsluttede samtlige byretter 112.030 almindelige retssager jf. retsplejelovens kapitel 33-35. I 2005 modtog byretterne i alt 51.415 sager. Differencen på 60.615 sager i 2005 modsvares af en tilgang på 58.055 betalingspåkrav i fogedretten.

I Danske Inkassoadvokater arbejder vi aktivt for at få bedre inddrivelsesmuligheder for kreditorer og herunder en øget anvendelse af såvel retssystemet som åbne skyldnerregistre. Der skal yderligere forenkling af processen og tvangsfuldbyrdelsen til, ligesom private kreditorer skal have mulighed for lønindeholdelse.

Sag rejst over for Datatilsynet
Ikke mindst af hensyn til debitorernes retssikkerhed mener vi, at den udenretlige og retlige inkasso, de åbne skyldnerregistre og gerne lønindeholdelse bør være de oplagte og mest anvendte midler i inkasso. Danske Inkassoadvokater er derimod betænkelige ved RKI's lukkede register. Først og fremmest finder vi det kritisabelt, at debitorerne i f.eks. RKI's røde rykkerskrivelse bliver truet med registrering, uden nogen form for oplysning om eksistensen af et åbent og et lukket register og forskellen mellem disse. For det andet er det betænkeligt, at registreringerne i det lukkede register ofte ikke bliver fulgt op af egentlig inkasso. For det tredje er vi betænkelige ved at RKI's røde rykker, der afsendes af kreditor, fremtræder for den mindre erfarne debitor eller kreditor som værende egentlig fremmedinkasso. Det lukkede register kan indeholde en mængde registreringer af bestridte fordringer, fordi kreditor efter afsendelse af RKI-rykkeren foretager registrering, men intet andet. Registreringen er ikke uden betydning for debitor, da den kan indgå i en såkaldt Delphi-scoring – et RKI-kreditvurderingsprodukt.

Danske Inkassoadvokater har fundet det nødvendigt at rejse sagen om de lukkede registreringer, der sker på baggrund af en rykkerskrivelse udfyldt af kreditor selv og uden nogen form for kontrol af fordringens opgørelse eller rigtighed, over for Datatilsynet. Det fremgår af den oprindelige tilladelse til oprettelse af RKI's registre, at alle registreringer skal følges op af egentlig inkasso eller slettes. Af de netop nævnte hensyn håber og forventer vi, at Datatilsynet vil holde fast i og genindskærpe dette vilkår for eksistensen og brugen af et lukket register.

Fakta:
En dårlig betaler kan registreres i et åbent register, når skyldneren har anerkendt gældsforholdet, eller der er indleveret stævning eller betalingspåkrav i sagen. Registreringen er offentlig i den forstand, at alle, der foretager en søgning på skyldneren i registret, får oplysning om registreringen. Registrering i et lukket register kan ske, når fordringen er over 200 kr., og der er afsendt tre rykkere til skyldneren, den lukkede registrering er ikke underlagt kontrol efter inkassoloven. Registreringen kan ikke ses af andre end kreditor, dog kan den sammen med andre registreringer indgå i en generel kreditvurdering af skyldneren.