Advokaten 5 God sommer

Print Print
26-06-2006

Af Advokatrådet Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Ingen af Advokatsamfundets medlemmer kan vel være i tvivl om, at Advokatrådet har haft sit at se til i det sidste halve år, hvor vi i Advokatudvalget har været optaget af at sikre, at advokatprofessionen også i fremtiden får gode rammevilkår.

Dette skal dog ikke skygge for den kendsgerning, at det faktisk går rigtig godt for branchen, og at vi også i Advokatrådet har gang i mange spændende projekter. Omsætningstallene dokumenterer fremgang. Den er sikkert ikke lige stor på alle arbejdsområder, men de tilbagemeldinger, jeg får fra kolleger, efterlader det indtryk, at langt de fleste advokater oplever gode tider.

På sommerhimlen vil nogle nok få øje på truende sorte skyer, når vinkelskriverloven 1. juli ophæves, og aktører med eller uden faglige forudsætninger kaster sig ud i konkurrence med advokaterne om både privat- og erhvervskunder. Al erfaring viser, at konkurrence og differentiering af produkter på et marked snarere får markedet til at vokse end til at skrumpe. Og vores egne markedsundersøgelser viser, at juridisk rådgivning ikke er særlig prisfølsom, og at kunderne lægger helt afgørende vægt på kvalitet og tillid til rådgiveren.

Hvis advokaterne kender deres besøgelsestid, udvikler og kvalitetssikrer deres produkter og foretager en fornuftig markedsføring, er der ingen grund til at tro, at øget konkurrence på markedet vil føre til omsætningsfald i advokatbranchen – måske tværtimod.

I Advokatrådets regi arbejder vi for tiden med mange spændende projekter.

At møde i retten er en kernekompetence for advokater. Advokatrådet har fokus på, at advokaterne skal sikre deres position ved at være de ubestridt bedste til at repræsentere andre i retten. Derfor er det godt, at der nu tages initiativ til at udvikle en egentlig procedureuddannelse, som jeg håber rigtig mange vil melde sig til – ikke mindst i lyset af debatten om advokaters eneret til at møde i retten.

Af speciel interesse for de advokater, der betjener erhvervslivet, er, at vi i samarbejde med Den norske Advokatforening med stor succes har udviklet en egentlig voldgiftsdommeruddannelse. Uddannelsen er langvarig og rimelig kostbar, men det er tilsyneladende ingen hindring, når blot indholdet er det rigtige. Vi er derfor glade for, at vi nu kan udbyde uddannelsen for tredje gang. Advokatrådet arbejder for at fastholde og udbygge Danmark som forum for voldgift. Den nye uddannelse og de reformer, der er undervejs i Det Danske Voldgiftsinstitut, kan forhåbentlig bidrage hertil.

Også for de advokater, der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde, er der i denne rådsperiode taget hul på vigtige initiativer. Der vil med støtte fra Serviceselskabet blive dannet en forening for advokater, der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. Serviceselskabet vil også udvikle en egentlig uddannelse specielt målrettet mod advokater, som beskæftiger sig med dette område.

Øresundsregionen har været længe om at komme i gang med at udnytte den åbenbare synergi, der ligger i at få erhvervsvirksomheder og arbejdsmarkedet i regionen til at spille bedre sammen. Der er nu ved at komme gang i dette arbejde, og det er glædeligt, at vi også på advokatside har kunnet følge op med dannelsen af foreningen Oresundsadvokater. Det er en spæd start på et meget spændende samarbejde på tværs af landegrænser, som ligger smukt i forlængelse af det samarbejde, som for et par år siden blev indledt i Nordic Lawyers Academy.

På familierettens område vil Advokatrådet tage initiativ til at arbejde med ægteskabslovgivningen i et internationalt perspektiv. Danskerne er ved at blive europæere, ja nogle endog ved at blive verdensborgere, og de praktiske problemer, der på det familieretslige område udspringer heraf, er det på tide, at nogen tager hånd om.

Inden for strafferetten har Advokatrådet igangsat et omfattende fondsstøttet udredningsarbejde. Strafferetten er et område præget af, at mange lovgivningsinitiativer baserer sig på en – måske helt fejlagtig – opfattelse hos politikerne af befolkningens retsfølelse. Projektet Fremtidens Straffe vil være med til at afdække, om lovgivning på grundlag af følelser er en god idé, eller om retsfølelsen i medierne og politikernes optik er en helt anden end retsfølelsen i det virkelige liv.

Arbejdet med globaliseringen og de deraf følgende udfordringer for danske advokater er knap kommet i gang, selvom det var et ønske, at dette skulle være i fokus i denne rådsperiode. Situationen er desværre den, at de kræfter i både råd og sekretariat, som skulle sættes af til dette arbejde, er blevet ”spist” af arbejdet i Advokatudvalget. Globalisering er imidlertid ikke et emne, der er glemt, det er blot gemt og vil blive taget op igen, så snart vi kan frigive ressourcerne.

For så vidt angår vores helt egen verden – Advokatsamfundets struktur og opgaver – har vi også igangsat et reformarbejde. Her afhænger de videre overvejelser i høj grad af, hvad det er for et Advokatsamfund, der materialiserer sig, når Folketinget har fastlagt de fremtidige lovgivningsmæssige rammer for vores virksomhed. Advokatrådet har dog allerede nu indledt en brainstormingsproces for at identificere alle de facetter, som skal inddrages i de kommende overvejelser.