Advokaten 5 Advokater skal skilte med priser og rabatter

Print Print
26-06-2006

Af Ulrikke W. Krogbeck, advokat, Sekretariatet
Den nye markedsføringslov har en række konsekvenser for advokater, der arbejder med faste priser, eller som yder rabatter til grupper af klienter.

Mange advokater har skrevet artikler og holdt arrangementer om den nye markedsføringslov, som blev vedtaget i december 2005. Men ikke alle har bemærket, at ændringerne kan have indflydelse på advokatkontorets drift. To ændringer er af særlig betydning: de nye prisoplysningsregler og udvidelsen af reglerne om organiseret rabat til også at gælde for tjenesteydelser.

Advokatrådet indarbejdede i 2005 reglerne om prisoplysninger i de advokatetiske regler, således at disse i forbrugerforhold indeholder et ufravigeligt krav om prisoplysninger. Der er anført i de advokatetiske regler:

3.4.2.
Advokaten skal i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås efter anmodning, give klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.….

Stk. 5. Er klienten forbruger skal advokaten af egen drift give klienten de i stk. 1-4 angivne oplysninger skriftligt.

Den nye markedsføringslov, der sammenlægger den tidligere markedsføringslov og prismærkningsloven, fastslår ligeledes, at der skal gives prisoplysninger ved salg til forbrugere. Markedsføringslovens § 13 medfører, at tjenesteydere, der udbyder tjenesteydelser til en samlet fast pris, f.eks. faste priser på skødeskrivning eller udarbejdelse af testamenter, ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt skal oplyse tjenesteydelsens pris. Endvidere fastslår reglerne, at hvor det ikke er muligt at oplyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses, såfremt dette vil gøre det muligt for forbrugeren selv at beregne den endelige pris. Reglerne medfører dermed ikke, at der skal gives prisoplysninger for ydelser, hvor prisen beregnes på baggrund af en timepris, når det ikke er muligt for forbrugeren at vurdere, hvor mange timer der medgår til den konkrete udførelse.

De reviderede advokatetiske regler er i vidt omfang på linje med den nye markedsføringslov. Idet et overvældende flertal af advokaters sager vil falde ind under kategorien, hvor det ikke vil være muligt for forbrugeren selv at beregne en pris, går de advokatetiske regler længere ved at kræve, at advokaten mindst skal give beregningsgrundlaget eller et skriftligt begrundet overslag ved indgåelse af aftalen om ydelse af bistand.

Mærkning og skiltning
Men for de kontorer, der anvender faste priser, skal kontoret være opmærksom på markedsføringslovens regler om skiltning. Markedsføringsloven fastslår, at der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt skal oplyses om den samlede pris, men overlader det til de erhvervsdrivende selv at udfylde rammerne for oplysningspligten – efter bedste skøn og under hensyn til den konkurrencemæssige gevinst, der ligger i at yde forbrugerne en god service på dette område.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan oplysningerne gives i form af et opslag eller i form af prislister med et relevant udvalg af ydelserne. Prislisten skal dog give indtryk af prisniveauet for såvel billige som dyre ydelser. Endelig fastslås, at prisinformationen, som altid skal være ajourført, skal være tilgængelig i eller uden for forretningslokalet, så forbrugeren kan gøre sig bekendt med denne, uden at henvende sig til forretningens personale.

Rabatter
De ændrede regler vedrørende organiseret rabat betyder, at advokater, som yder organiseret rabat i form af en rabat eller anden fordel til medlemmer af en forening, organisation eller bestemte persongrupper, tydeligt ved skiltning ved samtlige indgangsdøre til forretningslokalet skal oplyse, hvilke grupper der modtager rabatten, samt størrelsen heraf. Advokaten skal endvidere efter anmodning forevise en liste over de tjenesteydelser, der er omfattet af den organiserede rabat, samt størrelsen heraf.

Loven træder i sin hovedform i kraft pr. 1. juli 2006.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2006/Advokaten 5/Advokater skal skilte med priser og rabatter.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.