Advokaten 4 Aktuel information

Print Print
22-05-2006

 

Ny undersøgelse af afgang fra advokatbranchen
Knap halvdelen af de ansatte advokater og advokatfuldmægtige, der er organiseret i FAAF under DJØF, overvejer at forlade advokatbranchen til fordel for et andet job. Det viser en ny vandringsundersøgelse lavet af FAAF. Advokaterne og advokatfuldmægtigene angiver bl.a. at det er svært at forene arbejdsliv og familieliv, lange arbejdstider og lysten til at prøve noget nyt som årsager til tankerne om jobskifte ud af advokatbranchen. Hvis man udelukkende ser på tallene for advokatfuldmægtige, så er det 47 procent, der overvejer et jobskifte. I en tilsvarende undersøgelse fra 2003 var det hele 70 procent. Andelen af advokater, der overvejer at skifte er nogenlunde den samme som for tre år siden. Der er markant flere yngre end ældre, der overvejer at skifte, og lidt flere kvinder end mænd. De fleste af dem vil gerne ansættes i en anden privat virksomhed, mens det på det offentlige område især er domstolene, der trækker. Hele vandringsundersøgelsen kan ses på www.djoef.dk/vandring.

Omsætningen steg i 2006
Som Advokatsamfundet allerede efter de første tre kvartaler af 2005 kunne forudse, steg branchens omsætning i 2005 i forhold til året før. Advokaterne omsatte i hele 2005 for 8 mia. kr., imod 7,5 mia. kr. året før, viser tal fra Danmarks Statistik. Efter nogle år med tilbagegang pga. den generelle stagnation i erhvervslivet, begyndte omsætningen igen at stige i advokatbranchen i 2004. Tallene for 2005 viser, at hvis man fordeler omsætningen på kvartaler, er den suverænt største omsætning i fjerde kvartal. Næstmest omsætter branchen for i andet kvartal.

De første advokater afslutter voldgiftsdommeruddannelse
Det første hold advokater, der har gennemført  Advokaternes Serviceselskabs Voldgiftsdommeruddannelse, afsluttede uddannelsen den 11. maj hos ICC i Paris. Det er første gang, der har været udbudt en egentlig voldgiftsdommeruddannelse til advokater. I alt 31 advokater – 19 danske og 12 norske – har over tre måneder anvendt syv hele dage på at få praktisk indsigt og træning i at arbejde som dommer i en voldgift. Næste hold advokater starter på uddannelsen til august.

Årsberetning fra domstolene
Antallet af modtagne straffesager ved byretterne stiger fortsat, fra 2004 til 2005 med seks procent. Set over en treårig periode er antallet af sager steget med 22 procent. Fra 2004 til 2005 steg antallet af afsluttede straffesager til gengæld også – med otte procent – og derfor var der en lille nedgang i antallet af verserende straffesager i byretterne. Tallene fremgår af Domstolsstyrelsens beretning for 2005, hvor man også kan se at den forenklede inkassoproces har betydet et fald i antallet af civile sager og en stigning i antallet af fogedsager. Årsberetningen giver desuden et godt indblik i, hvordan Domstolsstyrelsen har valgt at organisere arbejdet omkring domstolsreformen – den måske største udfordring for domstolene nogen sinde. Hele årsberetningen kan læses på www.domstol.dk.

Advokatrådet sponsorerer processpil
Med henblik på at profilere advokaten som partsrepræsentant i skattesager har Advokatrådet besluttet at sponsorere Landsskatterettens miniprocesspil, der afholdes to gange om året. Formålet med processpillene er at sætte fokus på skatteretten, særligt den mere praktiske side af  retsområdet. Processpillene bliver til i et samarbejde mellem Landsskatteretten, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Advokatrådet har bidraget med 30.000 kr. og vil som sponsor blive nævnt i materialet til processpillene.

Guldkorn til annonce for Danske Familieadvokater
To tekstannoncer for foreningen Danske Familieadvokater blev præmieret, da reklameorganisationen Creative Circle uddelte årets Guldkorn 2006. Begge annoncerne, der vandt i kategorien bedste tekst, sætter på en forholdsvis barsk måde fokus på de problemer, der kan opstå ved et boskifte, og de er en markedsføring af foreningens produkt Familietjek. ”Alt for ofte oplever vi, at kun mandens navn står på de værdifulde ejendele som hus, bil og sommerhus. Og hvis manden så pludselig falder bort, så har enken muligvis ikke råd til at blive siddende i huset, fordi arven skal deles med eventuelle børn,” siger Anja Cordes, der er formand for Danske Familieadvokater.