Advokaten 3 Ny portal for erstatnings- og forsikringsret

Print Print
24-04-2006

Af Karsten Høj, advokat og formand for faggruppen for erstatnings- og forsikringsret
Faggruppen for erstatnings- og forsikringsret er gået i samarbejde med Schultz og vil med en ny netportal styrke informationen på retsområdet.

Advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret (FEF) blev stiftet for ca. otte år siden med det formål at styrke advokaters kompetence og viden inden for et retsområde, der ”fylder” meget både hvad angår lovgivning, rets- og klagesager, og ikke mindst har stor offentlig interesse og betydning for mange mennesker.

Med årene har vi måttet konstatere, at det ikke er praktisk muligt for faggruppen at bearbejde og videreformidle særligt det meget store antal domme og kendelser, der hvert år afsiges inden for det erstatnings- og forsikringsretlige område til medlemmerne. Da behovet for hurtig og kvalificeret information er stadigt stigende, besluttede vi for cirka et år siden at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde om udvikling og drift af et professionelt produkt til medlemmerne.

FEF-Portalen, der går i luften medio april, er 100 procent internetbaseret og anvender den nyeste teknik således, at brugerne kan få adgan,g blot de har adgang til internettet, og søgemuligheder vil svare til dem, man bl.a. kender fra Google. Indholdet, der dagligt opdateres, er fastlagt i samarbejde med FEF's bestyrelse, og den redaktionsgruppe, der er nedsat, vil løbende give input til videreudvikling. Målet er, at portalen skal indeholde al relevant lovgivning, herunder forarbejder, alle domme inden for området – dog kun udvalgte byretsdomme – kendelser fra Ankenævnet for Forsikring m.m. I første omgang bliver der samlet op tilbage fra den 1. juli 2005 med mulighed for senere at gå længere tilbage på udvalgte områder.

Styrken ved portalen er, at den samler al information ét sted, at love og domme kædes sammen, domme fra tidligere instans er linket sammen og endelig, at der op til flere gange om ugen udsendes nyhedsmails. Her får man et kort resumé af eksempelvis en dom med mulighed for med et klik at komme videre til hele domsteksten. Det tilstræbes, at domme er tilgængelige senest tre-fire uger efter, at de er afsagt. Endelig kan det fremhæves, at redaktionsgruppens medlemmer vil kommentere udvalgte domme, lovgivning m.m., og på den måde give brugerne et bud på en doms betydning og sætte resultatet ind i en sammenhæng. Brugerne gives i den forbindelse mulighed for at skrive en modkommentar, der også linkes op på dommen.

Hovedmålgruppen for portalen er FEF's ca. 340 medlemmer, men det forventes, at også forsikringsselskaber, organisationer, offentlige myndigheder og nævn, vil være interesserede i løsningen, da alle, der arbejder med og rådgiver om erstatnings- og forsikringsretlige problemstillinger, har behov for at være ajour med det nyeste på området.