Advokaten 3 Aktuel information

Print Print
24-04-2006

 

Advokatsamfundet undersøger pakistanske trusler
I forbindelse med en demonstration i Multan i Pakistan søndag den 12. marts har flere danske og udenlandske medier oplyst, at formanden for en lokal pakistansk advokatforening skulle have udlovet en betaling på ti millioner rupees (cirka en million danske kroner) til den, der dræber en af de tegnere, der har afbildet Muhammed. Advokatrådet tager skarpt afstand fra udtalelsen og har taget kontakt dels til den internationale advokatorganisation IBA dels til Pakistan Bar Council for at få undersøgt sagen nærmere. IBA deler Advokatrådets holdning og har skrevet til Pakistan Bar Council, at udtalelsen skaber betydelig bekymring i det internationale retssamfund, og har bedt om et svar fra den pakistanske organisation.

Konsulentfirma fik pris for advokatprojekt
Det seks år gamle konsulentfirma Copenhagen Economics har modtaget Konsulentprisen 2006, der uddeles af Dansk Management Råd. Copenhagen Economics modtog prisen for sit arbejde med projektet "Advokatbranchen, konkurrenceforhold og liberalisering", som er lavet for Advokatsamfundet. Projektet, der har udmøntet sig i en konkurrenceøkonomisk rapport, satte Advokatsamfundet i gang for at få et mere nuanceret beslutningsgrundlag for diskussionen om liberalisering af advokatbranchen. I motivationen for at tildele Copenhagen Economics prisen hedder det bl.a., at projektet har bidraget helt afgørende til at kvalificere debatten om advokatbranchens fremtid blandt dem, som har interesse på området – herunder beslutningstagerne. Dommerpanelet bestod af Alfred Josefsen, administrerende direktør i Irma, Uffe Toudal Pedersen, departementschef i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Flemming Tomdrup, administrerende direktør i Nordisk Solar Compagni, Lone Fønss Schrøder, administrerende direktør i Wallenius Lines, Flemming Poulfelt, professor ved Copenhagen Business School og Jesper Møller, administrerende direktør i Toms Gruppen. Rapporten ”Advokatbranchen, konkurrenceforhold og liberalisering” kan læses på www.advokatsamfundet.dk under Om os selv og Rapporter.

EU-projekt om ekspertudsagn
Advokatsamfundet har sammen med det engelske advokatsamfund søgt økonomisk støtte til et projekt under EU's AGIS-program om brugen af ekspertudsagn i Europa. Procedurerne for at indsamle, håndtere, analysere, fortolke og fremstille ekspertudsagn varierer ganske meget inden for EU's grænser, og de retsikkerhedsgarantier, som knytter sig til ekspertudsagn, er meget forskellige. Det kan være et problem, fordi netop retssikkerhedsgarantierne er nødvendige for at sikre pålideligheden af ekspertudsagn som bevis, og fordi dommerne desuagtet forskellen over en kam tillægger ekspertudsagn meget stor vægt. I projektforslaget inddrages også en række andre problemstillinger, herunder at der blandt praktikerne synes at være for lidt viden om, i hvilke situationer man kan indhente og bruge ekspertudsagn i andre retssystemer, og at standarden af udsagnene varierer betydeligt i EU. Hvis projektet godkendes, forventes det offentliggjort i juni 2006. Læs mere om AGIS-programmet på http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm under Funding.

Nyt annoncebureau
Fra 1. april i år har Advokaten skiftet annoncebureau. Det ny bureau hedder Jungersted Media og ligger på Frederiksberg. Der er 13 ansatte, og foruden Advokaten sælger Jungersted Media også annoncer til bl.a. Revisorbladet, Hjertenyt, Motor, Alt om Historie og Ud & Se. Oplysninger om annoncer til Advokaten vil fremover kunne findes på Jungersted Medias hjemmeside www.jungersted.com. Henvendelse omkring annoncer skal ske på tlf. 33 22 20 20, fax. 33 22 99 59 eller e-mail: info@jungersted.com.

Advokatrådet betænkelig ved terrorforslag
Advokatrådet er på en række områder betænkelig ved udkastet til et lovforslag, der skal styrke indsatsen for at bekæmpe terrorisme. Advokatrådet tager i høringssvaret afstand fra et konkret forslag vedr. udlevering af oplysninger fra andre myndigheder til Politiets Efterretningstjeneste (PET). Forslaget lægger op til, at der fremover ikke skal ske den interesseafvejning fra myndighedens side, som sker i dag.

Desuden skriver rådet, at når man øger ressourcerne til politiet og efterforskningen væsentligt, er det også vigtigt, at domstolene fortsat har ressourcer til at kontrollere, at ingen borgers rettigheder til navnlig et privatliv bliver krænket. Rådet mener også, at det giver anledning til bekymring, at der foreslås nye beføjelser til PET på et tidspunkt, hvor det endnu ikke er klarlagt nøjagtig hvilke opgaver, PET skal have fremover. Hele høringssvaret kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

EU-resolution om juridiske erhverv
Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem. Resolutionen fremhæver bl.a., at EF-Domstolen har slået fast, at det er nødvendigt at vedtage regler til beskyttelse af den juridiske professions kerneværdier og at sådanne regler kan have iboende konkurrencebegrænsende virkninger. Den europæiske sammenslutning af advokatråd, CCBE, hilser resolutionen velkommen. CCBE glæder sig over, at Parlamentet anerkender den afgørende rolle, som den juridiske profession spiller i et demokratisk samfund i forhold til at garantere fundamentale rettigheder og et velfungerende retssystem. Både resolutionen og pressemeddelelse fra CCBE kan ses under www.advokatsamfundet.dk under Presse og Nyhedsarkiv.

Nye kendelser fra Advokatnævnet
De kendelser fra Advokatnævnet, der er afsagt i januar 2006, som er gengivet på Advokatnævnets hjemmeside (www.advokatnævnet.dk) vedrører følgende emner: manglende sikring af bemyndigelse til sagsførelse, mangelfuld bobehandling førte til salærnedsættelse, beskikket forsvarers udeblivelse fra domsforhandling, pligt for bistandsadvokat til at søge erstatning, berettiget til salær for indledende bistand, udtagelse af stævning for eget salær, indgivelse af konkursbegæring og forsinkelse i berigtigelse af ejendomshandel. Kendelser, afsagt i februar 2006, vedrører følgende emner: ikke bemyndigelse til indgivelse af konkursbegæring, salærbortfald da skriftlig formidlingsaftale ikke forelå, tilsidesættelse af præceptiv lovregel, uberettiget henvendelse til skønsmand og tilkendegivelse om frafald af kald og varsel er forpligtende i forhold til modparten og retten. Kendelserne kan læses under afsnittene ”Sidste nyt!” eller ”Konkrete afgørelser – efter emne”.

Forslag om gratis advokatbistand ved anbringelser
Forslagene i en ny betænkning om retssikkerhed i anbringelsessager vil medføre en generel forbedring for kontinuiteten i barndommen for anbragte børn og unge. Det skriver Advokatrådet i et høringssvar til betænkningen og påpeger samtidig, at der er tale om ret store indgreb for i øvrigt ressourcesvage familier. Advokatrådet mener, at disse familier bør have adgang til den relevante bistand, herunder advokatbistand. Bistanden skal betales af det offentlige. Det fremgår ikke af betænkningen, om dette har været med i udvalgets overvejelser, skriver Advokatrådet i sit høringssvar.