Advokaten 2 Advokatudvalg med stram tidsplan

Print Print
13-03-2006

Af Henrik Rothe, generalsekretær
Advokatudvalget skal inden 1. juli 2006 komme med forslag til alternativer til det lovpligtige medlemskab af Advokatsamfundet.

I juni 2004 nedsatte regeringen et Advokatudvalg, som fik til opgave at gennemgå stort set alle de regler, som i dag regulerer advokatprofessionen. Udvalget fik tidligere højesteretspræsident Jacques Hermann som formand.
Udvalget har nu i halvandet år arbejdet sig igennem en lang række centrale problemstillinger, herunder også spørgsmålet om det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet.

Som læserne vil vide, har Advokatrådet i udvalget præsenteret en række forslag om modernisering af vores tilsyns- og klagesagssystem og om reglerne om advokaters grund- og efteruddannelse. Disse forslag har alle haft det pligtmæssige medlemskab som udgangspunkt. De er blevet vel modtaget i udvalget, og ingen i udvalget har udtalt et ønske om at ændre på reglerne om det pligtmæssige medlemskab, som det naturlige og nødvendige udgangspunkt for regulering af advokater.

Udvalget var tæt på at kunne afslutte sit arbejde, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. januar 2006 afsagde en dom, som fastslog, at de eksisterende eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 11 om foreningsfrihed.

Som fastslået i rådsformandens leder i sidste nummer af Advokaten, er der ikke med denne dom opstået en ny juridisk situation omkring det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet.
Derimod har regeringen fundet, at dommen medfører, at der – af politiske grunde – er behov for at afskaffe eksklusivlignende aftaler inden for de liberale erhverv, herunder advokaterhvervet.

Advokatudvalget har derfor i et tillægskommissorium fået til opgave inden udgangen af juni at beskrive mulige løsningsmodeller i forbindelse med de spørgsmål, der opstår ved en afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet.
Tillægskommissoriet afskærer næppe udvalget fra at anbefale, at den nuværende ordning opretholdes. Men udvalget må under alle omstændigheder beskrive alternativer til det pligtmæssige medlemskab.

Umiddelbart efter det nye kommissorium var tilgået udvalget, bad udvalgets formand, tidligere højesteretspræsident Jacques Hermann sig løst fra opgaven som formand af familiemæssige årsager. Som ny formand er nu udpeget professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen.

Hele den nuværende regulering af advokatprofessionen og en lang række bestemmelser i retsplejeloven og den øvrige lovgivning har det pligtmæssige medlemskab som omdrejningspunkt. Det er derfor en meget omfattende og gennemgribende ændring i både retsplejeloven og anden lovgivning, der skal gennemtænkes inden for en meget snæver tidshorisont, hvis tillægskommissoriets tidsramme skal overholdes.

Som det fremgår ganske klart af rådsformandens leder i sidste nummer, er det rådets opfattelse, at det er en rigtig skidt idé over hals og hoved at ændre fundamentet for reguleringen.
Imidlertid er den politiske realitet, at Advokatrådet i de kommende måneder må forholde sig til, hvilke mulige alternativer til den nuværende ordning, der er de mindst ringe.

Det har indtil nu været en ledetråd i Advokatrådets politik, at den fremtidige regulering af advokatprofessionen ikke må føre til, at de værdier der knytter sig til advokattitlen devalueres, og at det må sikres, at både den enkelte advokat og Advokatsamfundet bevarer uafhængigheden.
Advokatrådet har i skrivende stund ikke haft mulighed for at færdiggøre sine overvejelser om mulige alternativer til den nugældende regulering, men der er ingen grund til at antage, at denne overordnede politik ændres.