Advokaten 10 Nye vejledende takster i familieretssager

Print Print
18-12-2006

På trods af flere konstruktive forslag fra Advokatrådet til et forbedret takstsystem i familieretssager, er drøftelserne med domstolene endt med en justering. Det selv om både advokater og domstole mener, at de sager, der kommer for retten, fremover bliver mere komplicerede og ressourcekrævende.

Af advokat Rasmus Møller Madsen, afdelingschef i Advokatsamfundet

Advokatrådet har i mere end to år haft drøftelser med repræsentanter for landsretterne og Dommerforeningen om forhøjelse af de vejledende takster i familieretssager. Advokatrådet har undervejs foreslået forskellige alternativer til de nuværende regler, hvor der er fastsat en takst for sager om forældremyndighed og samvær (for tiden 7.000 kr.) og sager om ægtefællebidrag eller lejlighed (for tiden 5.000 kr.). Domstolene har imidlertid ikke ønsket at ændre på selve takstsystemet men har i stedet foretaget en justering, så de nævnte takster fra 1. januar 2007 forhøjes til henholdsvis 9.000 kr. og 6.000 kr. Det gælder kun for sager, der indbringes for domstolene af Statsforvaltningen. Salæret dækker et retsmøde af almindelig varighed samt den nødvendige forberedelse af sagen ved retten. Salæret kan i særlige tilfælde forhøjes eller nedsættes efter en konkret vurdering.

Et modulopbygget system
En del familieretsadvokater har påpeget, at det nuværende enhedssalær ikke tager højde for det arbejde, der rent faktisk er forbundet med familieretssagerne. Navnlig fordi den fastsatte takst er baseret på, at sagerne skal kunne gennemføres med meget lidt forberedelse. Advokatrådet udarbejdede derfor et forslag til et modulopbygget salærsystem, hvor der i stedet for en vejledende salærtakst var opregnet et vejledende tidsforbrug for behandlingen af hver sagstype fra sagens oprettelse og første klientmøde til sagens afslutning. Modulforslaget var i nogen grad inspireret af taksterne for beskikkede forsvarere, hvor der for grundlovsforhør, fængselsbesøg mv. er fastsat særskilt honorering.

Domstolenes repræsentanter ønskede imidlertid ikke at indgå i en nærmere drøftelse af modulsystemet.

Statsforvaltningens nye rolle
Fra 1. januar 2007 skal stort set alle familieretssager indledes i de nye statsforvaltninger, som blandt andet ved tilbud om mediation skal søge at løse sagerne på et tidligt stadium. De nye regler betyder, at sagerne ikke kan indbringes for retten, før Statsforvaltningen har behandlet sagen.

Det vil formentlig få antallet af sager ved domstolene til at falde. Samtidig vil de sager, der bliver indbragt for domstolene, formentlig være mere komplicerede og mere arbejdskrævende. Dette synspunkt fremføres ikke alene af de advokater, der beskæftiger sig med familieretssager, men også af domstolene selv. I forbindelse med vedtagelsen af de nye regler bemærkede Dommerforeningen i sit høringssvar, at det lavere sagsantal ikke ville betyde tilsvarende mindre ressourceanvendelse hos domstolene, og at fremtidens sager må forventes at blive mere komplicerede og ressourcekrævende.

Afskaf taksterne
Da det stod klart, at domstolene ikke ønskede at indgå i reelle drøftelser om et helt nyt takstsystem, men i stedet blot en vis forhøjelse af taksterne, foreslog Advokatrådet, at taksterne på det familieretlige område helt blev ophævet og erstattet af den enkelte dommers konkrete vurdering af et passende salærs størrelse.

Da salæret i familieretssagerne ikke kan fastsættes på baggrund af en sagsgenstand, og da det nødvendige arbejde i sagerne desuden i væsentlig grad beror på andre forhold end udelukkende juridisk kompleksitet, er det Advokatrådets opfattelse, at domstolene i højere grad burde udøve et konkret skøn over den enkelte sag.

Advokatrådets forslag er baseret på en forventning om, at domstolene, som i øvrigt er i stand til at træffe vanskelige og i visse tilfælde særdeles indgribende afgørelser, også ville være i stand til at udøve et skøn over rimeligheden af en advokats salæranmodning. En ophævelse af de vejledende takster ville i større grad sikre en individuel bedømmelse af den enkelte sag, og dermed forhåbentlig også et mere rimeligt salær end anvendelse af takster.

Domstolene har imidlertid nu udstedt de ændrede takster baseret på samme takstsystem, og har dermed samtidig afvist at ændre på systemet med vejledende takster.

Det niveau, domstolene har fastsat salæret på, står efter Advokatrådets opfattelse ikke i et passende forhold til de udgifter, der normalt er forbundet med sagernes gennemførelse. Advokatrådet anførte under drøftelserne, at de fremtidige familieretssager er sammenlignelige med civile sager i relation til salærfastsættelsen. Advokatrådet henviste desuden til, at Retsplejerådet allerede i 2004 i betænkning 1436 om reform af den civile retspleje anførte, at arbejdet med en normalsag (bestående i mindst et møde med klienten, mindst et processkrift og hermed forbundne juridiske undersøgelser, et forberedende møde og en domsforhandling), ville have et omfang som berettigede til et salær på mindst 10.000 kr. ekskl. moms. Advokatrådet argumenterede derfor for, at normalsalæret i de familieretlige sager bør fastlægges på mindst samme niveau. Der bør i øvrigt i højere grad tages hensyn til, at en effektiv gennemførelse af retssagen ofte vil forudsætte, at advokaten har brugt tid på at drøfte sagens juridiske såvel som personlige aspekter med klienten.

De gældende takster tager ikke i noget videre omfang hensyn til, at det i visse tilfælde er nødvendigt at bruge forholdsmæssigt mere tid på klienter i familieretssager sammenlignet med almindelige civile sager.

Taksterne er kun vejledende
Det er væsentligt at fastholde, at taksterne kun er vejledende. Derfor bør advokater, der har udført væsentlig mere arbejde end det, der kan forventes dækket af den vejledende takst, orientere retten herom med henblik på en forhøjelse af salæret. Praksis viser, at arbejde, der ligger ud over et retsmøde af almindelig varighed samt den nødvendige forberedelse af sagen ved retten, kan udløse yderligere honorar, jf. senest TFA.2006.369 og TFA.2006.390. Det er derfor væsentligt, at advokaten søger dialog med retten – eventuelt allerede tidligt i sagen – om det forventede tidsforbrug i sagen.

Anvendelsesområde
De nye takster finder kun anvendelse på de sager, der indbringes for domstolene af statsforvaltningerne. Efter 1. januar 2007 vil det i praksis sige stort set alle familieretssager ved domstolene. I enkelte tilfælde, navnlig sager om overførelse af forældremyndighed, vil indbringelsen ikke ske gennem statsforvaltningerne. I disse tilfælde vil de hidtidige takster derfor principielt stadig finde anvendelse som udgangspunkt for salærfastsættelsen.

Fakta

Vejledende takster pr. 1. januar 2007 for salærer til beskikkede advokater i ægteskabssager, hvor Statsforvaltningen i medfør af lov nr. 525 af 24. juni 2005 har indbragt sagen for retten.

(Til samtlige beløb lægges moms).

1. Sager vedrørende forældremyndighed, herunder eventuelt vedrørende samvær:  9.000 kr.

2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed: 6.000 kr.

3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Disse salærer tilkendes både sagsøgers/appellantens og sagsøgtes/indstævntes advokat. Salæret dækker foruden et retsmøde af almindelig varighed den tid, der i almindelighed må anses for nødvendig til forberedelse af sagen ved retten. Salæret kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering forhøjes eller nedsættes.