Advokaten 10 Fra statsamter til statsforvaltninger

Print Print
18-12-2006
Fra 1. januar får vi fem nye statsforvaltninger og samtidig indføres nye regler om behandling af sager om forældremyndighed og ægteskabsopløsning

Af Vibeke Larsen, direktør for den kommende Statsforvaltningen Sjælland, og Karl-Frederik Bitsch, fuldmægtig i den kommende Statsforvaltningen Syddanmark, begge medlemmer af statsforvaltningernes kommunikationsudvalg.

Ligesom for kommunerne bliver den 1. januar 2007 en skelsættende dag for statsamterne. Denne dag bliver de 14 statsamter og Københavns Overpræsidium til fem statsforvaltninger.

De nye forvaltninger bliver:

Statsforvaltningen Hovedstaden, der omfatter de gamle statsamter Frederiksborg, København og Bornholm samt Københavns Overpræsidium.

Statsforvaltningen Sjælland, der omfatter de gamle statsamter Vestsjælland, Roskilde og Storstrøm.

Statsforvaltningen Syddanmark, der omfatter de gamle statsamter Fyn, Sønderjylland, Ribe og dele af Statsamt Vejle.

Statsforvaltningen Midtjylland, der omfatter de gamle statsamter Århus, Ringkjøbing og dele af statsamterne Viborg og Vejle.

Statsforvaltningen Nordjylland, der omfatter Statsamtet Nordjylland og dele af Statsamtet Viborg.

Opgaveændringer
Samtidig med organisationsændringen sker der nogle lovændringer. Vi vil her primært orientere om ændringerne inden for områderne forældremyndighed samt separation og skilsmisse. Start i statsforvaltningenSager om forældremyndighed samt separation og skilsmisse skal altid starte i statsforvaltningen.

Det fremgår af lov om forældremyndighed og samvær § 28, at anmodning om afgørelse om forældremyndighed indgives til statsforvaltningen. Tilsvarende fremgår det af ægteskabslovens § 37, at anmodning om separation eller skilsmisse indgives til statsforvaltningen. Der vil således ikke længere være mulighed for at anlægge retssag om forældremyndighed, separation eller skilsmisse, uden at sagen har været behandlet i statsforvaltningen.

Hensigten er, at der skal være “én indgang” til disse sager. Ved fremsættelsen af lovforslaget bemærkede familieministeren:

“I statsforvaltningerne skal der søges opnået enighed mellem forældrene eller ægtefællerne. Det foreslås derfor, at parterne indkaldes til møder i statsforvaltningerne, hvis de ikke på forhånd er enige om de spørgsmål, der skal afklares. Samtidig styrkes statsforvaltningernes konfliktløsningstilbud. Gennem bistand fra sagsbehandlerne og gennem en styrket rådgivnings- og mæglingsindsats forbedres mulighederne for at opnå samlede forligsmæssige løsninger om de mange spørgsmål, der opstår i familien som følge af en samlivsophævelse.

Kun hvis enighed mellem parterne ikke opnås i statsforvaltningen, indbringes sagen for retten til afgørelse. Indbringelsen sker i givet fald ved statsforvaltningens foranstaltning.”

Før lovændringen er der i nogle tilfælde anlagt sag ved retten, uden at sagen har været behandlet i statsamtet. Begrundelsen har ofte været, at der er opstået en tilspidset situation, der gør, at der er behov for en hurtig afgørelse. I sådanne situationer vil statsforvaltningerne nu have mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om, hvem af forældrene der skal have forældremyndigheden, mens forældremyndighedssagen behandles, jfr. nedenfor.

I forbindelse med statsforvaltningens behandling af en sag om forældremyndighed får statsforvaltningen mulighed for at foranstalte en børnesagkyndig undersøgelse, jfr. lov om forældremyndighed og samvær § 29 a.

I lov om forældremyndighed og samvær § 30 b og ægteskabslovens § 43 er beskrevet, hvornår en sag kan afsluttes i statsforvaltningen og dermed indbringes for domstolene.

Midlertidig afgørelse
Ifølge lov om forældremyndighed og samvær § 22 kan den myndighed, der behandler en sag om forældremyndighed, træffe afgørelse om, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme. Det vil sige, at statsforvaltningen træffer afgørelsen, hvis sagen behandles dér. Er sagen allerede indbragt for retten, træffer retten afgørelsen. Afgørelser om samvær

Domstolene får nu mulighed for at træffe afgørelse om samvær, når der er anlagt retssag om forældremyndighed. Hidtil har retten alene haft mulighed for, at parternes aftale om samvær kunne tilføres retsbogen. Nu er der således mulighed for at træffe afgørelse ved uenighed.

Mægling
Det følger af ægteskabslovens § 41, at statsforvaltningen kan tilbyde mægling ved uenighed om vilkårene for separation og skilsmisse.

www.statsamt.dk findes der orientering om øvrige ændringer på statsamternes/statsforvaltningernes område.

 Faktawww.statsforvaltning.dk

Ved årsskiftet vil statsamternes fælles hjemmeside www.statsamt.dk blive afløst af www.statsforvaltning.dk. Der vil på www.statsforvaltning.dk blive informeret nærmere om statsforvaltningerne. Der vil komme vejledninger om, hvad vi i statsforvaltningerne kan hjælpe borgerne og andre myndigheder med, ligesom der stadig vil være adgang til vore selvbetjeningsløsninger.