Advokaten 10 En forening der er kommet for at blive…

Print Print
18-12-2006

Danske Boligadvokater har gennem sine første seks år haft en erklæret målsætning om at ville være advokatstandens talerør på boligområdet. Dette mål er nu nået og skal fastholdes gennem en fortsat aktiv, målrettet og fremadrettet indsats på en lang række områder.

Af advokat Henrik Høpner, formand for Danske Boligadvokater

Allerede da Danske Boligadvokater blev stiftet tilbage i år 2000, havde bestyrelsen en målsætning om, at foreningen skulle være advokatstandens talerør på boligområdet. Det var et flot og ambitiøst mål, som indimellem måske godt kunne synes utopisk henset til de begrænsede midler og ressourcer, foreningen kunne gøre sig forhåbninger om at fremskaffe.

Foreningens bestyrelse har imidlertid arbejdet intenst og målrettet på at opnå den ønskede talsmandsrolle, godt bakket op af de ca. 300 boligadvokater. Midlerne til at nå dette mål har været og er mangeartede, og det er kombinationen af disse midler som betyder, at foreningen nu har opnået den ønskede position.

Koncepterne er fundamentet
Foreningen havde allerede ved etableringen i 2000 et færdigt udviklet koncept for boligrådgivning samt etiske regler aftalt mellem Forbrugerrådet og Advokatsamfundet. Koncepterne og de etiske regler er den dag i dag helt afgørende for, at foreningen kan markedsføre sig. Uden koncepter – intet fælles “produkt” at markedsføre.

Med få justeringer gælder de oprindelige koncepter stadig, og de udgør fortsat et solidt fundament for det arbejde, som foreningen og medlemmerne udfører i dagligdagen.  

Bestyrelsen er kontinuerligt opmærksom på, om yderligere koncepter, frivillige eller obligatoriske, kan være til gavn for medlemmerne.

Bolighandelsaftalen, som foreningen implementerede i 2005, er et godt eksempel på dette. Bolighandelsaftalen, der ikke er obligatorisk, er en pendant til DE's købsaftale, blot enklere og mere forbrugervenlig, blandt andet fordi den ikke indeholder så mange overflødige standardfraser som den traditionelle købsaftale.

Basisskødet – et nyt koncept
I indeværende år har foreningen implementeret Basisskødet, som i modsætning til Bolighandelsaftalen er obligatorisk. Basisskødet skal derfor som udgangspunkt anvendes i alle bolighandler. Basisskødet er implementeret for at bringe foreningen på forkant med den digitale tinglysning, som forventes igangsat i påsken 2008.

Basisskødet er et helt enkelt dokument, som blot opfylder tinglysningens krav til adkomstdokumenter. Basisskødet er dermed en konsekvens af den udvikling, der allerede er i gang. Men bestyrelsen ser det samtidig som en oplagt mulighed for – allerede inden den digitale tinglysning er en realitet – at få yderligere fokus på, at advokatrådgivningen er det væsentlige i en bolighandel – ikke skødet! Dette både i forhold til ejendomsmæglere og “juridiske rådgivere”, der uden rådgivning tilbyder skødeskrivning til forbrugere, der på den måde risikerer at købe katten i sækken, ved dels at betale for dyrt for skødeskrivning uden rådgivning, dels – og værre – måske intetanende påtager sig store risici i forbindelse med handlen.

Når der introduceres et nyt koncept, der bryder med traditionel vanetænkning, kan det ikke undgås, at der også rejses kritik. Der har også været enkelte kritiske røster, men der er ingen tvivl om bestyrelsens holdning. Basisskødet vil fortsat være en obligatorisk del af konceptet.

Bestyrelsen er orienteret om, at Advokatnævnet vedrørende en enkelt sag fra 2005 har tilkendegivet, at en advokat, der på sælgers vegne ønskede et “normalt skøde”, ikke overtrådte reglerne om god advokatskik ved at han – som sælgers advokat og for sælgers regning – udarbejdede et “normalt skøde” i stedet for det skøde, købers advokat havde udarbejdet. Der er adskillige uafklarede punkter i afgørelsen, dels er der ikke taget stilling til definitionen af et “normalt skøde”, dels er det uoplyst, om der i købsaftalen var taget særskilt forbehold om, at skødet skulle udarbejdes på en bestemt måde.

Det er uomtvisteligt, at basisskødet opfylder alle tinglysningsmæssige forskrifter. Den sælger, der nægter at underskrive et basisskøde – medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget – er efter bestyrelsens opfattelse i misligholdelse. Basisskødet er da også allerede anvendt i adskillige tusinde tilfælde, og både medlemmer, købere, sælgere, pengeinstitutter, mæglere og andre har taget godt imod den nye del af konceptet. Det giver en overskuelighed i handlen, der er svær at opnå ved det “normale skøde”, og det giver mulighed for at fokusere på det væsentligste – rådgivningen. I de situationer, hvor der ikke er udarbejdet købsaftale, anbefales det at anvende Bolighandelsaftalen som aftalegrundlag.

Aktiv påvirkning af udviklingen
Efterhånden som foreningen har fået et godt fodfæste, er der opstået mulighed for at gå ind i debatter om problemstillinger på boligmarkedet. Det betyder, at vi gennem de senere år hyppigt har ytret os offentligt om forskellige emner inden for boligområdet, ligesom vi i stadigt stigende omfang deltager i udvalg, der arbejder på at udvikle og fastlægge rammerne for det fremtidige boligmarked.

Som et godt eksempel på foreningens politiske arbejde kan det nævnes, at Danske Boligadvokater blev inviteret til at deltage i den følgegruppe, der blev nedsat, da Fonden Realdania iværksatte en analyse af den nuværende huseftersynsordning. Resultatet af dette følgegruppearbejde blev, at Danske Boligadvokater, Forbrugerrådet, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Dansk Ejendomsmæglerforening, F&P samt Parcelhusejernes Landsforening som noget helt nyt fandt sammen om at lægge pres på politikerne for at få taget den samlede huseftersynsordning op til revision.  Missionen lykkedes, og Justitsministeriet har netop udsendt kommissoriet for udvalget, hvori Danske Boligadvokater også vil være repræsenteret.

Information og “værktøjer” til medlemmerne
Foreningen informerer løbende medlemmerne om seneste nyt inden for området. Der udsendes derfor næsten ugentligt nyhedsmails med informationer om markedsudvikling, nye aktører, nye lovændringer osv.

Foreningen er også altid åben over for nye muligheder, som kan styrke medlemmerne i deres daglige rådgivning. Det betyder blandt andet, at medlemmerne i dag har fri adgang til et særligt system, som indeholder en lang række relevante informationer om boliger til salg, herunder liggetider, prisændringer mv. Foreningen inviterer endvidere til medlemsmøder og kurser i aktuelle emner. Senest har der været afholdt medlemskurser i Finansiel Boligrådgivning med lektor Henrik Juul fra Copenhagen Business School.

Markedsføring
Markedsføringsstrategien diskuterer og fastlægger vi normalt for et år ad gangen i samråd med vores kommunikations- og reklamebureau. Foreningen får herudover ad hoc udarbejdet forbrugeranalyser for at få et sikkert grundlag for valget af markedsføringsstrategi .

Foreningen har tillige fået udarbejdet en ståstedsmodel. Det lyder meget fint og teoretisk, men det har vist sig at være et rigtig godt værktøj, når vi skal diskutere markedsføring og fremtid. Ståstedsmodellen sikrer nemlig, at vi holder os på sporet, idet foreningens kerneværdier og hovedmålsætninger er klart definerede og fastlagte.

Medievalget har ændret sig fra år til år, afhængig af hvad vi har villet opnå med annonceringen. I år har vi prioriteret frekvens og har som supplement til den landsdækkende annoncering på internettet og i dagblade styrket annonceringen lokalt ved igennem et halvt år at annoncere i Søndagsavisen, som er totalt landsdækkende. Mange advokater har en opfattelse af at “ingen” læser Søndagsavisen. Til dette er der blot at sige, at de tager fejl! Vi må, som advokater der gerne selv vil markedsføre, hvor vigtigt det er at gå til en specialist, se i øjnene, at vi også selv er nødt til at konsultere specialister hvad angår markedsføring og medievalg. Vi skal naturligvis altid forholde os kritiske til specialisternes forslag, men vi må også have tillid til de professionelles råd, når de kan dokumentere, at deres forslag er velbegrundede. Akkurat som vi selv kan, når vi rådgiver i bolighandler.    

Presseindsats
Sidst men ikke mindst gør foreningen meget ud af presseindsatsen. Det er nemlig igennem pressen, at vi for alvor kan fortælle, hvad det egentlig er en Boligadvokat kan hjælpe med. I annoncer er vi nødt til at tale i korte fængende overskrifter og kan derfor ikke fortælle særlig meget om alle de facetter, som er indeholdt i vores rådgivning.

Presseindsatsen virker i øvrigt også lokalt, idet mange af de pressemeddelelser, der sendes ud fra foreningen, også når ud i mange af de lokale medier. Herudover benytter en række medlemmer sig af muligheden for selv at anvende foreningens pressemeddelelser i eget regi.

Boligrådgivning – en vigtig ydelse
Der er mange aktiviteter i søen og flere vil komme til, for vi har i bestyrelsen et ønske om at bevare og videreudvikle foreningens position. Vi arbejder jo på et marked, hvor konkurrencen er hård og hvor mange nye aktører presser på for at komme ind. Boligrådgivning er imidlertid fortsat den primære årsag til, at private tager kontakt til en advokat. Vi vil i Danske Boligadvokater derfor fortsat arbejde intenst og aktivt på at synliggøre, at den certificerede Danske Boligadvokat er den bedste til at yde kvalificeret, seriøs og uafhængig boligrådgivning. Det er forbrugerne i øvrigt også bedst tjent med.   

Fakta om Basisskødet

- Basisskødet har været obligatorisk for medlemmer af Danske Boligadvokater siden 10. august 2006.

- Basisskødet er indført for at være på forkant med indførelsen af digital tinglysning, som forventes implementeret i påsken 2008.

- Basisskødet er et helt enkelt dokument, som opfylder tinglysningens krav til adkomstdokumenter.

- Basisskødet kan anvendes i alle handler – med mindre der er indføjet særlige krav til skødets udformning i købsaftalen.

- Med Basisskødet ønsker Danske Boligadvokater at få yderligere fokus på, at skødet blot er et formelt dokument, og at det  afgørende er at få ordentlig og kvalificeret rådgivning fra en Dansk Boligadvokat om handelens vilkår.