Advokaten 10 Bedre tilsyn skal skabe større tryghed

Print Print
18-12-2006

Tilsynet med de cirka 4.900 danske advokater er en central del af Advokatsamfundets opgave. I tre artikler har vi sat fokus på forskellige aspekter af tilsynet. I oktober skrev vi om klientkontovedtægten og de tilfælde, hvor der sættes en revisorundersøgelse i værk. I sidste nummer interviewede vi generalsekretær Henrik Rothe om overvejelserne i forhold til de sager, der starter i medierne. I denne sidste artikel i serien fortæller formanden for Regel- og Tilsynsudvalget, Søren Lyager, om det forslag, Advokatudvalget har stillet om et udbygget disciplinær- og tilsynssystem.

Kollegiale samtaler og muligheden for at sætte advokater under tilsyn skal sammen med en hurtigere sagsbehandling ved Advokatnævnet give klienterne en større tryghed, siger formanden for Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg, Søren Lyager.

Af Pia Møller, pressechef  Foto: Henning Hjorth

Der har igennem årene jævnligt været kritik fra offentligheden af de lange sagsbehandlingstider ved Advokatnævnet, og i forhold til tilsynet med advokater har Advokatrådet en gang imellem haft følelsen af at mangle nogle mere effektive redskaber. Det er blot et par af de problemstillinger, som i 2005 fik Advokatrådet til at foreslå en række opstramninger og moderniseringer af disciplinær- og tilsynssystemet i en betænkning, som dengang blev videregivet til Udvalget vedrørende advokater. Advokatudvalgets egen betænkning er nu offentliggjort, og udvalget har taget samtlige Advokatrådets forslag til sig. Advokatudvalgets forslag omkring tilsyn og disciplinærsystem bygger på den forudsætning, at Advokatsamfundet også fremover udgøres af alle advokater.

- Vi skal ikke have et system, hvor advokater kan true med at melde sig ud, hvis de synes, tilsynet bliver for skrapt.

- Vi har ønsket at tilpasse systemet til den tid, vi lever i nu. Omverdenen har gjort os opmærksom på nogle punkter, hvor det trængte til en opstramning, og vi har også selv i Advokatrådet haft nogle ønsker til det, siger Søren Lyager, der er medlem af Advokatrådet og formand for Regel- og Tilsynsudvalget.

Den kollegiale samtale
Et af de nye redskaber, som Advokatrådet ønsker at tage i brug, er en kollegial samtale. Advokatrådet kan indkalde til en sådan samtale i de tilfælde, hvor rådet får troværdige og væsentlige oplysninger om, at en advokat tilsidesætter de etiske regler og driver sin virksomhed på en måde, som kan skade klienterne. Samtalen er ikke en erstatning for disciplinærsystemet og en eventuel indbringelse for Advokatnævnet.

- Samtalen har primært til formål at få advokaten til at ændre kurs. Men hvis han allerede har overtrådt god advokatskik, er vi selvfølgelig nødt til at indbringe ham for nævnet. Samtalen kan også bruges til at få afdækket, om der overhovedet er tale om en overtrædelse af de etiske regler, siger Søren Lyager og fortæller, at i Århus-området praktiserer kredsen allerede en form for uformelle kollegiale samtaler.

- Gennem årene er det indimellem sket, at jeg – da jeg var formand for kredsen og for advokatforeningen – er blevet ringet op af enten klienter eller andre advokater, der har været bekymrede for, om en advokat var ude i noget uføre. Nogle gange ønsker klienterne ikke engang at klage – de vil blot gøre opmærksom på problemet. I en række tilfælde har en kollega fra området taget en snak med den pågældende advokat i håb om at få ham til at ændre kurs.

Søren Lyager erkender, at der kan være nogle advokater, som vil finde en sådan samtale ubehagelig og grænseoverskridende. Samtidig fortæller hans praktiske erfaring fra Århus ham noget andet.

- Jeg har taget denne type samtaler en del gange. Jeg starter altid med at sige, at jeg ringer for at høre, om der er noget, jeg kan hjælpe med. Så lader jeg vedkommende tale. Og jeg har faktisk aldrig oplevet nogen blive sure. Heller ikke i de situationer, hvor det ikke er lykkedes at skabe en løsning, og hvor problemet har været uden for vores rækkevidde. Selv her har advokaten faktisk været glad for at blive ringet op af en kollega.

Advokatrådet vil kunne indkalde til en kollegial samtale på basis af f.eks. klagesager, oplysninger fra klienter, henvendelser fra andre advokater eller artikler i pressen.

- Jeg forventer også, at der vil komme nogle tip fra kredsbestyrelserne, når tingene ikke kører, som de skal. Grundene kan jo være meget forskellige ved jeg fra Århus. Vi har haft advokater, der var ramt af sygdom, og som skulle have hjælp til at køre forretningen videre på forsvarlig vis. Oftest bunder de forretningsmæssige problemer i noget personligt, f.eks. sygdom, skilsmisse eller psykiske problemer, siger Søren Lyager.

Kollegialt tilsyn
Som reglerne er i dag, kan Advokatrådet kun få indsigt i advokatens økonomiske dispositioner. Det økonomiske tilsyn praktiseres via de årlige klientkontoerklæringer, og hvis rådet får mistanke om, at advokaten ikke har orden i klienternes penge, kan der iværksættes en revisorundersøgelse.

- Den mulighed findes ikke, hvis vi har mistanke om, at en advokat har en forkert adfærd og behandler sine sager i strid med de etiske regler. Vi har tidligere haft nogle – ganske vist få – eksempler på, at en advokat er fortsat med at bryde reglerne, mens hans klagesag blev behandlet ved nævnet. Det vil vi gerne have mulighed for at sætte en stopper for, siger Søren Lyager.

Løsningen er en hurtigere sagsbehandling ved nævnet og samtidig muligheden for at have hånd i hanke med advokatens sagsbehandling, mens sagen behandles, mener Advokatrådet. Det kollegiale tilsyn besluttes af Advokatrådet og udføres i praksis af en advokat fra en liste af særlige tilsyns-advokater, som har gennemgået et uddannelsesforløb i Advokatsamfundet.

- Vi har et behov for at kunne tage hånd om tingene på et tidligere tidspunkt end i dag. Tilsynet kan forhindre den skade, der allerede er sket, i at udvikle sig til noget værre og dermed sikre klienterne mod at lide mere overlast.

I Advokatrådet vurderer man, at der vil være tale om ganske få sager, hvor det kan komme på tale at udmelde et kollegialt tilsyn – maksimalt et par stykker om året.

Ændringer i nævnet
Tanken er, at det kollegiale tilsyn kan iværksættes i tre måneder med mulighed for at forlænge det, hvis der er konkret behov for det. For at tilsynet kan få den tilsigtede effekt er det derfor vigtigt, at klagesagerne bliver hurtigere behandlet i Advokatnævnet end i dag.

- Vi er jævnligt blevet kritiseret for vores langsommelige sagsbehandling. Og vi kan simpelthen ikke forklare omverdenen de sagsbehandlingstider, vi har i dag. Ingen kan forstå, at det skal vare så længe. Så her er klart behov for en opstramning, lyder det fra Søren Lyager.

Opstramningen skal komme i form af en enstrenget og mere effektiv behandling af alle klagesager. Både salærklager og adfærdsklager skal behandles i én instans, nemlig Advokatnævnet, efter indstilling fra kredsbestyrelsen.

I betænkningen fra Advokatrådet foreslås en grænse på seks måneder for, hvor længe en sag må være undervejs fra indgivelse til afgørelse.

- Det er svært på nuværende tidspunkt at sige, om det er et realistisk mål. Modsætningen mellem hurtighed og grundighed er jo en klassisk retssikkerhedsmæssig overvejelse. Men det er altid godt at have en overligger, som man stræber efter, lyder det fra formanden for Regel- og Tilsynsudvalget.

Sikkerhed for klienten
Søren Lyager er advokat i et område, hvor der allerede er meget tætte bånd mellem kollegerne og en tradition for at udspænde et sikkerhedsnet, når noget er på vej til at gå galt. Men sådan er det ikke alle steder i landet, og Søren Lyager er opmærksom på, at de nye tilsynsmetoder måske kan virke skræmmende på nogle.

- Der er sikkert nogle, som vil synes, at det er påtrængende og ubehageligt at skulle konfrontere en kollega i en kollegial samtale. Det er jo langt det letteste at lade være. Og det vil nok være særlig svært i de tyndest befolkede områder, fordi advokaterne her er meget få og tæt på hinanden.

- Der vil formentlig også være advokater, der er imod at skulle udsættes for samtalen og det kollegiale tilsyn. Men som med alle andre tilsyn, vil en advokat jo kun komme ud for de her ting, hvis han eller hun selv har givet en anledning til det, siger Søren Lyager og siger, at ingen jo kan forestille sig en advokatstand uden tilsyn.

- Og så kan vi lige så godt gøre det ordentligt. Vi bør alle være interesserede i at værne om standens omdømme. Enhver advokat, der opfører sig på en måde, så det skader standen, skader også min forretning, siger han.

Tillid og tryghed skal være de overordnede kodeord for Advokatsamfundets disciplinær- og tilsynssystem. Søren Lyager håber, at de nye regler – hvis politikerne gennemfører dem – vil skabe større tryghed for både klienter og advokater.

- Jeg håber, at vi kan fange nogle advokater, der er på vej ud i uføre, så tidligt, at der ikke sker skade på deres forretning og deres omdømme – og de dermed får mulighed for at komme på ret kurs igen.

- Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at den hurtigere sagsbehandling og muligheden for at føre tilsyn med advokaten kombineret med en øget offentliggørelse af advokater, der har fået sanktioner ved nævnet, vil give klienterne større tryghed. Og det at Advokatrådet selv har taget et i øvrigt velfungerende system op til revision og styrket indsatsen, tror jeg også vil højne omverdenens tillid til, hvordan det foregår, siger han.

Advokatudvalgets forslag
Advokatudvalgets forslag bygger på Advokatrådets betænkning om advokaters tilsyns- og disciplinærsystem fra juli 2005. Blandt forslagene er:

Kollegial samtale: Advokatrådet kan indkalde en advokat til en kollegial samtale – samtalen udføres af et kredsbestyrelsesmedlem fra en anden kreds end den, advokaten selv kommer fra.

Kollegialt tilsyn: Advokatrådet kan beslutte, at en advokat skal underlægges et kollegialt tilsyn, mens hans sag behandles ved Advokatnævnet. Vil kun ske i meget alvorlige sager, hvor man frygter, at advokaten fortsat vil skade klienter, mens sagen behandles. Tilsynet udføres af en række særligt uddannede tilsynsadvokater.

Advokatnævnet
Hurtigere sagsbehandling – helst maksimalt seks måneder.

Lige mange advokater og offentlighedsrepræsentanter i Advokatnævnet.

Salærklager og adfærdsklager skal behandles i samme enstrengede system.

Advokater, der har fået en sanktion i en sag om adfærd, skal som hovedregel offentliggøres på Advokatnævnets hjemmeside.

Forslagene i Advokatrådets betænkning bygger på den forudsætning, at Advokatsamfundet udgøres af alle advokater.

Betænkningen fra Advokatudvalget og betænkningen om advokaters disciplinær- og tilsynssystem kan begge læses på www.advokatsamfundet.dk under Om os selv og Rapporter.