Advokaten 10 Ansvarsforsikring og garanti – husk nye regler fra 1. januar 2007

Print Print
18-12-2006

Alle advokater skal fra 1. januar have ny ansvarsforsikring og garantiordning. Justitsministeriet har netop godkendt de nye regler.

Af Sussie Suhr, juridisk konsulent i Advokatsamfundet.

Justitsministeriet har nu godkendt de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på Advokatmødet i 2005. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1064 af 26. oktober 2006 om godkendelse af ændringer i vedtægt for Det danske Advokatsamfund. Bekendtgørelsen indeholder også en konsolideret udgave af vedtægterne.

Reglerne i hovedtræk
De nye regler er nærmere omtalt i Advokaten 2006, nr. 6. For advokatansvarsforsikringen indebærer ændringen at

  • forsikringssummen forhøjes fra ca. 1,6 millioner kr. til 2,5 millioner kr.,
  • forsikringen også dækker skader opstået som følge af grov uagtsomhed,
    der stilles krav om fem års afløbsdækning,
  • det skal fremgå udtrykkeligt af policen, at forsikringsselskabet hæfter direkte over for skadelidte, hvis advokaten har påtaget sig en selvrisiko,
  • forsikringen kun kan bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Advokatrådet, og
  • Advokatrådet ved restancer kan holde forsikringen i kraft i indtil ét år.

Garantiordningen, der er ny, indebærer at

  • alle advokater har pligt til at stille garanti med en sum på mindst 5 mio. kr. Garantien kan stilles via et forsikringsselskab eller et pengeinstitut,
  • garantien kun kan bringes til ophør ved garantistillerens underretning til Advokatrådet, og
  • garantistilleren skal acceptere, at Advokatrådet kan holde garantien i kraft i op til ét år.

Godkendelse og dokumentation
Advokatrådet skal godkende alle ansvarsforsikringspolicer og garantiformularer. Advokatrådet er derfor i fuld gang med at gennemgå og godkende forsikringsbetingelser og garantiordninger, indsendt fra forsikringsselskaber og banker.

Vedtægterne stiller endvidere krav om, at den enkelte advokat dokumenterer, at kravene er opfyldt. Hvis en advokat ikke ønsker at tegne den nye, udvidede ansvarsforsikring, skal forsikringsselskaberne underrette Advokatrådet, som derpå undersøger, om advokaten har tegnet forsikringen.

Da garantiordningen er ny, og da Advokatrådet skal registrere, hvor garantien er tegnet, vil alle advokater i forbindelse med indsendelse af klientkontoerklæringen samtidig blive anmodet om at indsende kopi af garantiordningen.

Den nødvendige dokumentation kan indsendes samlet for alle advokater. Det er således tilstrækkeligt, at et advokatfirma indsender kopi af den tegnede garanti med oplysning om, hvilke advokater, der er omfattet af garantien.

Virksomhedsansatte advokater mv.
De nye regler omfatter alle advokater, også virksomheds- og organisationsansatte advokater mv. Reglerne gælder endvidere, uanset om advokaten har klientmidler eller ej.

Advokatrådet er bekendt med, at advokater, der ikke er ansat i advokatvirksomheder, har mulighed for at tegne ansvarsforsikring og stille garanti på vilkår, der særligt er tilpasset deres forhold med deraf følgende reducerede omkostninger.

Spørgsmål
Det er vigtigt, at forsikrings- og garantiforholdene er i orden senest den 1. januar 2007. Det er  Advokatrådets opgave at kontrollere, at de nye regler overholdes. Tilsidesættelser, herunder forglemmelser, kan efter en konkret vurdering føre til disciplinære foranstaltninger.   

Advokatrådet svarer gerne på spørgsmål vedrørende de nye regler, og du er derfor velkommen til at kontakte Sussie Suhr eller Anne Rasmussen  på 33 96 97 98 for yderligere information.

Bekendtgørelsen med bilag kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.